Doktorandprojekt

”Flerspråkighetens potential i dramatiska verk” av Vanja Hamidi Isacson

Forskare: Vanja Hamidi Isacson

Flerspråkighetens emotionella/kommunikativa/politiska/dramaturgiska potential i dramatiska verk” är ett doktorandprojekt av Vanja Hamidi Isacson. Vanja är doktorand i scenkonst.

I mitt konstnärliga forskningsprojekt vill jag fördjupa, utveckla och undersöka mitt skrivande och utvecklande av flerspråkig dramatik för en tänkt publik i Sverige. Med forskningsprojektet och min konstnärliga praktik som dramatiker syftar jag även till att utmana och ifrågasätta språkideologier som enspråkighetsnormen.

Forskningsprojektet utgår ifrån den franske sociologen Pierre Bourdieus syn på språk som en social praktik. Synsättet innebär att idén om ett homogent språk är en social konstruktion.

Bourdieu menar att det legitima språket segrat och blivit norm genom att, med hjälp av till exempel utbildningsväsendet, dominera över andra språk, varieteter och dialekter. Bourdieu menar även att språk mycket sällan har en enbart kommunikativ funktion utan nästan alltid även en symbolisk funktion - som berör makt (Bourdieu 1991).

Det finns olika definitioner av vad flerspråkighet innebär och beskrivningarna av flerspråkighet har förändrats över tid. Jag utgår ifrån en bredare syn på flerspråkighet: ”Multilingualism is understood as the ability of societies, institutions, groups and individuals to engage, on a regular basis, with more than one language in their day-to-day lives” (Communities 2007: 6)

Sammanfattningsvis handlar mina frågeställningar om att, genom ett praktiskt konstnärligt arbete, undersöka vilka funktioner flerspråkighet kan ha i dramatiska verk. Frågeställningarna undersöker jag genom ett antal konstnärliga delprojekt då jag utvecklar/skriver flerspråkiga dramatiska texter i olika former: skisser, scener, verk. De valda språken kommer att variera för varje projekt.

Arbetet sker i dialog med flerspråkiga skådespelare och formen för arbetet är samtal, workshops samt perioder av skrivande och översättning.

Genom dessa processer och verk och genom att parallellt med arbetet skriva arbetsdagbok samt, för varje verk en reflekterande text undersöker jag mina frågeställningar.

Frågeställningar:

  • På vilka olika sätt kan jag som dramatiker arbeta med flerspråkighet i mina verk (skisser/scener/pjäser)?
  • Finns det specifika förutsättningar för processen; att ta fram ett flerspråkigt verk?
  • Vilka dramaturgiska, kommunikativa, politiska och emotionella funktioner kan flerspråkigheten ha dramatiska verk?

Delprojekten kommer att variera i omfattning (längd och antal skådespelare). Det första projektet bestod av ett samarbete med en fri operagrupp som presenterades under 30% - seminariet 2018, med titeln: ”Emotioner och flerspråkighet”. I november 2019 hölls 50 % - seminariet med titeln: ”Flerspråkighetens funktioner i ”Asia/Ärende Kaarle Vihtori Turunen”.