Dansdidaktik - master
Information
Ansök

Dansdidaktik - Master

Bli en del av Sveriges största och mest levande dansinstitution vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH)! Masterprogrammet dansdidaktik (MADE) är en utbildning för dig som vill fördjupa dina kunskaper i och om danspraktik och koreografi och hur man förmedlar kunskaper om dessa områden. MADE bjuder in erfarna dansutövare att engagera sig på djupet inom valfri dansgenre. Programmet riktar sig till yrkesverksamma inom området danspedagogik. Nedan hittar du information om programmets innehåll, upplägg och antagningsprocess.

MADE är en unik utbildning som förbereder dig för arbetssätt inom dans som blir allt mer varierande och gränsöverskridande. Det finns endast ett fåtal motsvarande utbildningar i världen. Programmet ges deltid på distans där du möter lärare och kurskamrater en intensivvecka per kurs. Detta möjliggör deltidsarbete under studierna. Fokus ligger på hur du kan förmedla och arbeta med dans och koreografi med en utforskande blick. Vi välkomnar olika dansgenrer, skapade både för scenkonstnärliga sammanhang men också för sociala sammanhang såsom tango, folkdans och community-dans.

MADE vill bidra till att förändra synen på dans genom att ställa frågor om vem som får möjlighet att dansa och vilka dansgenrer som har ansetts korrekta i västerländsk utbildning. Frågorna skapades ur en medvetenhet om det koloniala arvet där modernismens idé om original, upphovsperson och estetiska ideal per definition fungerat uteslutande. Hur kan istället en kritisk inkluderande danspraktik utvecklas? Hur kan ett inkluderande perspektiv genomsyra hela utbildningen och hur kan pedagogiska metoder utvecklas som bidrar till detta?

MADE välkomnar studenternas egna metoder, öppnar för kritiskt granskande förhållningssätt och ett interaktivt arbetssätt som är såväl process- som resultatinriktat. Du får stöd i att förena din egen danspraktik med ett konstnärligt och demokratiskt ledarskap. Du får också ökad kunskap om, i och utifrån dans där danskompetens ständigt utmanas och ifrågasätts. 

Att arbeta som danspedagog och ledare av konstnärliga processer i dans och koreografi

Du arbetar inom det konstnärliga och kulturella området i stort. Det innebär ofta att du befinner dig i gränslandet mellan att leda och undervisa dans i olika kontexter, både att skapa koreografi för scen men också för andra situationer utanför den teatrala kontexten. Det kan exempelvis innebära att utveckla danspedagogiska projekt i relation till frågor om integration, jämlikhet, genus och demokrati. Det kan också ske i samband med mer traditionell scenkonstnärlig verksamhet såsom samarbetsprojekt mellan danspedagoger och olika scenkonstärliga institutioner för att utveckla fler relationer mellan scen och samhälle. Det kan handla om att reflektera över den egna danspraktiken för en konstnärlig och didaktisk fördjupning, att formulera nya kurser i dans för barn och unga, att utforska dekoloniserande danstekniker och att bidra till frågor om dans, funktionsvariationer och ålderism. Våra alumner arbetar idag som danspedagoger, koreografer, universitetslärare, konstnärliga ledare på utbildningar, projekt och festivaler. Programmet öppnar också för en fortsättning inom akademin. Flera av våra alumner har vunnit pris för sina masteruppsatser, publicerat forskningsartiklar och fortsatt med att doktorera inom området.

 • Läs mer om utbildningen

  Utbildningen ges på halvfart under fyra år så att du ska kunna arbeta pedagogiskt och konstnärligt medan du studerar. Utbildningen är upplagd med undervisning dels i obligatoriska intensivperioder om en vecka där vi ses på SKH och dels på distans. Vanligtvis blir det två veckor av obligatorisk närvaro per termin. Mellan undervisningstillfällena fortsätter du arbetet med självständiga uppgifter och arbete inom mastergruppen. 

  Utbildningen är forskningsförberedande och därför ägnar vi stor uppmärksamhet åt hur forskning kan förstås inom det konstnärliga ämnet koreografi med inriktning dansdidaktik. För att anta ett experimentellt, forskningsbaserat förhållningssätt övar du både reflektion och kritiskt tänkande i ett öppet, dialogorienterat klassrum. Det görs genom att du utgår från och utvecklar din yrkespraktik, provar olika metoder och teorier, kritiskt granskar såväl process som resultat. Du går obligatoriska kurser med specialfokus där du läser forskningsbaserad litteratur, kommunicerar ditt eget arbete samt skriver ned egna slutsatser. Under första läsåret sker det exempelvis genom att du studerar olika metoder och teorier om koreografi utifrån ett dekoloniserande perspektiv och provar dessa i praktiken samt att du får fokusera på dansdidaktiska frågor. Under andra läsåret är ett tema dokumentation och dansfilm. Under det tredje läsåret arbetar vi med communitydans utanför traditionella scenrum. Redan under andra läsåret påbörjas ett introducerande arbete kring det självständiga arbetet som avslutas under fjärde läsåret. Du studerar två tvärdisciplinära metodkurser i konstnärlig forskning tillsammans med SKH:s masterstudenter i koreografi, dans, skådespeleri och film. I programmet ingår även en valbar kurs som ger dig utrymme att fördjupa din speciella inriktning.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå (kandidatexamen eller motsvarande).

  Särskild behörighet:

  • Engelska 5 och 6
  • Konstnärlig eller annan relevant kandidatexamen eller motsvarande
  • Professionell yrkeserfarenhet som danspedagog, koreograf eller dansare
  • Godkänt arbetsprov som visar egen erfarenhet av och förmåga att utveckla pedagogiskt arbete i konstnärlig verksamhet
  • Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig, pedagogisk och reflekterande förmåga

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Du kan vara verksam i en eller flera av yrkesrollerna dansare, koreograf eller pedagog och behöver ha erfarenhet av pedagogiskt arbete i någon form.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till programmet i två steg

  OBS! läs igenom instruktionerna nedan innan du skickar in din ansökan.

  1. Ansök till programmet via antagning.se 
   Sista dag för ansökan är 16 januari 2023.
   Välj "Hösten 2023" för din ansökan.
  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan). Sista dag att skicka in arbetsprov är 16 januari 2023

   

  Styrk din behörighet till antagning.se
  Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar

   

  Övriga viktiga datum

  • 1 Februari 2023 - Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet.*
  • 1 februari 2023 - Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 30 mars 2023 - Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.

   

  *Sista kompletteringsdag för examensbevis för dig som går sista terminen på en kandidatutbildning är vid registreringstillfället.

   

  Instruktioner för arbetsprov

  Du behöver ladda upp följande arbetsprover via Varbi för att delta i urvalet till programmet.

  • Arbetsprov

  Ladda upp en text, max tre A4-sidor (ca 1 500 ord), som mer i detalj beskriver ett eller två utvecklingsprojekt du genomfört, i vilket sammanhang projektet ingått och vilken målgrupp det riktades till. Redogör också för de pedagogiska och konstnärliga idéer som låg till grund för arbetet.

  • Film

  Ladda upp en film som exempel på projektet/projekten som du beskrivit i arbetsprovet (max filstorlek 150MB). Läs mer här om hur du konverterar din film.

  • CV 

  Ladda upp en CV/meritförteckning som kort beskriver din bakgrund (max 1 A4 sida).

  • Idéskiss

  Ladda upp en text, 1-2 A4-sidor (ca 500 - 1000 ord), där du beskriver en idé inom det danspedagogiska fältet du skulle vara intresserad av att undersöka eller utveckla. I texten ska även framgå hur du tänker dig idén kunna genomföras och inom vilket sammanhang du anser det vara ett relevant utvecklingsområde.

   

  Gör så här för att ladda upp dina arbetsprov via Varbi

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information.
  3. Obs! ange det ansökningsnummer du fick i samband med att du skickade in din ansökan via antagning.se
  4. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.
  5. Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för arbetsprovssystemet Varbi:

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Behörighetsbedömningen och urvalet sker i flera steg. Bedömningen av formella meriter/betyg görs av Universitets- och högskolerådet (UHR).

  Bedömningen av behörighets- och urvalsprov kommer att göras av en antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En studentrepresentant kommer också att delta i antagningsgruppen, men kommer inte att delta i bedömningen.

  Behörighets- och urvalsprov kommer äga rum via Zoom 13–15 mars 2023. 

  Utförlig information om antagningsprocessen hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Masterprogram dansdidaktik med start höstterminen 2023 är 91 750 SEK per termin och 734 000 SEK för programmet som helhet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.