Organisation

Organisationsschema SKH 20191004.png

Högskolestyrelsen

Högskolestyrelsen är SKH:s högsta beslutande organ. Den består av nio ledamöter utsedda av regeringen, tre lärarrepresentanter och tre studentrepresentanter utsedda genom val. Personalorganisationen deltar i styrelsemötena och har yttranderätt men inte rösträtt. Ordförande är Kåre Bremer.

Presentation av styrelsen

Rektor

Rektor är myndighetschef och leder verksamheten närmast under styrelsen. Rektor är ledamot i högskolestyrelsen. Rektor ansvarar för att sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Rektor ska hålla styrelsen informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut.

Rektor heter Paula Crabtree.

Vicerektor för forskning

Vicerektor för forskning har ansvar och befogenheter som svarar mot ett operationellt totalansvar för forskningscentrums verksamhet, inklusive forskarutbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Vicerektor för forskning heter Cecilia Roos.

Högskoledirektör

Högskoledirektören har ansvar och befogenheter som svarar mot ett operationellt totalansvar för förvaltningens verksamhet, inklusive arbetsmiljöåtgärder.

Högskoledirektören heter Eva Öquist.

Bibliotekschef

Bibliotekschefen har ansvar och befogenheter som svarar mot ett operationellt totalansvar för bibliotekets verksamhet, inklusive arbetsmiljöåtgärder.

Bibliotekschefen heter Olof Halldin.

Kärnverksamhet och verksamhetsstöd

Verksamheten består av kärnverksamhet och verksamhetsstöd. Kärnverksamheten leds av konstnärligt meriterade lärare med chefsuppdrag som vicerektor för forskning eller prefekt. Vicerektor för forskning ansvarar för verksamheten vid forskningscentrum. De sju institutionerna leds av prefekter,  de ansvarar för institutionens utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Det högskolegemensamma verksamhetsstödet är organiserat i förvaltningen, som leds av en högskoledirektör, samt biblioteket som leds av en bibliotekschef. Förvaltningen är indelad i avdelningar som leds av avdelningschefer (eller motsvarande).

Prefekter

Institutionen för cirkus: Walter Ferrero
Institutionen för dans: Anna Efraimsson
Institutionen för danspedagogik: Beata Alving
Institutionen för film och media: Maria Hedman Hvitfeldt
Institutionen för opera: tf prefekt Pia Muchin
Institutionen för scenkonst: Christina Molander
Insitutionen för skådespeleri: Josette Bushell-Mingo

Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

Presentation av NUF och nämndens ledamöter.