The Art of Impact - master
Information
Ansök

The Art of Impact - master

Masterprogram i film och media med inriktning The Art of Impact är fokuserad på hur konst påverkar samhället och hur konst kan förändra samhället vi lever i. Utbildningen är forskningsförberedande och består av två års heltidsstudier på avancerad nivå.

Utbildningen består av 1–2 träffar per termin på olika platser i Europa. Övrig undervisning sker på distans. Du har tillgång till lokaler på Stockholms konstnärliga högskola under hela utbildningen.

Inom inriktningen The Art of Impact kommer du att fördjupa din förståelse för berättelser och dess potentiella inverkan på en publik genom att arbeta i olika format och med ny teknik för digitala plattformar. Fokus i utbildningen är metoder för att studera och analysera publikens upplevelse och att kreativt experimentera för att engagera och kommunicera med en publik.

Frågor om entreprenörskapets och ledarskapets natur, roll och praktik inom de kulturella och kreativa fälten kommer att utforskas:

 • World building (för kreativa processer och bygga berättelser)
 • Digitalitet, strategier för förändring och värdeskapande (från innovation inom konst till social innovation)
 • Impact production (kulturellt och kreativt ledarskap och entreprenörskap)

Masterprogram i film och media med inriktning The Art of Impact

Masterprogrammet i film och media är en fördjupande och forskningsförberedande utbildning med en gemensam programstruktur för alla inriktningar. I utbildningens teorikurser introduceras studenterna till olika perspektiv på kunskap, teori, reflektion och konstnärliga forskningsmetoder.

Utbildningen har också inriktningsspecifika metodkurser. Som masterstudent inom The Art of Impact tar du del av aktuell konstnärlig forskning inom film och media och fördjupar dig i processer och metoder om hur vi genom audiovisuella berättelser kan påverka samhället.

Insikter och kunskaper som du tillägnar dig i de inriktningsspecifika metodkurserna tillämpas och utforskas sedan vidare i labbkurser. 

Under utbildningen får du många tillfällen till möten över traditionella yrkesgränser, till exempel genom valbara kurser som är gemensamma för högskolans institutioner. Varje student identifierar här sitt behov av ytterligare kunskap.

Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta med fakta, fiktion och experimentella berättelser som syftar till att utforska konsten att påverka samhället och samhällets inverkan på berättelsen.

 • Läs mer om utbildningen

  Det första året ges metodkurser inom The Art of Impact som behandlar hur vi kan skapa audiovisuella berättelser som kan bidra till att påverka samhället, vilka begränsningar och utmaningar som man kan möta som konstnär, vad ett socialt engagerat innehåll kan vara och hur du kommer med effektiva idéer genom att förstå publiken på en avancerad nivå.

  Inom labbkurserna utforskar du teman, uttryck, format med mera. Vidare utvecklar du under handledning dina skapandeprocesser och ska formulera och lösa avancerade konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. Under det första året får du också utveckla en personlig frågeställning inom berättande film och media och formulera en metod för att utforska den.

  Under det andra året färdigställer du ett examensarbete samt en exposition i text eller utökat textformat av just ditt arbete och hur du förhållit dig till din frågeställning. Examensarbetet kan utgöra en närstudie av en process i det egna praktiska konstnärliga arbetet – att utforska ett skeende i det egna berättandet. Studien kan även innehålla jämförelser med andras arbeten och metoder och reflektioner kring det. Arbetet utgår från en forskningsfråga och redovisas i form av ett praktiskt arbete och skriven text.

  Det kommer att vara 1–2 gemensamma träffar per termin på olika platser i Europa och träffarna kommer att pågå ungefär fyra dagar per träff. Träffarna ska ge dig inspiration samt föra dig närmare ett brett spektrum av aktuella händelser och nätverk. Varje student får ett resebidrag. Övrig undervisning sker på distans. Du har tillgång till lokaler på Stockholms konstnärliga högskola under hela utbildningen.

  Terminsöversikt för inriktningen:

  Termin 1

  Metoder inom konstnärlig forskning I, 7,5 hp
  Labbkurs – forskningsförberedande, idébildning och metodformulering, 7,5 hp
  Inriktningsspecifik metodkurs: The Art of Impact, del I, 7,5 hp
  Labbkurs individuellt, del I, 7,5 hp 

  Termin 2

  Metoder inom konstnärlig forskning II, 7,5 hp
  Valbar programspecifik kurs, 7,5 hp
  Inriktningsspecifik metodkurs: The Art of Impact, del II, 7,5 hp
  Labbkurs individuellt, del 2, 7,5 hp

  Termin 3

  Metoder inom konstnärlig forskning III, 7,5 hp
  Valbar kurs inom SKH, 7,5 hp
  Labbkurs – avancerat projektarbete, 15 hp

  Termin 4

  Examensarbete I, 15 hp
  Examensarbete II – exposition, 15 hp

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå vilket innebär en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng.

  Särskild behörighet:

  • Konstnärlig kandidatexamen eller för utbildningen annan relevant kandidatexamen
  • Engelska 6
  • Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga inom vald inriktning
  • 15 hp samt Examensarbete inom en för sökt masterinriktning relevant inriktning från Kandidatprogram i film och media, eller motsvarande.

  Utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen hittar du här.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har en bakgrund som filmskapare eller som konstnär med ett annat professionellt förhållande till film och media.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till programmet i två steg

  1. Anmäl dig till programmet på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 17 januari 2022
   OBS! Välj "Hösten 2022" för din sökning!
    
  2. Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan):
   Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi: 17 januari 2022.
    

  Övriga viktiga datum för din ansökan

  • Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet: 1 februari 2022.*
  • Antagningsbesked: Publiceras på Mina sidor på antagning.se 6 maj 2022.

  * 5 juli är sista kompletteringsdag för dig ska komplettera med provresultat för engelska eller svenska.

     Sista kompletteringsdag för examensbevis för dig som går sista terminen på en kandidatutbildning är vid registreringstillfället.

   

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  * Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för utbildningen du söker.

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument/filer.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original och signerade. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten/filerna med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  1. Motiveringsbrev

  Skriv högst två A4-sidor, ca 8 000 tecken inklusive blanksteg.

  Svara på följande frågor i motiveringsbrevet:
  Varför söker du till programmet?
  Vad har du för förväntningar på programmet?

  2. Ditt CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa.

  3. En projektidé, konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga

  Högst 3 A4-sidor, 12 000 tecken.

  Det ska vara något som är möjligt att genomföra som examensarbete inom masterprogrammet. Det finns möjligt att byta projektidé, konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga under utbildningen. Förklara hur du tänkt kring de konstnärliga valen i förhållande till relevanta sociala och etiska aspekter inom den sökta inriktningen. Visa också din förståelse av konstens roll i samhället.

  4. Ladda upp ett klipp  

  Max 2 min, max 150 MB. Filmformat: mov, mp4 or avi. Ljudformat: mp3, wav, m4a or aiff.

  Skapa ett verk med bild (rörlig bild, animation eller stillbilder) och/eller ljud som gestaltar någon/något som har fångat ditt intresse nyligen.

  5. Arbetsprov

  Max 5 min, max 150 MB. Filmformat: mov, mp4 or avi. Ljudformat: mp3, wav, m4a or aiff.

  Ladda upp ett arbetsprov, eller en del av ett verk, från din portfolio som du anser beskriver ditt hantverk och dina förmågor inom den inriktning du söker till på bästa sätt.

  6. Beskriv arbetsprocessen och din roll i inskickat arbetsprov.

  Max 1 000 tecken.

  Läs mer här om hur du konverterar din film.

   

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval sker i flera steg. Bedömningen av betyg görs av Universitets- och högskolerådet. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp vid SKH som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut.

  Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Masterprogram i film och media med start höstterminen 2022: 304 500 SEK per termin och 1 218 000 SEK för hela programmet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.