Scenkonst - master
Information
Ansök

Scenkonst - master

Har du en bakgrund inom scenkonst och en vilja att utforska nya fält för din praktik och ditt arbete? Masterprogrammet i scenkonst erbjuder dig en möjlighet att experimentera, reflektera, undersöka, utforska och formulera nya idéer och kunskaper inom en dynamisk lärande- och forskningsmiljö.

Masterprogrammet i scenkonst vänder sig till konstnärer och utövare som vill utveckla sin kreativa praktik, utforska nya riktningar och områden - och samtidigt få utrymme för att fördjupa sig i idéer, reflektion och utforskande arbete. Du som söker har en bakgrund inom de följande fälten inom scenkonst: scenografi, dramatik/dramaturgi, regi, kostymdesign, ljuddesign, ljusdesign, mask- och perukdesign teaterteknik/produktionsteknisk samordning eller som scenkonstproducent. Scenkonsten är ett fält där många roller och kunskapsområden möts. Inom masterprogrammet i scenkonst skapas arenor där olika discipliner, fält och konstformer uppmuntrar till ett interdisciplinärt arbetssätt, tänkande och kommunikation.

Masterprogrammet i scenkonst

Masterprogrammet i scenkonst skapar möjlighet för undersökande inom din egen praktik och konstnärliga utövning samtidigt som du introduceras till olika koncept, diskurser, angreppssätt och perspektiv som relaterar till kultur och scenkonst. Syftet är inte att skapa och genomföra sceniska produktioner under utbildningen. Du kommer till programmet för att utforska och fördjupa dig inom en frågeställning/ett område som du själv formulerar. Under två år arbetar du utforskande genom ett antal laborativa övningar, workshoppar, presentationer och teoretiska studier som kulminerar i att du genomför en presentation av din process och dina resultat i form av ett självständigt arbete.

Scenkonstnärer idag agerar och arbetar inom en värld som ständigt förändras. Masterprogrammet möjliggör för studenterna att formulera och utforska komplexa och utmanande frågor om scenkonst såsom relationen till publiken och världen i en bredare bemärkelse. Som student kommer du därför förhålla dig till samtida och framtida utmaningar och frågor gällande produktionsvägar och kreativa processer med ett särskilt fokus på nya medier, publiken, skärningspunkten mellan konst och samhälle, innovativa samarbetsmodeller och skapandet av nya dramaturgier.

 • Läs mer om utbildningen

  Programmet består av två års heltidsstudier och leder till en konstnärlig masterexamen (120 högskolepoäng). Det innehåller både lärarledda kurser och ett självständigt arbete under handledning. Programstrukturen gör att du får möjlighet att dra fördel av den kunskap och erfarenhet du samlar på dig och ger dig möjlighet att återvända till idéer för att fördjupa din förståelse och ditt lärande.

  År 1: Under det första året introduceras du till olika ingångar och perspektiv på kunskap, teori, reflektion och konstnärlig forskning. Inom kursen ”Metoder inom konstnärlig forskning” tar vi del av en stor bredd av konstnärliga forskningsmetoder och processer samt av praktisk kunskapsreflektion. Hur förstår vi kunskap och analys inom en konstnärlig kontext? På vilka olika sätt kan scenkonstprocesser möjliggöra för konstnärer att bidra med ny kunskap till olika områden? Vilken typ av publik kan den nå?

  Kurser inom Konst, samhälle, omvärld utforskar relationerna mellan konst och samhälle med ett särskilt fokus på publik, kontext och socialt arbete. Idéer som relaterar till samhället och publikens föränderliga (och deltagande) roll inom konsten kommer att ges särskilt fokus.

  Kursen “Scenkonst” ger ett mer fokuserat utforskande som relaterar till samtida scenkonst. Hur uppstår nya och innovativa dramaturgier och uttrycksformer? Vilka typer av innovativa processer stödjer och möjliggör detta och hur kan vi skapa förutsättningar för att det ska hända? Vi utforskar vilka typer av berättande som uppstår till exempel om vi tar utgångspunkt i ljusets eller kostymdesignens dramaturgi inom en process. Kursen utmanar dig till att experimentera med innovativa processer och praktiska strategier för att skapa ny scenkonst.

  År 2: Under det andra året kommer vi att bygga vidare på erfarenheten och kunskaperna som inhämtats under år ett. Under året ingår fortsättningskurser inom Metoder inom konstnärlig forskning, Konst, samhälle, omvärld och Scenkonst. Du kommer även ha möjlighet att välja en valbar kurs. Programmet avslutas genom att du genomför ditt självständiga arbete som tagit sin startpunkt i den frågeställning/det område som du beskrev i din ansökan. Du kommer att få individuell handledning och därmed stöd i ditt arbete med att formulera och avgränsa din frågeställning och din process.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

  Särskild behörighet:

  • Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande
  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga inom scenkonst

  Utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen hittar du här.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utbildningen vänder sig till dig som har en bakgrund inom scenkonst och har professionell erfarenhet av att arbeta som kostymdesigner, ljuddesigner, ljusdesigner, mask- och perukdesigner, scenkonstproducent, scenograf, regissör eller teatertekniker/produktionsteknisk samordnare.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att  du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar sista året på en kandidatexamen, ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.
  • Har du inte studerat på högskola du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven konstnärlig kandidatexamen och Engelska 5

  • Examensbevis för konstnärlig kandidatexamen, eller motsvarande examen, inklusive kursförteckning. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Dokumentation som visar att du uppfyller kravet på kunskap i engelska språket: Engelska 5 eller motsvarande. Här finns mer information om kravet på kunskaper i engelska.
  • Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  3. Motiveringsbrev

  Skriv högst en A4-sida, dvs ca 4000 tecken inklusive blanksteg. Brevet ska vara på engelska. Skriv ditt namn i dokumentet. Svara på följande frågor: Varför söker du till programmet? Vad har du för förväntningar på programmet?

  4. Din projektbeskrivning

  Texten ska vara högst 1000 ord och på engelska. Skriv ditt namn i dokumentet. Beskrivningen ska innehålla:

  • Projektidén
  • Hur projektet bidrar till att utveckla din nuvarande scenkonstpraktik
  • Projektets frågeställningar och/eller idé/-er
  • Beskrivning av projektets kontext ( till exempel referenser till andra konstnärer och teoretiker)
  • Idé/-er om hur projektet ska dokumenteras

  5. En skriftlig reflektion över en given text

  Inne i ansökningsformuläret finns en länk till en text. Skriv en reflektion över vad du förstår från texten och hur den kan relatera till scenkonstfältet och din praktik. Om den inte gör det – förklara varför! Texten ska vara på engelska och högst en A4-sida, dvs ca 4000 tecken inklusive blanksteg.

  6. Arbetsprover

  Ladda upp dokumentation/arbetsprover enligt följande:

  • Film: En komprimerad film (mp4, max 150Mb) med ett tidigare arbete som är max 5 minuter lång

  och/eller

  • Bilder: Max 10 st (jpg, max 150Mb)

  och/eller

  • Ljud: Max 5 minuter lågt (mp3, max 150Mb)

  Här finns instruktioner om hur man komprimerar film.

  7. Förteckning över arbetsprover

  En beskrivning av innehållet i de uppladdade arbetsproverna inklusive produktionsår, producerande organisation samt din roll/funktion.

  8. Ditt CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. CV:t ska vara på engelska.

  9. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval ske i flera steg. Bedömningen av betyg görs av den Utbildningsadministrativa avdelningen. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. Reell kompetens bedöms av en utsedd lärare.

  Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift per termin: 282 000 SEK

  Studieavgift för programmet som helhet: 1 128 000 SEK

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar