Scenkonst - master
Information
Ansök

Scenkonst - master

Masterprogrammet i scenkonst riktar sig till dig som är yrkesverksam inom scenkonstområdet och vill vidareutveckla din scenkonstnärliga praktik i dialog med andra. Du får möjlighet att utveckla nya idéer och kunskaper inom en dynamisk lärande- och forskningsmiljö. Utbildningen består av två års heltidsstudier delvis på distans och undervisningen sker på engelska.

I masterprogrammet i scenkonst fördjupar du din konstnärliga praktik genom att utveckla forskningsbaserade, undersökande metoder inom din praktik. Du kommer att gå i kritisk dialog med andra kring ditt eget och deras arbete och får möjlighet att fördjupa dig i frågor som är aktuella för scenkonstens utveckling. 

Under utbildningen utvecklar du kännedom om metoder och processer inom konstnärlig forskning. Du tar del av aktuell forskning inom ditt fält och utvecklar din förmåga att dela din kunskap med andra inom fältet.

Du söker med ett undersökande konstnärligt projekt som du utvecklar under de två åren, och avslutar i ditt examensarbete. Samtliga kurser under programmet kommer ge olika infallsvinklar för att utveckla ditt självständiga konstnärliga projekt.

 • Läs mer om utbildningen

  Programmet består huvudsakligen av tre delar:

  • metodkurser som förbereder dig för konstnärlig forskning
  • tematiska kurser med olika perspektiv på scenkonstnärlig praktik
  • genomförandet av ett självständigt konstnärligt projekt som utgör ditt examensarbete.
    

  Dessutom ingår en valbar kurs, där du har möjlighet att bredda din praktik.

  I metodkurserna utvecklar du din förståelse av konstnärlig forskning som fält och orienterar dig i fältets kunskapsförståelse och centrala begrepp. Du arbetar bland annat med vilken metodförståelse konstnärlig forskning bygger på och vad detta innebär för genomförandet av konstnärliga forskningsprocesser.


  Denna kurs ges tillsammans med andra masterprogram på Stockholms konstnärliga högskola för att skapa erfarenhetsutbyte över disciplingränserna/konstformerna.

   

  Masterprogammet innehåller också fyra tematiska kurser där du fördjupar dig i olika perspektiv på scenkonstnärliga processer för att stödja utvecklingen av ditt självständiga projekt. Kurserna har fokus på:

  • kropp och röst
  • koncept och komposition
  • teknik och materialitet
  • plats och publik

  I de tematiska kurserna utvecklar du din kontextuella och teoretiska förståelse av scenkonst, såväl som dina konstnärliga metoder och förhållningssätt.

  I examensarbetet genomför och dokumenterar du det undersökande projektet du har utvecklat.

  Programmet ges delvis på distans på så sätt att det innehåller några intensiva obligatoriska undervisningsperioder på plats - tre träffar à fyra heldagar per termin på Stockholms konstnärliga högskola - medan övriga delar av utbildningen kan göras på distans.

  Övrig tid är det en dags undervisning via zoom per vecka. Därutöver ingår eget arbete med förberedelse, uppgifter, inläsning av material med mera. Metodkurserna (1-3) och den valbara kursen kan följas digitalt eller på skolan. 

  Det projekt du arbetar med, och som leder fram till examensarbetet, är baserat på den konstnärliga praktik du redan har och i de kontexter där den äger rum. Genom olika presentationsformer, där du reflekterar över och kontextualiserar ditt praktiska undersökande, får du inom utbildningen möjlighet till fördjupad och kritisk dialog kring ditt arbete. Den konstnärliga praktiken kan ta olika former inom projektet, men delas i de presentationsformat som är möjliga inom kursens och utbildningens ramar.  

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå.

  Särskild behörighet:

  • Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande
  • Engelska 5 eller motsvarande
  • Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga inom scenkonst
    

   

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för programmet är det värdefullt om du har en etablerat konstnärlig praktik som du vill granska kritiskt och använda som utgångspunkt för att undersöka nya frågeställningar inom ditt fält.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att  du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar sista året på en kandidatexamen, ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.
  • Har du inte studerat på högskola du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven konstnärlig kandidatexamen och Engelska 5

  • Examensbevis för konstnärlig kandidatexamen, eller motsvarande examen, inklusive kursförteckning. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Dokumentation som visar att du uppfyller kravet på kunskap i engelska språket: Engelska 5 eller motsvarande. Här finns mer information om kravet på kunskaper i engelska.
  • Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  3. Motiveringsbrev

  Skriv högst en A4-sida, dvs ca 4000 tecken inklusive blanksteg. Brevet ska vara på engelska. Skriv ditt namn i dokumentet. Svara på följande frågor: Varför söker du till programmet? Vad har du för förväntningar på programmet?

  4. En projektbeskrivning

  En projektbeskrivning, där du beskriver det självständiga konstnärliga projektet som du vill utveckla under utbildningen och göra klart i kursen ”examensarbete”. Du kan utgå från frågorna:

  • Vad vill du undersöka inom projektet?
  • Vilket/vilka sammanhang placerar projektet sig i, och hur förhåller det sig till andra som har arbetat med/arbetar med likande frågor?
  • På vilket sätt förväntar du att projektet kan bidra till att utveckla din nuvarande konstnärliga praktik och scenkonstfältet?

  Max.2 A4 sidor, 8000 tecken.

  5. En skriftlig reflektion över en given text

  Inne i ansökningsformuläret finns en länk till en text. Skriv en reflektion över vad du förstår från texten och hur den kan relatera till scenkonstfältet och din praktik. Om den inte gör det – förklara varför!

  Texten ska vara på engelska och högst en A4-sida, dvs ca 4000 tecken inklusive blanksteg.

  6. Arbetsprover

  Ladda upp valfri information om 2-3 exempel på ditt konstnärliga arbete, inkl. en förteckning över dem med information om din roll/funktion i arbetet.

   Ladda upp dokumentation/arbetsprover enligt följande:

  • Film: En komprimerad film (mp4, max 150Mb) med ett tidigare arbete som är max 5 minuter lång

              och/eller

  • Bilder: Max 10 st (jpg, max 150Mb)

              och/eller

  • Ljud: Max 5 minuter lågt (mp3, max 150Mb)

  Här finns instruktioner om hur man komprimerar film.

   7. Ditt CV

  Ett CV på engelska. Du behöver bestyrka de viktigaste erfarenheterna med intyg.

  8. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på att du har lämnat in ditt arbetsprov via Varbi

  När du har skickat in ditt arbetsprov via Varbi får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars Varbis tekniska support.

  E-post: support@varbi.com
  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08.30–12.00 och 13.00–16.30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Om det finns fler behöriga sökande än platser på programmet så görs ett urval. I första steg görs ett urval baserad på det material du har skickat in i din ansökan. Om du går vidare till andra steg kommer du att kallas till intervju.

  SKH följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och restriktioner gällande Corona-pandemin. Beroende på hur situationen med pandemin utvecklar sig under vintern och vilka restriktioner som medföljer, kan det bli så att antagningsproven inte kan genomföras på plats som planerat utan endast digitalt. Om det blir så kommer SKH att informera alla sökande om detta och om hur antagningsproven kommer att genomföras istället.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift per termin: 301 300 SEK

  Studieavgift för programmet som helhet: 1 205 200 SEK

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.

Relaterat

Liknande utbildningar