Dokumentärregi - master
Information
Ansök

Dokumentärregi - master

Masterprogrammet i film och media med inriktning dokumentärregi vänder sig till dig som vill specialisera dig och fördjupa din kunskap inom dokumentärregi. Utbildningen är forskningsförberedande och består av två års heltidsstudier på avancerad nivå.

Traditionellt är dokumentärfilm en genre som har sin utgångspunkt i verkligheten, verkliga människor och verkliga historier. Så är det fortfarande men dokumentärfilm har också utvecklats till att bli en konstform som har sin styrka i filmarens alldeles personliga blick och därmed förhåller sig fritt till verkligheten. Det kallas kreativ dokumentär. Dokumentärregissören kan ha en emotionell hållning till sitt material, berika den kreativt med egna visioner och använda sig av filmens alla berättarelement såsom klippning, musik och foto. I grunden handlar det, såsom med all filmkonst, om att ha något man verkligen vill berätta, att vara envis och hysa ett starkt behov av att kommunicera med en publik. Vår utbildning är upplagd så att dokumentärfilmaren lär sig att arbeta både självständigt och i team.

 

Masterprogram i film och media med inriktning dokumentärregi

Masterprogrammet i film och media är en fördjupande och forskningsförberedande utbildning med en gemensam programstruktur för alla inriktningar. I utbildningens teorikurser introduceras studenterna till olika perspektiv på kunskap, teori, reflektion och konstnärliga forskningsmetoder.

Inriktningen dokumentärregi är en av de teaminriktningar inom masterprogrammet som formar filmteam och samarbetar. Studenterna arbetar tillsammans i gemensamma labbkurser där de utforskar olika former av film och nya medier. Dokumentärfilm har idag flera undergenrer, till exempel essäfilm, cinema verité, hybridfilm men också undersökande journalistisk film. Dokumentärfilm kan vara karaktärsdrivet eller utgå från det personliga eller självbiografiska. En berättelse kan drivas med berättarröst eller uttryckas associativt och dialogfritt bara med bilder och ljud. Alltså kan du här pröva att arbeta med olika typer av film – för olika plattformar och kortare och längre format. Du får en fördjupad kunskap om filmskapande som en process från idé till färdig film där klippning ofta är en avgörande fas i den dokumentära processen.

Utbildningen har också inriktningsspecifika metodkurser. Som masterstudent i dokumentärregi får du träna på att hantera professionella arbetsflöden från research och idéutveckling till inspelning, klippning och efterproduktion. Insikter och kunskaper som du tillägnar dig i de inriktningsspecifika kurserna tillämpas i de labbkurser och filmövningar som ibland görs i team.

Under utbildningen får du många tillfällen till möten över traditionella yrkesgränser, till exempel genom valbara kurser som är gemensamma för högskolans institutioner. Varje student identifierar här sitt behov av ytterligare kunskap.

Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta som dokumentärfilmsregissör.

Foto: Erik Gandini

 • Läs mer om utbildningen

  Det första året ges flera metodkurser i dokumentärregi på avancerad nivå. Då ges också olika labbkurser där studenter från de olika teaminriktningarna gemensamt utforskar teman, uttryck, format med mera. Under det första året får du också utveckla en personlig frågeställning kring dokumentärregi och formulera en metod för att utforska den.

  Det andra året tillhör dokumentärregi de inriktningar som utvecklar examensarbeten i team – slutfilmer – där du tar självständigt konstnärligt ansvar för din del av projektet. Du kommer också att göra en exposition i text eller utökat textformat av just ditt arbete och hur du förhållit dig till din egen frågeställning.

  Som student på utbildningen kommer du att samarbeta mycket med andra. Du kommer också att behöva ta eget ansvar för din kunskapsutveckling och din personliga konstnärliga utveckling.


  Terminsöversikt för inriktningen:

  Termin 1

  Metoder inom konstnärlig forskning 1, 7,5 hp

  Labbkurs – forskningsförberedande, idébildning och metodformulering, 7,5 hp

  Inriktningsspecifik metodkurs: Dokumentärregi, del 1, 7,5 hp

  Labbkurs i team, del 1, 7,5 hp


  Termin 2

  Metoder inom konstnärlig forskning 2, 7,5 hp

  Valbar programspecifik kurs, 7,5 hp

  Inriktningsspecifik metodkurs: Dokumentärregi, del 2, 7,5 hp

  Labbkurs i team, del 2, 7,5 hp


  Termin 3

  Metoder inom konstnärlig forskning 3, 7,5 hp

  Valbar kurs inom SKH, 7,5 hp

  Labbkurs – avancerad projektutveckling, 15 hp


  Termin 4

  Examensarbete – exposition av självständigt arbete, 15 hp

  Examensarbete, 15 hp

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå.

   

  Särskild behörighet:

  - Konstnärlig kandidatexamen eller för utbildningen annan relevant kandidatexamen

  - Svenska 1, 2 och 3

  - Engelska 6

  - Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga inom vald inriktning

  - 15 hp samt Examensarbete inom en för sökt masterinriktning relevant inriktning från Kandidatprogram i film och media, eller motsvarande.

   

  Utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen hittar du här.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det viktigaste är att du har lust och vilja att fördjupa ditt berättande med fokus på dokumentärregi. Det är sedan värdefullt att du kan sätta dig in i andra människors erfarenheter och känslor, att du har en utvecklad känsla för sambandet mellan form och innehåll, att du tränat upp en god förmåga att formulera och uttrycka dina visioner samt att du är både lyhörd, initiativtagande och drivande i samarbeten.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Betyg/intyg som visar att du har en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar sista året på en kandidatexamen, ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.
  • Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven

  • Examensbevis för konstnärlig kandidatexamen, eller motsvarande examen, inklusive kursförteckning. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Dokumentation som visar att du uppfyller kravet på kunskap i engelska språket: Engelska 6 eller motsvarande. Här finns mer information om kravet på kunskaper i engelska.
  • Dokumentation som visar att du uppfyller kravet på kunskap i svenska: Svenska 1, 2 och 3.  Här finns mer information om kravet på kunskaper i svenska.
  • Dokumentation som styrker 15 hp samt Examensarbete inom en för sökt masterinriktning relevant inriktning från Kandidatprogram i film och media, eller motsvarande.
  • Har du inte studerat på högskola du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  3. Motiveringsbrev - Skriv högst en A4-sida, dvs max 4000 tecken inklusive blanksteg. Ladda upp ett motiveringsbrev som svarar på följande frågor:

  • Vad motiverar dig till att söka programmet?
  • Vad har du för förväntningar på programmet?
  • Vad är det du tänker att du behöver lära dig på programmet som du inte redan kan?

   

  4. Ditt CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa.

  5. En konstnärlig frågeställning som du vill utforska och fördjupa dig i under utbildningen - högst en A4-sida, max 4000 tecken.

  Din individuella konstnärliga frågeställning är inte detsamma som en filmidé. Din frågeställning och ditt utforskande arbete kring den, blir det som styr dina val genom utbildningen och svarar på den övergripande frågan: Vad är det du brinner för att fördjupa dig i inom din inriktning? I den avslutande kursen ”Examensprojekt – exposition av självständigt arbete 15 hp” består examinationen av att du lägger fram ditt undersökande/utforskande arbete i en individuell presentation, i text eller media, där du reflekterar över din utforskande process.

  Din text behöver innehålla:

  • En konstnärlig frågeställning som är relevant för den inriktning du söker.
  • En beskrivning av hur du tänker att din valda frågeställning kan undersökas i praktiken. Utbildningen handlar om att göra.
  • Dina tankar kring de konstnärliga val och utmaningar du kan komma att ställas inför.
  • Dina tankar kring hur din frågeställning förhåller sig till samhälleliga, sociala och/eller etiska aspekter som är relevanta för den inriktning du söker.

   

  Vi är medvetna om att din frågeställning kan komma att förändras och utvecklas under utbildningens gång.

  6. Arbetsprov.

  Ladda upp arbetsprover, eller delar av verk, från din portfolio som du anser beskriver ditt hantverk och dina förmågor inom den inriktning du söker till på bästa sätt.

  Dokumentärregi: Två klipp på vardera 4-5 minuter från en/flera färdigställda dokumentärfilmsproduktioner på minst 20 minuter. Max 150 MB/fil. Filmformat: mov, mp4 or avi. Fildöpning: Döp filen med ditt namn utan mellanslag eller skiljetecken.

  Om du vill visa de arbetsprov du laddat upp på antagningssidan i högre upplösning kan du bifoga en länk i ditt ansökningsbrev. OBS! Enbart länkar accepteras inte, de klipp du åberopar i din ansökan måste också finnas uppladdade i varbisystemet före sista ansökningsdag.

  Här kan du läsa om hur du komprimerar film.

  7. Beskriv processen och din roll i skapandet av de arbetsprov du lämnat in (fråga 6). I vilken kontext/sammanhang gjordes projektet. En A4 sida, max 4000 tecken. Helst pdf-format.

  Din text behöver svara på frågorna:

  • Vad var din roll i projektet?
  • Hur såg processen ut?
  • Var och när gjordes projektet?
  • I vilket syfte och för vem gjordes projektet?

   

  8. Ladda upp ett signerat skriftligt intyg som styrker det du har gjort och beskrivit i projektet (fråga 6-7). Intyget ska skrivas av en person som du samarbete med under projektet; det kan vara en projektledare, kollega, kurskamrat eller liknande. Helst pdf-format. 

  9. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

   

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval ske i flera steg. Bedömningen av betyg görs av Utbildningsadministrativa avdelningen. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut. Reell kompetens bedöms av en utsedd lärare.

  Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Masterprogram i film och media med start höstterminen 2021: 301 300 SEK per termin och 1 205 200 SEK för hela programmet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.