Scenkonstproducent - kandidat
Information
Ansök

Scenkonstproducent - kandidat

Kandidatutbildningen med inriktning scenkonstproducent vänder sig till dig som vill arbeta som producent inom scenkonst. Utbildningen är en treårig kandidatutbildning och omfattar 180 högskolepoäng.

Utbildning riktar sig till dig som vill utbilda dig för att arbeta som scenkonstproducent. Som producent utvecklar, leder, samarbetar och driver du produktioner och projekt utifrån de konstnärliga och ekonomiska förutsättningarna. Du är insatt i hur en produktion organiseras, planeras, finansieras och kommuniceras. Dessa uppgifter ställs i relation till den konstnärliga processen, alltid med ett tydligt publikperspektiv.

Kandidatutbildning med inriktning scenkonstproducent

Kandidatutbildningen med inriktning scenkonstproducent syftar till att ge dig en helhetssyn på scenkonst och kunskaper i hur du tar ansvar för en hel organisation och leder produktioner och projekt. Scenkonst kan vara teater, dans, opera, cirkus, musikteater, performance eller blandningar mellan dessa former.

Som scenkonstproducent utbildas du till att utveckla och ta del i det konstnärliga ansvaret för en scenkonstverksamhet. Du får också kännedom om kulturpolitik och hur den styr och påverkar scenkonsten och kulturlivet i stort. Utbildningen fäster stor vikt vid publik- och omvärldsperspektiv och det egna arbetets relevans i relation till samtid och publik.

Scenkonst är en kollektiv konstart och arbete i team tillsammans med studenter från de andra kandidatutbildningarna är en central arbetsform i utbildningen. Samarbetet sker i teoretisk undervisning samt i produktions- och projektövningar och är en förutsättning för förståelse och fördjupning av din yrkesroll. Att arbeta i team under utbildningen ger dig också möjligheter att prova ditt ledarskap och din yrkesfunktion.

Vi utbildar genom teoretisk undervisning, teamarbeten, resor, nätverkande, studiebesök och en längre praktikperiod förlagd till sista året på utbildningen. Utbildningen utgår från olika typer och former av scenkonst och det finns möjlighet till fördjupning inom ett specifikt område utifrån studentens eget behov.

Som producent behöver du ha förståelse för sambandet mellan konst, ekonomi och resurser. I vår utbildning får du ett scenkonstspråk och verktyg för att kunna arbeta som producent med de processer som ingår i scenkonsten. Du får metoder för planering, organisation, finansiering, budgetering, kostnadsuppföljning samt intern och extern kommunikation.

Under utbildningen lägger vi också stor vikt vid producentens ledarskap i produktionsarbetet. Du får lära dig att initiera, driva och utvärdera hela organisationer, produktioner och projekt.

 • Läs mer om utbildningen

  Som producent behöver du ha förståelse för sambandet mellan konst, ekonomi och resurser. I vår utbildning får du ett scenkonstspråk och verktyg för att kunna arbeta som producent med de processer som ingår i scenkonsten. Du får metoder för planering, organisation, finansiering, budgetering, kostnadsuppföljning samt intern och extern kommunikation.

  Vi lägger också stor vikt vid producentens ledarskap i produktionsarbetet. Du får lära dig att initiera, driva och utvärdera hela organisationer, produktioner och projekt.

  Utbildningen innehåller bland annat följande moment:

  Ur innehållet:

  • Vision och mål för scenkonstorganisationer, produktioner och projekt
  • Omvärldsanalys
  • Ledarskap, medarbetarskap och teamarbete
  • Konstteori, pjäsanalys, helhetsgestaltning och dramaturgi
  • Organisation, kommunikation och planering
  • Scenkonstens finansiering, resurser och ekonomi
  • Marknadskommunikation och publikarbete för scenkonst
  • Produktions- och projektutveckling
  • Kulturpolitik
  • Kunskap om scenkonstens övriga funktioner och yrken
  • Möjlighet till att utveckla sitt eget konstnärskap

  Du får praktik inom områden som vi inte kan undervisa i på StDH, till exempel att arbeta och producera i en scenkonstorganisations linjeorganisation.

  Efter utbildningen kommer du tillsammans med andra verksamma inom området att kunna utveckla scenkonsten på kort och lång sikt, inom nuvarande och framtida kulturpolitiska sammanhang.

 • Behörighet

  För att vara behörig till utbildning ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier på grundnivå.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

 • Värdefulla förkunskaper

  Det är en fördel om du har

  • utfört producentfunktioner
  • erfarenhet av teamarbete och ledarskap i en scenkonstproduktion
  • förkunskaper i ekonomi och Excel
  • andra yrkes- och studieerfarenheter

   

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sidan.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.

  Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil,

  Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.

  Alla dokument ska vara i pdf-format

  Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_fornamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier

  Ladda upp din gymnasieexamen/ditt slutbetyg från gymnasiet som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier. OBS! att vi inte accepterar utskrifter från Antagning.se.

  Om du går sista året på gymnasiet ska du ladda upp Individuell studieplan och/eller samlat betygsdokument.

  Saknar du betyg från gymnasiet kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

  2. En CV där du beskriver dina tidigare erfarenheter från utbildning, yrkesliv och annat som du tycker är relevant för utbildningen. Det är viktigt att du anger start och slut för respektive aktivitet.

  3. En text där du beskriver dig själv, varför du vill bli scenkonstproducent och vad du ska använda utbildningen till. Berätta om ditt yrkesval, vägen dit och hur du ser på en framtid som scenkonstproducent. Ladda upp en textfil, 4000 tecken (ca en A4).

  4. En text där du beskriver en produktion du skulle vilja vara med att producera. Ladda upp en textfil, 4000 tecken (ca en A4)

  5. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30)..

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i två steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör ett första urval utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.

  Här beskrivs urvalsprocessen i antagningen inför höstterminen 2019.

  Steg 1: Granskningen av insända ansökningshandlingarna. Beslut om vem som går vidare till steg 2 beräknas meddelas under senast den 15 februari 2019.

  De sökande som går vidare till steg 2 kommer att per e-post information om en kort kompletterande uppgift som ni ska utföra mellan steg 1 och steg 2

  Steg 2: Heldag på Institutionen för scenkonst. Steg 2 äger rum under perioden 13-17 mars 2019. Den sökande kallas till en av dagarna.

  Upplägg:

  09.00 Samling i receptionen, Valhallavägen 189. 4-6 sökande kallas per dag.

  09.00 – 09.15 Introduktion.

  09.15 – 11.00 Skriftlig övning och samtal om den produktionsidé som lämnades in i samband med ansökan.

  11.00 – 11.15 Paus

  11.15 – 12.00 Övning i grupp.

  12.00 – 13.00 Lunch

  13.00 startar individuella intervjuer med antagningsgruppen (45 minuter/person)

  Besked om antagningen till inriktningen ges ca tre veckor efter att steg 2 genomförts.

  Antagningsgruppen bedömer vilka sökande som antas till utbildningen utifrån följande kriterier:     

  1. Den sökandes gestaltande förmåga

  2. Den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund

  Du får kontinuerligt information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss. Obs! Bevaka även din skräppost.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller ett EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgiften för utbildningen som startar höstterminen 282 000 SEK per termin. Detta motsvarar 1 692 000 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och stipendier.

Relaterat

Liknande utbildningar