Samverkan


Stockholms konstnärliga högskola forskar, utbildar och samarbetar med olika intressenter och aktörer i samhället. Samverkansarbetet har hög prioritet i SKH:s verksamhet och styrs av högskolans övergripande mål och visioner.
I samverkansuppdraget ingår att anordna uppdragsutbildning.
samverkan_1500x800.jpgFoto: Martin Skoog
 

Samverkan med andra svenska lärosäten

Högskolan har flera etablerade samarbeten med andra lärosäten i Stockholm och i övriga landet. Ett nytt samarbete gäller stöd i uppbyggnaden av en ämneslärarutbildning i dans vid Göteborgs universitet. Sedan tidigare finns flera utbildningssamarbeten även med andra högskolor. Inom dessa samarbeten läser studenterna från olika utbildningar tillsammans och möter därmed andra ingångar i olika frågeställningar. Samarbeten av denna typ finns etablerade med Kungl. Musikhögskolan (Master i filmmusikkomposition och kortoperaprojektet), Kungl. Konsthögskolan (workshoppar med kandidatinriktningen Berättande animerad film) samt Stockholms universitet (ämneslärarprogrammet).

Utbildningarnas samverkan med omgivande samhälle

Syftet är både att låta studenterna möta den framtida arbetsmarknaden och publiken, och att ge dessa grupper en ingång i högskolans olika verksamheter för att på så sätt sprida och bygga upp kunskap. Genom offentliga föreställningar på egna och professionella scener, liksom genom turnéer i exempelvis skolmiljö, möter högskolans studenter både van och ovan publik. De konstnärliga utbildningar som inte är scenbaserade möter på motsvarande sätt sin publik på exempelvis festivaler. Ämneslärarutbildningen och danspedagogutbildningen möter genom sin verksamhetsförlagda utbildning de barn-, ungdoms- och elevgrupper som de kommer att arbeta med efter examen.

Samarbeten med externa parter

Högskolan arbetar även med kunskapsöverföring genom samarbeten med externa parter.

Exempel från årsredovisningen 2015:

  • Under våren 2015 samverkade DOCH, tillsammans med Danscentrum Stockholm, med ett New York-baserat danskompani. Gruppen undervisade studenter i Community Action Training (CAT) – en speciell metod för att arbeta med dans i grupper som har upplevt trauma, specifikt riktat till våldsutsatta kvinnor och unga barn.
  • StDH samverkade med Arbetsförmedlingen inom Jobbchansen om att genomföra workshoppar på temat socialiserande övningar, talövningar och presentationsteknik för att stödja ungdomar som står långt från arbetsmarknaden i att skaffa redskap för att etablera sig i yrkeslivet.

Möten med det professionella yrkeslivet

Mötena med det professionella yrkeslivet är centrala för utbildningarnas utveckling. Förutom att etablerade konstnärer anlitas som gästlärare, är dialogen med branschen en viktig källa till inspiration vad gäller vilka slags fristående kurser som högskolan ska erbjuda samt för utvecklingen av utbildningsprogrammen. Samverkan inom nätverk, med olika delar av de sektorer som högskolans verksamhetsområde berör, är ett annat viktigt arbetssätt. Exempel på riktade aktiviteter som möjliggör för högskolans studenter att möta arbetsmarknaden är bland annat verksamhetsförlagd utbildning och praktik samt föreställningar som ges i samarbete med professionella konstnärer och scener.

Forskningens samverkan med omgivande samhälle

SKH arrangerar varje år ett fyrtiotal seminarier, redovisningar, föreläsningar och workshoppar bland annat i syfte att väcka och levandegöra frågor som bottnar i de olika forskningsinriktningarnas specifika forskningsfrågor.

Två exempel på arrangemang under 2015 var:

  • Curation's Dramaturgy. En öppen seminarieserie med inbjudna konstnärer och curatorer från Sydamerika, Europa och Afrika, som föreläste och samtalade under tematiska rubriker som The Museum of the Future, Collective-conversation, The Post- Ethnographic Museum as Curatorial Experimentation.
  • Kan konst rädda världen? Fyra öppna debattseminarier om vad konstnärlig forskning kan betyda för de inbjudna debattörerna som var konstnärer samt representanter för kulturinstitutioner; humaniora respektive naturvetenskaperna.

Målgrupper var forskare, lärare, doktorander och en intresserad allmänhet.

Exempel på samverkan är när vi bjuder in institutioner, företag och organisationer som företräder de konstnärliga fält som finns representerade inom SKH i syfte att diskutera och skapa förståelse för hur forskningen kan utvecklas i dialog med de olika branscherna. Exempel på det under 2015 var koreografisymposiet ”Hur blir forskningen publik?” där ett femtiotal företrädare för dansinstitutioner, organisationer och nätverk deltog.

Doktoranderna diskuterar sin forskning med ett flertal grupper utanför högskolan, främst i relation till de tematiker de arbetade med i sin forskning men det finns också ett stort intresse från de olika fält de själva är en del av. På detta sätt spreds forskningens insikter till en rad olika målgrupper utanför lärosätet. SKH deltog också aktivt inom ett flertal olika nationella och internationella nätverk för forskning, såsom exempelvis Society for Artistic Research (SAR).