Samverkan

Stockholms konstnärliga högskola forskar, utbildar och samarbetar med olika intressenter och aktörer i samhället. Samverkansarbetet har hög prioritet i SKH:s verksamhet och styrs av högskolans övergripande mål och visioner.
I samverkansuppdraget ingår att anordna uppdragsutbildning.
samverkan_1500x800.jpgFoto: Martin Skoog
 

Samverkan med andra svenska lärosäten

Högskolan har flera etablerade samarbeten med andra högskolor i Stockholm och i övriga landet. Inom dessa samarbeten läser studenterna från olika utbildningar tillsammans och möter därmed andra ingångar i olika frågeställningar.

Utbildningarnas samverkan med omgivande samhälle

Syftet är både att låta studenterna möta den framtida arbetsmarknaden och publiken, och att ge dessa grupper en ingång i högskolans olika verksamheter för att på så sätt sprida och bygga upp kunskap. Genom offentliga föreställningar på egna och professionella scener, liksom genom turnéer i exempelvis skolmiljö, möter högskolans studenter både van och ovan publik. De konstnärliga utbildningar som inte är scenbaserade möter på motsvarande sätt sin publik på exempelvis festivaler. Ämneslärarutbildningen och danspedagogutbildningen möter genom sin verksamhetsförlagda utbildning de barn-, ungdoms- och elevgrupper som de kommer att arbeta med efter examen.

Samarbeten med externa parter

Högskolan arbetar även med kunskapsöverföring genom samarbeten med externa parter.

Möten med det professionella yrkeslivet

Mötena med det professionella yrkeslivet är centrala för utbildningarnas utveckling. Förutom att etablerade konstnärer anlitas som gästlärare, är dialogen med branschen en viktig källa till inspiration vad gäller vilka slags fristående kurser som högskolan ska erbjuda samt för utvecklingen av utbildningsprogrammen. Samverkan inom nätverk, med olika delar av de sektorer som högskolans verksamhetsområde berör, är ett annat viktigt arbetssätt. Exempel på riktade aktiviteter som möjliggör för högskolans studenter att möta arbetsmarknaden är bland annat verksamhetsförlagd utbildning och praktik samt föreställningar som ges i samarbete med professionella konstnärer och scener.

Forskningens samverkan med omgivande samhälle

SKH arrangerar varje år ett fyrtiotal seminarier, redovisningar, föreläsningar och workshoppar bland annat i syfte att väcka och levandegöra frågor som bottnar i de olika forskningsinriktningarnas specifika forskningsfrågor.

Exempel på samverkan är när vi bjuder in institutioner, företag och organisationer som företräder de konstnärliga fält som finns representerade inom SKH i syfte att diskutera och skapa förståelse för hur forskningen kan utvecklas i dialog med de olika branscherna.

Doktoranderna diskuterar sin forskning med ett flertal grupper utanför högskolan, främst i relation till de tematiker de arbetade med i sin forskning men det finns också ett stort intresse från de olika fält de själva är en del av. På detta sätt sprids forskningens insikter till en rad olika målgrupper utanför lärosätet. SKH deltar också aktivt inom ett flertal olika nationella och internationella nätverk för forskning, såsom exempelvis Society for Artistic Research (SAR).