Uppföljningar och utvärderingar

För att samla in information om hur något fungerar genomför SKH olika strukturerade insamlingsaktiviteter i form av uppföljningar och utvärderingar.

Syftet med uppföljningarna och utvärderingarna är att utveckla utbildningarna, studiemiljön och verksamheten i stort. Studenterna och doktoranderna har en viktig roll i kvalitetsarbetet genom att de lämnar synpunkter, driver de frågor de vill förändra med mera.

Uppföljningarna och utvärderingarna används inom förbättringshjulets fas följa upp. Det är viktigt att resultatet från uppföljningarna och utvärderingarna ana­lyseras, att nödvändiga åtgärder identifieras och vidtas samt att resultat och åtgärder återkopplas till dem som har varit med och lämnat synpunkter och till andra som är berörda. Resultatet är ett underlag för nästa gång t.ex. en kurs ska planeras och genomföras.

Bilden nedan visar de aktiviteter vi genomför för att samla in information och med vilket intervall vi genomför dem. Dessa uppföljningar och utvärderingar är gemen­sam­ma för hela SKH. Det kan också finnas liknande aktiviteter som genomförs på respektive institution.

De SKH-gemensamma uppföljningarna och utvärderingarna är:

""

Kursvärdering

I samband med att en kurs avslutas ska studenter och doktorander ha möjlighet att lämna sina syn­punkter anonymt i skriftlig form. Nämnden för utbildning och forskning (NUF) har tagit fram rikt­linjer för det (se under Styr- och stöddoku­ment). Dessa kursvärderingar ska schema­läggas och hållas av någon annan än kursansvarig lärare. Kurs­värde­ringar enligt NUF:s riktlinjer ska innehålla sex obligatoriska frågor. Läraren eller insti­tu­tionen kan välja att komplettera med ytterligare frågor.

Av riktlinjerna framgår också att kursansvarig lärare i början av varje kurs ska återkoppla re­sul­tatet från kursvärderingarna på senast genomförda kurstillfälle och andra liknande kurser.

Kursansvarig lärare ska även skriva en kursrapport över resultatet från kursvärderingen och förslag till åtgärder. Dessa kursrapporter ska sättas in i pärmar på biblioteket och vara tillgängliga.

Prefekten ska göra en terminsvis sammanställning över institutionens kursvärderingar och lämna den till NUF (se mall under Styr- och stöddokument). Av sammanställningen ska det bland annat framgå vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras samt prefektens reflek­tioner.

Verksamhetsdialoger

Varje termin genomför verksamhetsdialoger mellan rektor och varje prefekt.

Verksamhetsdialogerna är ett forum för dialog kring institutionernas pågående och planerade verksamhet utifrån institutionernas verksamhetsplaner, inklusive det systematiska kvalitets­arbetet. Verksamhetsdialogerna innehåller också en uppföljning av föregående termins dialog. Resultatet av dialogerna är ett underlag för utveckling av verksamheten och en del av kvali­tets­systemet.

Uppföljning av nyckeltal

SKH gör årligen en uppföljning av utvecklingen över tid inom olika områden. Bland annat följs följande områden upp:

 • Antal sökande och antagna till utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå (inklusive uppgift om andel kvinnor respektive män).
 • Prestationsgrad (antal genomförda examinationer omräknade i helårsekvivalenter dividerat i antal registrerade studenter omräknade i helårsekvivalenter).
 • Antal helårsstudenter (heltidsekvivalenter) inom utbildning på grundnivå och antal helårsstudenter inom utbildning på avancerad nivå.
 • Antal helårsstudenter (heltidsekvivalenter) inom utbildningsprogram och antal helårsstudenter inom fristående kurser.

SKH följer utvecklingen av nyckeltalen över tid. Analysen fördjupas genom diskussioner i ledningsgruppen och genom uppföljning av bland annat ansökningssiffror i relation till planerat antal platser inom fristående kurser.

Uppföljning av processer

En viktig del i att jobba systematiskt enligt tydliga processer och rutiner är de nyckelprocesser som har tydliggjorts och dokumenterats.

De nyckelprocesser som har prioriterats under 2019 är sådana processer som har bedömts angelägna för att utbildningen och verksamheten i stort vid SKH ska kunna hålla en hög kvalitet. Dessa nyckelprocesser är:

 • utbildningsplanering
 • antagning av studenter och doktorander
 • utarbetande av kursplan (under utveckling)
 • genomförande av kursvärdering
 • upprättande och revidering av individuella
 • studieplaner inom forskarutbildningen (under utveckling)
 • verksamhetsplansprocessen
 • budgetprocessen
 • kompetensförsörjning
 • rekrytering av lärare
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • lokalförsörjning
 • informationssäkerhet.

Pro­ces­serna har tydliggjorts enligt en gemensam mall, där det också framgår hur den speci­fika pro­ces­sen ska följas upp, vem som ansvarar för att åtgärder vidtas i syfte att utveckla pro­ces­sen och hur återkoppling till berörda ska ske. Beskrivningarna av nyckelprocesser finns under Styr- och stöddokument.

Programvärdering

De programvärderingar som har genomförts varje vårtermin sedan 2015 syftar till att ge en ögon­blicksbild av studenternas synpunkter på sin utbildning. I enkäten ställs frågor om bland annat studenternas möjlighet att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor som är rele­van­ta i relation till lärandemålen och frågor om examinationsuppgifter.

Studiemiljöundersökning

Förutom enkäter till studenterna som fokuserar på studenternas kurser och program, genom­­­­förs också en undersökning som har ett större fokus på studiemiljön. Dit inkluderas både den fysiska miljön och den psykosociala miljön och undersökningen innehåller bland annat frågor om likabehandling, diskriminering och trakasserier. Studiemiljö­un­dersök­ningen har genomförts två gånger, senast i månadsskiftet februari/mars 2020.

Medarbetarundersökning

Ett viktigt underlag i inventeringen av arbetsmiljön vid SKH är medarbetarundersökningen. Den mäter hur medarbetarna upplever förutsättningarna för att kunna prestera väl i arbetet. Den mäter också hälsoindikatorer samt förekomst av oönskade beteenden, som till exempel trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling.

Utbildningsutvärdering med extern granskning

NUF beslutade i mars 2019 om en modell för utbildningsutvärdering, som innebär att varje pro­gram vid SKH ska genomföra en självvärdering och därefter granskas av en extern bedömargrupp. Utbildningsutvärderingarna syftar till att utveckla programmen genom att styrkor lyfts fram och utvecklingsområden identifieras. Olika dokument som tydliggör olika delar av utbildningsutvärde­ringarna finns under Styr- och stöddokument.

NUF har beslutat att alla program ska utvärderas under en sexårsperiod. I inledningen av sexårsperioden genomförs en pilotomgång med två program. Pilotomgången utvärderas för närvarande och därför startar inga nya utvärderingar förrän NUF fattat beslut om fortsätt­ningen.