Uppföljningar och utvärderingar

För att samla in information om hur något fungerar genomför SKH olika strukturerade insamlingsaktiviteter i form av uppföljningar och utvärderingar.

Syftet med uppföljningarna och utvärderingarna är att utveckla utbildningarna, studiemiljön och verksamheten i stort. Studenterna och doktoranderna har en viktig roll i kvalitetsarbetet genom att de lämnar synpunkter, driver de frågor de vill förändra med mera.

Uppföljningarna och utvärderingarna används inom förbättringshjulets fas följa upp. Det är viktigt att resultatet från uppföljningarna och utvärderingarna ana­lyseras, att nödvändiga åtgärder identifieras och vidtas samt att resultat och åtgärder återkopplas till dem som har varit med och lämnat synpunkter och till andra som är berörda. Resultatet är exempelvis ett underlag för nästa gång en kurs ska planeras och genomföras.

Bilden nedan visar de aktiviteter vi genomför för att samla in information och med vilket intervall vi genomför dem. Dessa uppföljningar och utvärderingar är gemen­sam­ma för hela SKH. Det kan också finnas liknande aktiviteter som genomförs på respektive institution.

De SKH-gemensamma uppföljningarna och utvärderingarna är:

""

Kursvärdering

I samband med att en kurs avslutas ska studenter och doktorander ha möjlighet att lämna sina syn­punkter anonymt i skriftlig form. Nämnden för utbildning och forskning (NUF) har tagit fram rikt­linjer för det (se under Styr- och stöddoku­ment). Kurs­värde­ringar enligt NUF:s riktlinjer ska innehålla sex obligatoriska frågor. Läraren eller insti­tu­tionen kan välja att komplettera med ytterligare frågor. Kursvärderingar genomförs under slutet av varje kurs, och tid för kursvärdering avsätts i schemat.

Av riktlinjerna framgår också att kursansvarig lärare i början av varje kurs ska återkoppla re­sul­tatet från kursvärderingarna på senast genomförda kurstillfälle och andra liknande kurser.

Kursansvarig lärare ska även skriva en kursrapport över resultatet från kursvärderingen och förslag till åtgärder. Dessa kursrapporter hålls tillgängliga elektroniskt och arkiveras.

Prefekten/vicerektor för forskning ska göra en terminsvis sammanställning över institutionens kursvärderingar och lämna den till NUF (se mall under Styr- och stöddokument. Av sammanställningen ska det bland annat framgå vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras samt prefektens/vicerektor för forsknings reflek­tioner samt frågor för vidare hantering av NUF. Baserat på sammanställningarna tar NUF ställning till om SKH-gemensamma åtgärder behöver vidtas eller om fördjupande uppföljning behövs inom något område.

Verksamhetsdialoger

Varje termin genomförs verksamhetsdialoger mellan rektor och varje prefekt.

Verksamhetsdialogerna är ett forum för dialog kring institutionernas pågående och planerade verksamhet, inklusive det systematiska kvalitets­arbetet, utifrån institutionernas verksamhetsplaner. Verksamhetsdialogerna innehåller också en uppföljning av föregående termins dialog. Resultatet av dialogerna är ett underlag för utveckling av verksamheten och en del av kvali­tets­systemet.

Uppföljning av nyckeltal

SKH gör årligen en uppföljning av utvecklingen över tid inom olika områden. Bland annat följs följande nyckeltal upp:

 • antal sökande och antagna till utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå (inklusive uppgift om andel kvinnor respektive män)
 • prestationsgrad (antal genomförda examinationer omräknade i helårsekvivalenter dividerat i antal registrerade studenter omräknade i helårsekvivalenter)
 • antal helårsstudenter (heltidsekvivalenter) inom utbildning på grundnivå och antal helårsstudenter inom utbildning på avancerad nivå
 • antal helårsstudenter (heltidsekvivalenter) inom utbildningsprogram och antal helårsstudenter inom fristående kurser
 • antal sökande och antagna till utbildning på forskarnivå
 • genomsnittlig studietid för doktorsexamen
 • antal doktorsexamina

SKH följer utvecklingen av nyckeltalen över tid. Analysen fördjupas genom diskussioner i verksamhetsdialoger, i ledningsgruppen och genom uppföljning av bland annat ansökningssiffror i relation till planerat antal platser inom fristående kurser.

Uppföljning av nyckelprocesser

En viktig del i att arbeta systematiskt enligt tydliga processer och rutiner är SKH:s nyckelprocesser.

Nyckelprocesser är sådana processer som har bedömts angelägna för att utbildningen och verksamheten i stort vid SKH ska kunna hålla en hög kvalitet. Dessa nyckelprocesser är:

 • utbildningsplanering
 • antagning av studenter och doktorander
 • utarbetande av kursplan
 • genomförande av kursvärdering
 • upprättande av individuella studieplaner inom forskarutbildningen
 • verksamhetsplansprocessen
 • budgetprocessen
 • kompetensförsörjning
 • rekrytering av lärare
 • systematiskt arbetsmiljöarbete
 • lokalförsörjning
 • informationssäkerhet

Pro­ces­serna har tydliggjorts enligt en gemensam mall, där det också framgår hur den speci­fika pro­ces­sen ska följas upp, vem som ansvarar för att åtgärder vidtas i syfte att utveckla pro­ces­sen och hur återkoppling till berörda ska ske. Processbeskrivningarna av nyckelprocesserna finns under Styr- och stöddokument.

Programvärdering

De programvärderingar som har genomförts sedan 2015 syftar till att ge en ögon­blicksbild av studenternas synpunkter på sin utbildning. I enkäten ställs frågor om bland annat studenternas möjlighet att utveckla kunskaper, färdigheter och förmågor som är rele­van­ta i relation till lärandemålen och frågor om examinationsuppgifter.

Studiemiljöundersökning

Förutom enkäter till studenterna som fokuserar på studenternas kurser, genom­­­­förs också en undersökning som har ett större fokus på studiemiljön. Dit inkluderas både den fysiska miljön och den psykosociala miljön. Undersökningen innehåller även frågor om likabehandling, diskriminering och trakasserier. Studiemiljö­un­dersök­ningen genomförs vartannat år. Studiemiljöundersökningarna finns under Resultat av utvärderingar och granskningar.

Medarbetarundersökning

Ett viktigt underlag i inventeringen av arbetsmiljön vid SKH är medarbetarundersökningen. Den mäter hur medarbetarna upplever förutsättningarna för att kunna prestera väl i arbetet. Den mäter också hälsoindikatorer samt förekomst av oönskade beteenden, som till exempel trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande behandling.

Utbildningsutvärdering med extern granskning

Utbildningsutvärderingar med extern granskning är också en del av SKH:s kvalitetssystem. Syftet med utvärderingarna är att generera regelbunden och systematisk kunskap som behövs för att säkerställa och utveckla kvaliteten på högskolans utbildningar. En utbildningsutvärdering består av fyra steg: Uppstart, självvärdering, kollegial granskning och omhändertagande av åtgärder. Alla program på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå som leder till en examen ska utvärderas. Programmen ska utvärderas i en sex-årscykel, vilket innebär att varje program utvärderas vart sjätte år. Tidsplan för utbildningsutvärderingar.pdf

Styr- och stöddokument för utbildningsutvärderingar finns under Styr- och stöddokument.

Resultat från utbildningsutvärderingarna finns under Resultat av utvärderingar och granskningar.

Årlig kvalitetsredovisning till styrelsen

Högskolestyrelsen informeras varje år om genom­­fört kvali­tetsarbete inom ramen för kvalitets­syste­met och de åt­gär­der som har vidtagits eller pla­ne­ras för att utveckla det syste­ma­tiska kvalitetsarbetet. Syftet med kvalitetsredovisningen är att följa upp och ut­veck­la det systema­tiska kvalitets­arbetet.

Kvalitetsredovisning 2021.pdf

Kvalitetsredovisning 2020.pdf

Kvalitetsredovisning 2019.pdf