Styr- och stöddokument

Här hittar du olika styr- och stöddokument som är viktiga för vårt arbete med att säkra och utveckla kvaliteten i vår verksamhet.

Till styrdokument hör dokument som anger SKH:s mål och visioner, våra interna bestäm­mel­ser i olika frågor liksom besluts- och delegationsordningar. Exempel på styrdokument är den strate­giska planen, SKH:s arbetsordning, antagningsordningen, kommunikationspolicyn och olika riktlinjer. Riktlinjer finns bland annat för arbetet med att ta fram kurs- och utbildnings­planer, att inrätta nya utbild­nings­program och för arbetet med kursvärderingar.

Till stöddokument hör handledningar, checklistor och mallar som ska fungera som ett stöd för oss. Exempel på stöddokument är rutiner för rektors- och prefektbeslut, mall för prefekternas terminsvisa sammanställning över kursvärderingar samt rutin och checklista vid nyanställning och när anställning upphör. 

Här under har vi samlat några av våra styr- och stöddokument:

Övergripande styrdokument

Allmän studieplan forskarutbildning.pdf

Arbetsordning.pdf

Antagningsordning.pdf

Antagningsordning för utbildning som startar efter 1 maj 2022.pdf

Examensordning.pdf

Instruktion för ändring av utbildningsprogram.pdf

Kommunikationspolicy.pdf

Lika villkor lika värde - plan för aktiva åtgärder för lika rättigheter, möjligheter och mot diskriminering.pdf

Riktlinjer för delseminarier.pdf

Riktlinjer för disputation.pdf

Riktlinjer för inrättande av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå.pdf

Riktlinjer för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå.pdf

Riktlinjer för nedläggning av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå.pdf

Riktlinjer för slutseminarium.pdf

Riktlinjer för utbildningsplaner.pdf

Strategier för utveckling av utbildning på avancerad nivå.pdf

Strategisk plan 2020-2023.pdf

Övergripande styrdokument för kvalitetsarbetet

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete.pdf

Kvalitetspolicy.pdf

Kommunikationsstrategi för kvalitetsarbetet.pdf

Styr- och stöddokument för strukturerade insamlingsaktiviteter

Riktlinjer för kursvärdering.pdf

Mall för terminsvis sammanställning av kursvärderingar.pdf

Utbildningsutvärdering.pdf

Utbildningsutvärdering – vägledning för program.pdf

Mall för tidsplan.pdf

Mall för självvärderingsrapport.pdf

Processbeskrivningar

Processbeskrivning antagning doktorander.pdf

Processbeskrivning antagning inresande utbytesstudenter.pdf

Processbeskrivning antagning kurser.pdf

Processbeskrivning antagning program.pdf

Processbeskrivning budgetprocessen.pdf

Processbeskrivning genomföra kursvärdering.pdf

Processbeskrivning informationssäkerhet.pdf

Processbeskrivning introduktion nyanställd personal.pdf

Processbeskrivning kompetensförsörjning.pdf

Processbeskrivning lokalförsörjning.pdf

Processbeskrivning rekrytering lärare.pdf

Processbeskrivning rekrytering T/A-personal.pdf

Processbeskrivning systematiskt arbetsmiljöarbete.pdf

Processbeskrivning upprättande individuell studieplan.pdf

Processbeskrivning utbildningsplanering.pdf

Processbeskrivning verksamhetsplan.pdf