Styr- och stöddokument

Här hittar du olika styr- och stöddokument som är viktiga för vårt arbete med att säkra och utveckla kvaliteten i vår verksamhet.

Om styrdokument

Till styrdokument hör dokument som anger SKH:s mål och visioner, våra interna bestäm­mel­ser i olika frågor liksom besluts- och delegationsordningar. Exempel på styrdokument är den strate­giska planen, arbetsordning, antagningsordning, examensordning, kommunikationspolicy och olika riktlinjer. Riktlinjer finns bland annat för kurs- och utbildnings­planer, att inrätta och avveckla utbild­nings­program, för disputation och hantering av avvikelse från god forskningssed. Exempel på övergripande styrdokument för kvalitetsarbetet kvalitetspolicy, riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete och kommunikationsstrategi. Exempel på styrdokument för strukturerade insamlingsaktiviteter är riktlinjer för kursvärderingar och riktlinjer för utbildningsutvärderingar.

Om stöddokument

Till stöddokument hör exempelvis mallar som ska fungera som ett stöd för oss. Exempel på stöddokument är mall för självvärderingsrapport och mall för prefekternas terminsvisa sammanställning över kursvärderingar.  I kvalitetssystemet ingår även en rad nyckelprocesser, exempelvis verksamhetsplanering, rekrytering och antagning, för dessa processer finns det processbeskrivningar. 

Här under har vi samlat några av våra styr- och stöddokument:

Övergripande styrdokument

Allmän studieplan forskarutbildning.pdf

Arbetsordning med delegationer.pdf

Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.pdf

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå.pdf

Examensordning.pdf

Kommunikationspolicy.pdf

Lika villkor lika värde - plan för aktiva åtgärder för lika rättigheter, möjligheter och mot diskriminering.pdf

Riktlinjer för delseminarier för utbildning på forskarnivå.pdf

Riktlinjer för disputation.pdf

Riktlinjer för handläggning vid misstanke om avvikelser från god forskningssed.pdf

Riktlinjer för inrättande av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå.pdf

Riktlinjer för kursplaner på grundnivå och avancerad nivå.pdf

Riktlinjer för nedläggning av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå.pdf

Riktlinjer för slutseminarium för utbildning på forskarnivå.pdf

Riktlinjer för styrdokument.pdf

Riktlinjer för utbildningsplaner.pdf

Riktlinjer för ändring av utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå.pdf

Strategisk plan 2020-2023.pdf

Övergripande styrdokument för kvalitetsarbetet

Riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete.pdf

Kvalitetspolicy.pdf

Kommunikationsstrategi för kvalitetsarbetet.pdf

Styr- och stöddokument för strukturerade insamlingsaktiviteter

Riktlinjer för kursvärdering.pdf

Mall för terminsvis sammanställning av kursvärderingar.pdf

Riktlinjer för utbildningsutvärderingar.pdf

Mall för självvärderingsrapport.docx

Mall för bedömarrapport.docx

Mall för åtgärdsredovisning.docx

Mall för aktivitets- och tidsplan för utvärderad utbildning.docx

Processbeskrivningar för nyckelprocesser

Processbeskrivning antagning doktorander.pdf

Processbeskrivning antagning inresande utbytesstudenter.pdf

Processbeskrivning antagning kurser.pdf

Processbeskrivning antagning program.pdf

Processbeskrivning budgetprocessen.pdf

Processbeskrivning genomföra kursvärdering.pdf

Processbeskrivning informationssäkerhet.pdf

Processbeskrivning introduktion nyanställd personal.pdf

Processbeskrivning kompetensförsörjning.pdf

Processbeskrivning lokalförsörjning.pdf

Processbeskrivning rekrytering lärare.pdf

Processbeskrivning rekrytering T/A-personal.pdf

Processbeskrivning systematiskt arbetsmiljöarbete.pdf

Processbeskrivning upprättande individuell studieplan.pdf

Processbeskrivning utarbeta kursplan på grundnivå och avancerad nivå.pdf

Processbeskrivning utbildningsplanering.pdf

Processbeskrivning verksamhetsplan.pdf