Resultat av utvärderingar och granskningar

Här publicerar vi resultat från olika interna och externa utvärderingar och granskningar som rör SKH:s verksamhet.

Interna utvärderingar och uppföljningar

Kursvärderingar

Studiemiljöundersökning

Utbildningsutvärderingar med extern granskning

Kursvärderingar

Nämnden för utbildning och forskning (NUF) har beslutat om riktlinjer för kurs­värderingar vid SKH. Kursvärderingar genomförs efter alla kurser för att stu­denternas synpunkter på den genomförda kursen ska komma fram. Kursvär­de­ringarna är ett viktigt underlag för hög­skolans kvalitetsarbete och arbetet med kursutveckling.

Kursvärderingarna ska sammanställas, åter­kopplas och göras tillgängliga. Det görs bland annat genom den kursrapport som kursan­sva­rig lärare ska skriva efter genomförd kursvärdering. I kursrapporten finns en sam­manställning av stu­denternas svar på sex obligatoriska frågor och kurs­specifika frågor samt lärarens analys och förslag till åtgärder.

Här hittar du riktlinjerna för kursvärderingar vid SKH:

Riktlinjer för kursvärderingar.pdf

Studiemiljöundersökning

Vartannat år genomförs en studiemiljöundersökning. Undersökningen fokuserar på studiemiljön, det vill säga studenternas arbetsmiljö, och innehåller framför allt frågor om den psykosociala miljön.

Resultat från studiemiljöundersökningen fångas upp framför allt i det systema­tiska arbetsmiljöarbetet. Detta sker bland annat genom att institutionerna och avdelningarna för in aktiviteter i sina arbetsmiljöplaner utifrån de resultat som framkommer i studiemiljöundersökningen Mer övergripande åtgärder framgår av arbets­miljöplanen för SKH.

Här hittar du resultat från studiemiljöundersökningar:

Resultat studiemiljöundersökning 2018.pdf

Resultat studiemiljöundersökning 2020.pdf

Resultat studiemiljöundersökning 2022.pdf

Den SKH-gemensamma arbetsmiljöplanen finns på SKH:s intranät och är tillgänglig för personal och studenter vid SKH.

Utbildningsutvärderingar med extern granskning

Under 2019 och 2020 genomfördes en pilotomgång med interna utbildningsutvärderingar. Två program utvärderades: Masterprogram i nya performativa praktiker (NPP) och magisterprogram Svarta speglar. Modellen innebar att ansvarig institution skrev en självvärdering, och därefter granskades utbildningen av en extern bedömargrupp. Efter gransk­ningen tog institutionen fram en åtgärdsplan för fortsatt utveckling av utbild­ningen. Planen följdes upp av Nämnden för utbildning och forskning (NUF).

Här hittar du självvärdering, rapport från den externa bedömargruppen och åtgärder för programmen i pilotomgången:

Self-evaluation NPP.pdf (texten är på engelska)

Report review NPP.pdf (texten är på engelska)

Åtgärder NPP.pdf

Självvärdering Svarta speglar.pdf

Rapport bedömargrupp Svarta speglar.pdf

Åtgärder Svarta speglar.pdf

Under 2021 utvärderades modellen för interna utbildningsutvärderingar av en extern person. Under 2022 reviderade NUF modellen och fastställde Riktlinjer för utbildningsutvärderingar (pdf). Revideringen gjordes i syfte att effektivisera och förenkla modellen utan att göra avkall på värdet av utbildningsutvärderingarna som en del av högskolans kvalitetssystem för utbildning.

Tidsplan för utbildningsutvärderingar.pdf

Läsåret 2022/2023

Självvärdering Magisterprogram i opera, inriktning sång.pdf

Självvärdering Masterprogram i film och media.pdf

Självärdering forskarutbildningen.pdf (texten är på engelska)

Externa utvärderingar och granskningar

Verksamheten vid universitet och högskolor granskas kontinuerligt av Universitets­kanslers­ämbetet (UKÄ) på uppdrag av regeringen. Bland annat granskar UKÄ kvali­teten på lärosätens utbildningar, liksom lärosätenas egna system för kvali­tets­säkring.

UKÄ:s tematiska utvärdering av breddad rekrytering

UKÄ:s granskning av SKH:s kvalitetssäkringsarbete

UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningen inriktning dans

UKÄ:s tematiska utvärdering av breddad rekrytering

UKÄ har på regeringens uppdrag genomfört en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering till utbildningar på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå utifrån respektive lärosätes specifika profil och förutsättningar. Syftet med den tematiska utvärderingen är att bidra med viktig kunskap och nationella jämförelser av hur lärosätena arbetar, och kunskap om vilka resultat som har nåtts inom det aktuella temat. UKÄ:s ambition är att de tematiska utvärderingarna ska få stor betydelse för lärosätenas utvecklingsarbete.

SKH, liksom övriga lärosäten, lämnade i april 2021 in en självvärdering till UKÄ. Lärosätena fick i februari 2022 återkoppling på sitt arbete med breddad rekrytering från en bedömargrupp som UKÄ utsett. Bedömningen ges i form av rekommendationer till respektive lärosäte. Det ges inte något samlat omdöme, det vill säga om vårt arbete med breddad rekrytering är godkänt eller inte.

Här hittar du SKH:s självvärdering över arbetet med breddad rekrytering och bedömargruppens yttrande:

Självvärdering breddad rekrytering.pdf

Self-evaluation Widening Participation.pdf (texten är på engelska)

Bedömargruppens yttrande breddad rekrytering.pdf

UKÄ:s slutrapport för den tematiska utvärderingen om breddad rekrytering: www.uka.se/kvalitetssakring--examenstillstand/tematiska-utvarderingar/breddad-rekrytering.html

SKH arbetar nu vidare bedömargruppens rekommendationer.

UKÄ:s granskning av SKH:s kvalitetssäkringsarbete

SKH lämnade i december 2019 in en självvärdering över kvalitets­säkrings­arbetet vid högskolan. Under våren 2020 genomförde den bedömningsgrupp som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utsett platsbesök vid SKH, varav det ena genomfördes via zoom. Då intervjuades bland annat ledningen, lärare, studenter och doktorander.

UKÄ beslutade i november 2020 om SKH:s kvalitetssäkringsarbete, med bedömar­gruppens yttrande som underlag. Det samlade omdömet av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete ges på en tregradig skala – godkänt, godkänt med förbehåll eller ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

Kvalitetssäkringsarbetet vid SKH får det samlade omdömet Godkänt med fö­r­be­håll. Av de sex bedömningsområdena som ingår i granskningen är det endast ett område vid SKH – Styrning och organisation – som inte anses vara till­fredsställande.

Övriga fem – Förutsättningar, Utformning, genomförande och resultat, Jäm­ställd­het, Student- och doktorandinflytande samt Arbetsliv och samverkan – anses vara tillfredsställande. UKÄ:s beslut baseras på bedömargruppens yttrande.

SKH lämnade i november 2022 in sin redovisning till UKÄ om vilka åtgärder som har vidtagits inom bedömnings­området Styrning och organisation.

Här hittar du SKH:s självvärdering (på svenska och engelska), UKÄ:s be­slut, inklusive bedömargruppens yttrande samt SKH:s åtgärdsredovisning:

Självvärdering kvalitetssäkringsarbete.pdf

Self-evaluation quality assurance.pdf

UKÄ beslut inklusive samlat omdöme.pdf

Bedömargruppens yttrande kvalitetsarbetet.pdf

SKH:s åtgärdsredovisning.pdf

UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningen inriktning dans

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat ämneslärarprogrammet i dans vid SKH. I början av 2020 fattade UKÄ beslut som innebär ifrågasatt kvalitet på utbildningen. Ett åtgärdsarbete har bedrivits under 2020 och underlag för förnyad granskning har lämnats in februari 2021. I maj 2021 beslutade UKÄ, utifrån de åtgärder som har vidtagits, att utbildningen håller hög kvalitet.

Åtgärderna har fokuserat på en omfattande genomlysning och översyn av pro­gram­met för att säkra progressionen från grundnivå till avancerad nivå, rekrytering av lärare för att stärka den vetenskapliga kompetensen på institutionen och ett ut­ökat samarbete med Stockholms universitet.

Här hittar du SKH:s självvärdering (del 1 och 2), bedömargruppens yttrande, åt­gärdsredovisningen samt yttrandet efter åtgärdsredovisningen:

Självvärdering Ämneslärarexamen dans - del 1.pdf

Självvärdering Ämneslärarexamen dans - del 2.pdf

Bedömargruppens yttrande efter uppföljning Ämneslärarexamen dans.pdf

SKH redovisning åtgärder Ämneslärarexamen dans.pdf

Bedömargruppens yttrande Ämneslärarexamen dans.pdf