Resultat av utvärderingar och granskningar

Här publicerar vi resultat från olika interna och externa utvärderingar och granskningar som rör SKH:s verksamhet.

Interna utvärderingar och uppföljningar

Kursvärderingar

Studiemiljöundersökning

Utbildningsutvärderingar med extern granskning

Kursvärderingar

Nämnden för utbildning och forskning (NUF) har beslutat om riktlinjer för kurs­värderingar vid SKH. Kursvärderingar genomförs efter alla kurser för att stu­denternas synpunkter på den genomförda kursen ska komma fram. Kursvär­de­ringarna är ett viktigt underlag för hög­skolans kvalitetsarbete och arbetet med kursutveckling.

Enligt riktlinjerna ska kursvärderingarna sammanställas, åter­kopplas och göras tillgängliga. Det görs bland annat genom den kursrapport som kursan­sva­rig lärare ska skriva efter genomförd kursvärdering. I kursrapporten finns en sam­manställning av stu­denternas svar på sex obligatoriska frågor och kurs­specifika frågor samt lärarens analys och förslag till åtgärder. Kursrapporterna finns tillgängliga i Canvas.

Här hittar du riktlinjerna för kursvärderingar vid SKH:

Riktlinjer för kursvärderingar.pdf

Studiemiljöundersökning

Vartannat år genomförs en studiemiljöundersökning. Undersökningen fokuserar på studiemiljön, det vill säga studenternas arbetsmiljö, och innehåller framför allt frågor om den psykosociala miljön.

Resultat från studiemiljöundersökningen fångas upp framför allt i det systema­tiska arbetsmiljöarbetet. Detta sker bland annat genom att institutionerna och avdelningarna för in aktiviteter i sina arbetsmiljöplaner utifrån de resultat som framkommer i studiemiljöundersökningen Mer övergripande åtgärder framgår av arbets­miljöplanen för SKH.

Här hittar du resultatet från studiemiljöundersökningen 2018 och 2020:

Resultat studiemiljöundersökning 2018.pdf

Resultat studiemiljöundersökning 2020.pdf

Den SKH-gemensamma arbetsmiljöplanen finns på SKH:s intranät och är tillgänglig för personal och studenter vid SKH.

Utbildningsutvärderingar med extern granskning

Under 2019 och 2020 har en pilotomgång med interna utbildningsutvärderingar genomförts. Modellen innebär att ansvarig institution tar fram en självvärdering och därefter granskas utbildningen av en extern bedömargrupp. Efter gransk­ningen ska institutionen ta fram en åtgärdsplan för fortsatt utveckling av utbild­ningen. Den ska följas upp av NUF efter ett år.

Här hittar du självvärdering och rapport från den externa bedömargruppen för mas­terprogrammet Nya performativa praktiker (NPP) samt självvärdering och rapport från den externa bedömargruppen för magisterprogrammet Svarta speglar:

Self-evaluation NPP.pdf (texten är på engelska)

Report review NPP.pdf (texten är på engelska)

Självvärdering Svarta speglar.pdf

Rapport bedömargrupp Svarta speglar.pdf

Under våren 2021 har modellen utvärderats av en extern person. NUF kommer att diskutera resultatet av den utvärderingen och besluta om eventuella revide­ringar i modellen under hösten 2021.

Externa utvärderingar och granskningar

UKÄ:s tematiska utvärdering av breddad rekrytering

UKÄ:s granskning av SKH:s kvalitetssäkringsarbete

UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningen inriktning dans

UKÄ:s tematiska utvärdering av breddad rekrytering

UKÄ har regeringens uppdrag att genomföra en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Syftet med de tematiska utvärderingarna är att bidra med viktig kunskap och nationella jämförelser av hur lärosätena arbetar, och kunskap om vilka resultat som har nåtts inom det aktuella temat. UKÄ:s ambition är att de tematiska utvärderingarna ska få stor betydelse för lärosätenas utvecklingsarbete.

SKH, liksom övriga lärosäten, arbetar nu med sin självvärdering av arbetet med breddad rekrytering. Den ska lämnas till UKÄ senast den 3 maj. Lärosätena får därefter återkoppling på sitt arbete med breddad rekrytering från en bedömargrupp som UKÄ har utsett. Bedömningen utgår från respektive lärosätes förutsättningar och tolkning av uppdraget att arbeta med breddad rekrytering. Bedömningen ges i form av rekommendationer till respektive lärosäte. Fokus för bedömningen är på återkopplingen till respektive lärosäte som ett underlag för lärosätets utveckling. Det kommer inte att ges något samlat omdöme, det vill säga. om vårt arbete med breddad rekrytering är godkänt eller inte.

Här hittar du SKH:s självvärdering över arbetet med breddad rekrytering:

Självvärdering breddad rekrytering.pdf

Self-evaluation Widening Participation.pdf (texten är på engelska)

UKÄ:s granskning av SKH:s kvalitetssäkringsarbete

SKH lämnade i december 2019 in en självvärdering över kvalitets­säkrings­arbetet vid högskolan. Under våren 2020 genomförde den bedömningsgrupp som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utsett platsbesök vid SKH, varav det ena genomfördes via zoom. Då intervjuades bl.a. ledningen, lärare, studenter och doktorander.

UKÄ beslutade i november 2020 om SKH:s kvalitetssäkringsarbete, med bedömar­gruppens yttrande som underlag. Det samlade omdömet av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete ges på en tregradig skala – godkänt, godkänt med förbehåll eller ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

Kvalitetssäkringsarbetet vid SKH får det samlade omdömet Godkänt med fö­r­be­håll. Av de sex bedömningsområdena som ingår i granskningen är det endast ett område vid SKH – Styrning och organisation – som inte anses vara till­fredsställande.

Övriga fem – Förutsättningar, Utformning, genomförande och resultat, Jäm­ställd­het, Student- och doktorandinflytande samt Arbetsliv och samverkan – anses vara tillfredsställande UKÄ:s beslut baseras på bedömargruppens yttrande.

SKH ska redovisa till UKÄ vilka åtgärder som har vidtagits inom bedömnings­området Styrning och organisation senast i november 2022.

Här hittar du SKH:s självvärdering (på svenska och engelska) samt UKÄ:s be­slut, inklusive bedömargruppens yttrande:

Självvärdering kvalitetssäkringsarbete.pdf

Self-evaluation quality assurance.pdf

UKÄ beslut inklusive samlat omdöme.pdf

Bedömargruppens yttrande kvalitetsarbetet.pdf

UKÄ:s utvärdering av ämneslärarutbildningen inriktning dans

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har utvärderat ämneslärarprogrammet i dans vid SKH. I början av 2020 fattade UKÄ beslut som innebär ifrågasatt kvalitet på utbildningen. Ett åtgärdsarbete har bedrivits under 2020 och underlag för förnyad granskning har lämnats in i mitten av februari 2021. I maj beslutade UKÄ, utifrån de åtgärder som har vidtagits, att utbildningen håller hög kvalitet.

Åtgärderna har fokuserat på en omfattande genomlysning och översyn av pro­gram­met för att säkra progressionen från grundnivå till avancerad nivå, rekrytering av lärare för att stärka den vetenskapliga kompetensen på institutionen och ett ut­ökat samarbete med Stockholms.

Här hittar du SKH:s självvärdering (del 1 och 2), bedömargruppens yttrande, åt­gärdsredovisningen samt yttrandet efter åtgärdsredovisningen:

Självvärdering Ämneslärarexamen dans - del 1.pdf

Självvärdering Ämneslärarexamen dans - del 2.pdf

Bedömargruppens yttrande efter uppföljning ÄML.pdf

SKH redovisning åtgärder ÄML.pdf

Bedömargruppens yttrande ÄML.pdf