Förbättringshjulet

För att få en systematik i kvalitetsarbetet använder sig SKH av förbättringshjulet.

Det systematiska arbetssättet med att utveckla och säkra kvaliteten i verksam­heten utgår från förbättringshjulet. Det innebär att all verksamhet på ett syste­matiskt sätt ska pla­neras, genomföras, följas upp, åtgärdas och återkopplas till berörda en­ligt bil­den ne­dan. Denna sys­tematik innebär både en säkring av att verksamheten upp­fyller de mål och krav som ställs och att verksamheten ut­vecklas i syfte att nå SKH:s visioner och mål.

Förbättringshjulet.png

Förutsättningar för att kunna arbeta systematiskt enligt förbättringshjulet är att det i varje fas, planera genomföra följa upp åtgärda återkoppla, finns tydliga processer och styr- och stöddokument, som tydliggör vad som ska göras och av vem. I följa upp-fasen används strukturerade insamlings­aktiviteter i form av uppföljningar och utvärderingar som genom­förs regelbundet.