Kvalitetsarbete vid SKH

De här webbsidorna vänder sig i första hand till personal vid Stockholms konstnärliga högskola (SKH) och ska vara ett stöd i kvalitetsarbetet. Kvalitetssidorna vänder sig även till studenter och andra intresserade. Sidorna uppdateras kontinuerligt.

SKH – en statlig högskola

SKH är en statlig högskola och myndighet. Det innebär att SKH omfattas dels av de lagar som styr statlig verksamhet, dels av de lagar och förordningar som styr universitet och högskolor i Sverige.

Som högskola ska vi bland annat hålla en hög kvalitet i utbildning och forskning. Kvalitets­arbetet är också, enligt högskolelagen, en gemensam angelägenhet för både per­sonal och studenter.

Verksamheten vid universitet och högskolor granskas kontinuerligt av Universitets­kanslers­ämbetet (UKÄ) på uppdrag av regeringen. Bland annat granskar UKÄ kvali­teten på lärosätens utbildningar, liksom lärosätenas egna system för kvali­tets­säkring. UKÄ granskar även att uni­versitet och högskolor följer lagar och regler.

Vad betyder begreppen?

  • Kvalitetsarbete är det vi gör för att både utveckla kvaliteten och för att försäkra oss om att vår verksamhet håller en god kvalitet. Ett systematiskt kvalitetsarbete får vi genom att vi har tydliga rutiner och processer. Vi genomför också olika uppföljningar och utvärderingar för att till exempel ta reda på vad studenter och doktorander tycker om sin utbildning. Genom att utgå från förbättringshjulets faser planera – genomföra – följa upp – åtgärda – återkoppla får vi en systematik.
  • När vi pratar om kvalitetssystemet menar vi de mer formella ramarna som kvali­tets­arbetet bedrivs inom. Dit hör hur vi har organiserat oss, ansvarsfördelningen mellan olika funktioner när det gäller kvalitetsarbetet, de interna styr- och stöd­doku­ment vi har, processer och rutiner samt hur vi identifierar mål, processer och resur­ser för att nå dit vi vill nå.

Genom kvalitetsarbetet:

  • utvecklas verksamheten i riktning mot SKH:s mål och vision enligt den strategiska planen,
  • säkerställs att SKH:s verksamhet bedrivs i enlighet med gällande lagar, förord­ningar och föreskrifter samt SKH:s egna styr- och stöddokument,
  • kan vi identifiera styrkor och utvecklingsområden i verksamheten,
  • kan vi åtgärda utvecklingsområden i syfte att utveckla verksamheten.

För frågor, kontakta kvalitetssamordnare Lovisa af Petersens (lovisa.afpetersens@uniarts.se).