Om forskningen

SKH:s forskningsområde är Konstnärliga praktiker och det rymmer forskning inom flera inriktningar. All forskning genomförs med utgångspunkt i konstnärlig praktik. Vi har ett femtiotal pågående forsknings- och utvecklingsprojekt vid SKH:s institutioner, vid Forskningscentrum och i samarbete med externa parter.

Foto-Bengt Soderstrom Erik Gandini 1100x620.jpg

Konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning rymmer idag ett brett spektrum av undersökande och reflekterande praktiker, metoder och begrepp och har sin konstnärliga förankring i en rad olika konstnärliga praktiker, som till exempel opera, konsthantverk, cirkus, film, arkitektur och performance.

Om konstnärlig forskning – Vetenskapsrådet, Kommittén för konstnärlig forskning, 2019:

Konstnärlig forskning är praktikbaserad och omfattar alla konstarter. Forskningsresultaten gestaltas i både konstnärliga verk och textbaserade metareflektioner. Konstnärlig forskning ger kunskap om och utvecklar komplexa skapande processer; den prövar och vidareutvecklar metoder, teoretiska begrepp och materialiteter; den undersöker och fördjupar förståelsen av konstens fältspecifika möjligheter och utmaningar, samt hur konsten, ofta i samverkan med andra discipliner, bidrar till en ökad kunskap om de stora samhälleliga frågorna.

Anne Juren 1100x620.jpg

Exposition 

Exposition utgör ett nyckelbegrepp inom konstnärlig forskning och det innebär olika former för presentation och dokumentation av ett forskningsarbete, där delar av eller hela den konstnärliga artefakten eller händelsen kan ingå.

I SKH:s forskningsmiljö är exposition en integrerad del av forskningsprocessen. Forskarna presenterar kontinuerligt sina insikter och resultat för peers (kollegor inom konst- och forskningsfält i och utanför akademin) och en bredare allmänhet via expositioner. De kan ha olika form där till exempel scenisk, digital, skriftlig eller fysisk gestaltning ingår. Expositionen måste göras på ett både rigoröst och konsekvent sätt så att forskningens konstnärliga intentioner och riktningar blir tydliga. Det är centralt för den kritiska genomlysningen av till exempel de estetiska, epistemologiska, etiska och sociala dimensioner som forskningen avser undersöka.

Forskningsområdet Konstnärliga praktiker

Området Konstnärliga praktiker innefattar främst forskning som utförs med utgångspunkt i konstnärliga metoder och konstnärlig gestaltning. Det som kännetecknar området är det praktiska konstutövandet och relevanta expositioner av forskningsresultaten.

SKH:s forskning samlas inom forskningsområdet Konstnärliga praktiker och utgår från konstnärligt utövande och den kunskap som praktiken genererar och utvecklar. Forskningen kännetecknas av gestaltande processer, kritiska möten och transdisciplinär dialog.

Forskningen inom området uppmuntrar till en metodologisk mångsidighet som stärker konstnärlig praktik och förståelse. Forskningsmetoderna är integrerade i konstnärskapet och utvecklas konsekvent i relation till projektens frågeställningar. Den konstnärliga forskaren samverkar med andra kunskapsområden för att utveckla nya relationer till, samt nya sätt att arbeta med material, teknologier och publiker. Genom samverkan kan forskaren också utmana de konstnärliga praktikernas gränsdragningar och de ideologiska och institutionella ramar och sammanhang inom vilka de artikuleras och gestaltas.

Forskningen inom området problematiserar och reflekterar kritiskt över områdets egna sätt att bidra med kunskap. Forskningsresultaten är att betrakta som situerade förslag snarare än empiriskt verifierade bevis. De metodologiska insikterna tar sig uttryck i specifika konstnärliga lösningar och bidrar därigenom till utveckling av konstfälten, det konstnärliga utbildnings- och forskningsfältet samt andra kunskapsfält.

Eli B_2.jpg

SKH:s forskningsområde är eklektiskt på så sätt att det öppnar för en mångfald av bidrag. Samtidigt kan det vara viktigt att identifiera forskningstendenser som inte ingår i området Konstnärliga praktiker. För det första kommer forskning som bedrivs helt och hållet teoretiskt eller utan bas i egen praktisk erfarenhet inte att ingå. Inte heller kan forskning som använder konst för att illustrera ett eller flera av sina begrepp – eller forskning som i huvudsak är inriktad på konstarternas historia – betraktas som en central del av Konstnärliga praktiker. Forskning som utvecklar verktyg, material eller teknologier till stöd för konstnärlig praktik kan vara central för att stödja och förbättra konstnärliga uttryck men är inte kännetecknande för området Konstnärliga praktiker, såvida kunskaperna inte utvecklats genom konstnärliga processer och metoder.

Spridning av den konstnärliga forskningens resultat och insikter

VIS – Nordic Journal for Artistic Research

SKH har, sedan april 2018, tillsammans med Norske program for kunstnerisk utviklingsarbeid (vid Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse) drivit tidskriften VIS – Nordic Journal for Artistic Research. VIS är en digital tidskrift med öppen tillgång som använder plattformen Research Catalogue för att ta emot och granska expositioner, samt för att publicera sina nummer. Syftet med VIS är att fungera som en grundläggande kunskapskälla för alla som vill ta del av och fördjupa sig i konstnärlig forskning i Norden, och att dessutom vara en plattform för internationell konstnärlig forskning med ett motsvarande fokus på reflektion. Nytt nummer av VIS släpps två gånger per år och varje nummer publicerar 5–7 expositioner. Samtliga expositioner genomgår en omfattande dialogbaserad peer-review process. Läs mer om VIS.

DIVA och Research Catalogue

SKH använder sig i huvudsak av databaserna DiVA och Research Catalogue för att sprida, arkivera och/eller publicera konstnärlig forskning. DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid över 40 lärosäten och forskningsinstitutioner. Stockholms konstnärliga högskolans publikationsbas DIVA

Research Catalogue (RC) är en internationell flermedial databas för konstnärlig forskning. Doktorander, lärare och forskare på SKH publicerar sina avslutade arbeten i databasen. Även studenter uppmuntras att använda RC för sin forskning. Stockholms konstnärliga högskolas portalsida i RC

Läs mer om konstnärlig forskning

Lilja, Efva, Konst, forskning, makt: en bok om konstnären som forskare, Stockholm: Utbildningsdepartementet 2015

https://cultureactioneurope.org/news/vienna-declaration-on-artistic-research/

https://cdn.ymaws.com/elia-artschools.org/resource/resmgr/files/26-september-florence-princi.pdf

VIS – Nordic Journal for Artistic Research (Digital tidskrift. Språk: Svenska, norska, danska och engelska)

Journal for Artistic Research (Digital tidskrift. Språk: engelska, spanska, portugisiska)

––

Foto: Bengt Söderström. The future through the present. Grasping current circumstances to anticipate an unpredictable future, Erik Gandini, Forskningsveckan 2018.
Foto: Cecilia Roos. 80 %-seminarium, Anne Juren, 2019.
Foto: Bengt Söderström. Case study 1 – Moving image storytelling and a space as a narrative tool, Eli Bø, Forskningsveckan 2018.