Skådespelarkonst - master
Information
Ansök

Skådespelarkonst - master

Masterprogrammet i skådespelarkonst ges för första gången höstterminen 2021. Det är ett unikt program som riktar sig till erfarna och verksamma skådespelare från olika områden inom skådespeleri. Programmet vänder sig till dig som har en gedigen professionell erfarenhet inom skådespeleri, och som vill fördjupa och expandera dina kunskaper.

Masterprogrammet i skådespelarkonst består av två års heltidsstudier på avancerad nivå. Under det tvååriga programmet arbetar du i olika sammanhang där du ges möjlighet att fördjupa din performativa praktik och ditt skådespeleri samt utveckla verktyg för att kunna föra konstformen vidare. Utbildningen är forskningsförberedande och leder till en konstnärlig masterexamen i skådespeleri.

Masterprogram i skådespelarkonst

Konstnärlig utveckling förutsätter förmågan att på ett konstruktivt vis ifrågasätta etablerade metoder. Masterprogrammet i skådespelarkonst gör plats för konst som utmanar det redan kända som en väg till fördjupad och utvidgad kunskap.

Skådespeleri inom hela konstfältet studeras i syfte att utveckla nya arbetssätt i relation till publiken, nya idéer om skådespelarens roll i samhället samt en kritisk relation till skådespelarens fortsatta utveckling inom scenkonst, film och media.

Den individuella konstnärens utveckling av en personlig och hållbar praktik i kombination med samhällets utveckling och krav samt respekten för den konstnärliga verksamheten är essentiell för programmet.

Programmet är forskningsförberedande och varvar praktiska kollaborativa kurser och workshops med teori och seminarier. Kursledare kommer både från Institutionen från skådespeleri och andra institutioner inom SKH, men även från andra lärosäten nationellt och internationellt. Vi söker dig som vill utmana och granska omvärlden och dess komplexitet i kombination med en djuplodande reflektion av den egna praktiken.

Varje termin har sitt eget tema som löper som en röd tråd:

Termin 1: Den skapande skådespelaren – skådespelarens egen röst

Termin 2: Den politiska kroppen – omvärld och teoribildning

Termin 3: Den digitala skådespelaren – metoder i en föränderlig medievärld

Termin 4: Den skapande skådespelaren och publiken

 • Läs mer om utbildningen

  Alla kurser inom programmet utgår från och relateras till den egna konstnärliga praktiken, och kan i viss utsträckning anpassas till studentens egen plan för dess presentation.

  Programmet består huvudsakligen av tre delar:

  • metodkurser som förbereder dig för konstnärlig forskning,
  • tematiska kurser med olika perspektiv på scenkonstnärlig praktik,
  • genomförandet av ett självständigt konstnärligt projekt som utgör ditt examensarbete.

   

  Dessutom ingår en valbar kurs, där du har möjlighet att bredda din praktik.

  I metodkurserna utvecklar du din förståelse av konstnärlig forskning som fält och orienterar dig i fältets kunskapsförståelse och centrala begrepp. Du arbetar med bland annat vilken metodförståelse konstnärlig forskning bygger på, och vad detta innebär för genomförandet av konstnärliga forskningsprocesser. Denna kurs ges tillsammans med andra masterprogram på SKH för att skapa erfarenhetsutbyte över disciplingränser och konstformer.

  Masterprogrammet innehåller också fyra tematiska kurser där du fördjupar dig i olika perspektiv på scenkonstnärliga processer för att stödja utvecklingen av ditt självständiga projekt. Kurserna relaterar till SKH:s forskningsprofilområden och har fokus på:

  • kropp och röst
  • koncept och komposition
  • teknik och materialitet
  • plats och publik

   

  I de tematiska kurserna utvecklar du din kontextuella och teoretiska förståelse av scenkonst, såväl som dina konstnärliga metoder och förhållningssätt.

  Skådespelarens praktik utgör bas för två års fördjupande studier med obligatoriska valbara kurser. Inom programmet diskuteras den egna praktiken i relation till andras praktik samt formulerar en konstnärlig metod för hur den ska presenteras. Utbildningen avslutas med genomförandet av ett självständigt konstnärligt projekt som utgör ditt examensarbete.

  Programmet ges delvis på distans på så sätt att det innehåller några intensiva obligatoriska undervisningsperioder på plats - tre träffar à fyra heldagar per termin på SKH - medan övriga delar av utbildningen kan göras på distans.

  Övrig tid är det en dags undervisning via Zoom per vecka. Därutöver ingår eget arbete med förberedelse, uppgifter, inläsning av material med mera. Metodkurserna (1-3) och den valbara kursen kan följas digitalt eller på skolan.

  För att garantera möjlighet till spetsutbildning samarbetar programmet med andra institutioner inom SKH samt med andra lärosäten nationellt och internationellt.

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå

  Särskild behörighet:

  • Konstnärlig kandidatexamen eller motsvarande,
  • Engelska 5 eller motsvarande,
  • Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga inom skådespelarkonst.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för programmet är det värdefullt om du har en etablerad konstnärlig praktik inom skådespelerifältet. Du kan t.ex. ha en bakgrund vid teaterinstitution eller fri teatergrupp, inom vuxenteater eller barn- och ungdomsteater, inom performance eller nya medier. Huvudsaken är att du har en praktik som du är intresserad av att granska kritiskt och använda som utgångspunkt för att undersöka nya frågeställningar inom ditt fält. 

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.

   

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i PDF-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, får sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en giltig passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

   

  2. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå

  • Ladda upp betyg/intyg som visar att du har genomgått högskoleutbildning på grundnivå för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar sista året på en kandidatexamen ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.
  • Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).

   

  3. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven

  • Konstnärlig kandidatexamen. Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  • Engelska 5. Har du inte ett fullständigt betyg från ett svenskt gymnasium kan du läsa mer om hur du kan visa din behörighet i engelska här.

   

  4. Motiveringsbrev

  Ett personligt brev, där du beskriver varför du söker till programmet. Skriv högst en A4-sida (max 4000 tecken).

   

  5. Projektbeskrivning

  En projektbeskrivning, där du beskriver det självständiga konstnärliga projekt som du vill utveckla och färdigställa under utbildningen. Skriv högst två A4-sidor (max 8000 tecken).

  Du kan utgå från frågorna:

  • Vad vill du undersöka inom projektet?
  • Vilket/vilka sammanhang placerar projektet sig i, och hur förhåller det sig till andra som har arbetat eller arbetar med liknande frågor?
  • På vilket sätt förväntar du dig att projektet kan bidra till att utveckla din nuvarande konstnärliga praktik och skådespelerifältet?

   

  6. Ditt CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa. 

   

  7. Arbetsprover

  Ladda upp 2-3 exempel på ditt konstnärliga arbete, inklusive en förteckning över dem med information om din roll/funktion i arbetet.

  Ladda upp dokumentation/arbetsprover enligt följande:

  • Film: Max 5 min (.mp4, max 150 MB) och/eller
  • Bilder: Max 10 st (.jpg, max 150 MB), och/eller
  • Ljud: Max 5 min (.mp3, max 150 MB)

   

  Instruktioner för hur du komprimerar dina filer hittar du i det här pdf-dokumentet.

   

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

   

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

 • Efter sista ansökningsdag

  Antagning till programmet sker i flera steg. I ett första steg bedöms de sökandes behörighet. Finns det fler behöriga sökande än antal platser på programmet görs ett urval.

  Urval sker baserat på inskickat material samt intervjuer. Intervjuerna sker på distans via Zoom. Bedömningen görs av en antagningsgrupp som samt en studentrepresentant. Studentrepresentanten har yttranderätt men inte beslutsrätt. 

   

  Tidplan för antagningen

  Sista dagen att lämna in ansökan är den 15 januari kl. 23.59.

  Intervjuer steg 1: vecka 11

  Intervjuer steg 2: vecka 12 

   

  Bedömning av behörighet

  Bedömningen av behörighet är indelad i två delar:

  A. Den grundläggande behörigheten och de akademiska kraven i särskild behörighet dvs. kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen och betyg i Engelska 5 eller motsvarande. Eventuell ansökan om reell kompetens granskas av en speciellt utsedd lärare.

  B. Bedömning av det särskilda behörighetskravet Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga i skådespelarkonst.

  Behörighetsprov

  Behörighetsprovet som visar konstnärlig förmåga i skådespelarkonst bedöms av en antagningsgrupp. Bedömningen baseras på det inskickade materialet: arbetsprover, projektbeskrivning samt motiveringsbrev.

  Antagningsgruppen bedömer nivån på den sökandes konstnärliga arbete genom att ta del av inskickade arbetsproverna i form av film, och/eller foto och/eller ljudfil och värderar:

  • hantverksmässig nivå
  • tydligheten i det konstnärliga uttrycket i arbetet

   

  Utifrån projektbeskrivning och motiveringsbrev bedömer antagningsgruppen den sökandes artikulationsförmåga baserat på:

  • motivationen till att söka till programmet
  • förväntningar på studierna inom programmet
  • projektidéns tydlighet och relevans i relation till programmet
  • projektets möjliga utmaningar
  • kontextualisering av projektet inom scenkonstfältet
  • förslag på dokumentation av projektet

   

  Bedömning av behörighetsprovet relaterar till kriterierna för de båda delarna i provet. Den sökande måste ha godkänt i båda delar för att bli godkänd på behörighetsprovet. 

  Betygsskalan för bedömningarna är:

  Godkänt: Den sökande visar den efterfrågade förmågan

  Underkänt: Den sökande visar inte den efterfrågade förmågan

   

  Urval

  Den här delen av antagningsprocessen består av intervjuer med antagningsgruppen. Den sökande får tillfälle att mer utförligt beskriva sin praktik och sitt projekt. Antagningsgruppen kommer att fokusera på den sökandes konceptuella, estetiska och teoretiska intressen, samt förväntningar och visioner för två års masterstudier. Bedömning görs utifrån intervjun såväl som inlämnat material.

  Bedömningskriterier    

  1. Den sökandes gestaltande förmåga
  2. Den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund

   

  Viktigt att veta 

  Som sökande får du kontinuerligt information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet Varbi via den e-postadress som du använde i din ansökan. Du har själv ansvar för att bevaka din e-post inklusive din skräppost-inkorg så att du inte missar viktig information från oss!

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift per termin: 245 600 SEK

  Studieavgift för programmet som helhet: 982 400 SEK 

  Stipendier för att täcka studieavgiften

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.