Producent för film, tv och nya medier - master
Information
Ansök

Producent för film, tv och nya medier - master

Masterprogrammet i film och media med inriktning producent för film, tv och nya medier vänder sig till dig som vill specialisera dig och fördjupa din kunskap inom producentskap. Utbildningen är forskningsförberedande och består av två års heltidsstudier på avancerad nivå.

Att vara producent inom film, tv och nya medier är ett varierande arbete som spänner över många kunskapsfält alltifrån projekt-, talang- och innehållsutveckling till budgetering, finansiering, förhandling, juridiska och upphovsrättsfrågor samt arbetsledning. Producenten har det övergripande ansvaret att driva utvecklingen av en produktion från början till slut, att den överenskomna kvaliteten och visionen bibehålls och att produktionen genomförs inom de givna kostnadsramarna. Arbetet innebär även planering av produktionens distribution och marknadsföring.

Masterprogram i film och media med inriktning producent för film, tv och nya medier

Masterprogrammet i film och media är en konstnärligt fördjupande och forskningsförberedande utbildning med en gemensam programstruktur för alla inriktningar.

Inriktningen producent för film, tv och nya medier är en av de teaminriktningar inom masterprogrammet som formar filmteam och samarbetar. Detta görs i de praktiska labbkurserna, där de olika inriktningarna arbetar tillsammans med att utforska berättande och gestaltning i film och media. Du kan här välja att producera olika typer av film, till exempel fiktionsfilm, dokumentärfilm och konstfilm - för olika plattformar och i korta och långa format. Du får en fördjupad kunskap om filmskapande som en process från manus till färdig film.

Utbildningen har också inriktningsspecifika metodkurser. Som masterstudent i producent för film, tv och nya medier får du fördjupa dina kunskaper i hur du utvecklar, skapar förutsättningar för, samt planerar, driver och genomför ett filmprojekt från idé till färdig film. Undervisning ges bland annat i projektutveckling, dramaturgi, produktionsledning, budgetering, inspelningsplanering, juridik, finansiering och marknadsföring. Insikter och kunskaper som du tillägnar dig i de inriktningsspecifika kurserna tillämpas i de teamgemensamma labbkurserna.

I utbildningens forskningsmetodkurser introduceras olika perspektiv på kunskap, teori, reflektion och konstnärliga forskningsmetoder. Kurserna ges delvis gemensamt för samtliga masterprogram på SKH. Här kan du komma att möta masterstudenter och forskning inom till exempel dans, scenkonst, skådespeleri, opera, cirkus och koreografi.

Under de valbara kurserna har du också möjlighet att möta studenter från andra konstnärliga fält. Varje student identifierar här sitt eget behov av ytterligare kunskap och väljer kurs ur det utbud som högskolan erbjuder.

Under utbildningens sista termin gör du ett individuellt examensarbete i form av en exposition och en masteressä i text, ljud och/eller bild.

Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för konstnärlig forskning för att kunna arbeta som producent.

 • Läs mer om utbildningen

  Det första året ges flera metodkurser i producentskap på avancerad nivå. Då ges också olika labbkurser där studenter från de olika teaminriktningarna gemensamt utforskar teman, uttryck, format med mera. Under det första året får du också utveckla din personliga frågeställning kring producentskap och formulera en metod för att utforska den.

  Det andra året tillhör producent för film, tv och nya medier de inriktningar som gör kollaborativa praktiska filmprojekt i team. Här tar du självständigt konstnärligt ansvar för din del av projektet. Termin fyra innehåller också ett individuellt Examensarbete, där du gör en exposition av ditt konstnärligt utforskande arbete i form av en masteressä i text eller utökat textformat (audiovisuell essä).

  Som student på utbildningen kommer du att samarbeta mycket med andra. Du kommer också att behöva ta eget ansvar för din kunskapsutveckling och personliga konstnärliga utveckling.

  Terminsöversikt för inriktningen: 

  Termin 1

  Metoder inom konstnärlig forskning I, 7,5 hp

  Labbkurs – forskningsförberedande, idébildning och metodformulering, 7,5 hp

  Inriktningsspecifik metodkurs: Producent för film, tv och nya medier del I, 7,5 hp

  Labbkurs i team, del I, 7,5 hp

   

  Termin 2

  Metoder inom konstnärlig forskning II, 7,5 hp

  Valbar programspecifik kurs, 7,5 hp

  Inriktningsspecifik metodkurs: Producent för film, tv och nya medier, del II, 7,5 hp

  Labbkurs i team, del II, 7,5 hp

   

  Termin 3

  Att dokumentera konstnärlig praktik, 7,5 hp

  Valbar kurs inom SKH, 7,5 hp

  Labbkurs – avancerat projektarbete, 15 hp

   

  Termin 4

  Examensarbete I, 15 hp

  Examensarbete II - exposition, 15 hp

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå.

   

  Särskild behörighet:

  - Konstnärlig kandidatexamen eller för utbildningen annan relevant kandidatexamen

  - Svenska 1, 2 och 3

  - Engelska 6

  - Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga inom vald inriktning

  - 15 hp samt Examensarbete inom en för sökt masterinriktning relevant inriktning från Kandidatprogram i film och media, eller motsvarande.

   

  Utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen hittar du här.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det viktigaste är att du har lust och vilja att fördjupa dig i att vara producent för film, tv och nya medier. Det är sedan värdefullt att du kan sätta dig in i andra människors erfarenheter och känslor, att du har en god analytisk förmåga och en förmåga att skapa överblick och struktur. Det är en fördel om du har viss yrkeserfarenhet inom film, tv och mediaproduktion samt inom organisation och ekonomi. Det också viktigt att du kan vara både lyhörd och initiativtagande i samarbeten och att du både kan göra egna konstnärliga bedömningar och utveckla dem i samspel med andra i ett konstnärligt team.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Du ansöker till programmet i två steg!

  1. Anmäl dig till programmet på antagning.se
   Sista ansökningsdag: 16 januari 2023
   OBS! Välj "Hösten 2023" för din sökning.

   Styrk din behörighet till antagning.se
   Kontrollera att dina meriter för att styrka din behörighet finns på antagning.se. Om dina meriter inte syns på ”Mina sidor”, så behöver du ladda upp dem där: antagning.se/Mina sidor/Meriter/Dokumentuppladdningar.
    
  2.  Lämna in arbetsprov via Varbi (enligt instruktioner nedan).
   Sista dag att lämna in arbetsprov via Varbi: 16 januari 2023

   

  Övriga viktiga datum för din ansökan
   

  • 1 februari 2023: Sista kompletteringsdag för att styrka din behörighet*
  • 1 februari 2023: Sista dag att betala anmälningsavgift eller styrka avgiftsbefrielse (läs mer under rubriken Anmälnings- och studieavgifter).
  • 5 maj 2023: Antagningsbesked. Publiceras på Mina sidor på antagning.se.

   

  *5 juli är sista kompletteringsdag för dig ska komplettera med provresultat för engelska eller svenska.

  *Sista kompletteringsdag för examensbevis för dig som går sista terminen på en kandidatutbildning är vid registreringstillfället.

   

  Instruktioner för hur du skickar in ditt arbetsprov* via Varbi

  * Läs nedan vilken typ av dokumentation och/eller filer som du behöver skicka in för den utbildning du söker.

  Gör så här när du har kommit in i Varbi:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information.
  3. Ladda upp efterfrågade dokument/filer.

   

  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn

   

  1. Motiveringsbrev - Skriv högst en A4-sida, dvs max 4000 tecken inklusive blanksteg. Ladda upp ett motiveringsbrev som svarar på följande frågor:

  • Vad motiverar dig till att söka programmet?
  • Vad har du för förväntningar på programmet?
  • Vad är det du tänker att du behöver lära dig på programmet som du inte redan kan?

   

  2. Ditt CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter för utbildningen du söker.

  3. En konstnärlig frågeställning som du vill utforska och fördjupa dig i under utbildningen - högst en A4-sida, max 4000 tecken inklusive blanksteg.

  Din individuella konstnärliga frågeställning är inte detsamma som en filmidé. Din frågeställning och ditt utforskande arbete kring den, blir det som styr dina val genom utbildningen och svarar på den övergripande frågan: Vad är det du brinner för att fördjupa dig i inom din inriktning? I ditt examensarbete lägger du fram ditt undersökande/utforskande arbete i en individuell presentation, i text eller media, där du reflekterar över din utforskande process.

  Din text behöver innehålla:

  • En konstnärlig frågeställning som är relevant för den inriktning du söker.
  • En beskrivning av hur du tänker att din valda frågeställning kan undersökas i praktiken. Utbildningen handlar om att göra.
  • Dina tankar kring de konstnärliga val och utmaningar du kan komma att ställas inför.
  • Dina tankar kring hur din frågeställning förhåller sig till samhälleliga, sociala och/eller etiska aspekter som är relevanta för den inriktning du söker.

   

  Vi är medvetna om att din frågeställning kan komma att förändras och utvecklas under utbildningens gång.

  4. Arbetsprov

  Ladda upp arbetsprover, eller delar av verk, från din portfolio som du anser beskriver ditt hantverk och dina förmågor inom den inriktning du söker till på bästa sätt.

  Producent för film, tv och nya medier: Två klipp på vardera 4-5 minuter från ett eller två projekt som du producerat eller varit produktionsledare eller linjeproducent för. Max 150 MB/fil. Filmformat: mov, mp4 or avi. Fildöpning: Döp filen med ditt namn utan mellanslag eller skiljetecken.

  Om du vill visa de arbetsprov du laddat upp på antagningssidan i högre upplösning kan du bifoga en länk i ditt ansökningsbrev. OBS! Enbart länkar accepteras inte, de klipp du åberopar i din ansökan måste också finnas uppladdade i varbisystemet före sista ansökningsdag.

  Här kan du läsa om hur du komprimerar film.

  5. Beskriv processen och din roll i skapandet av de arbetsprov du lämnat in. I vilken kontext/sammanhang gjordes projektet. En A4 sida, max 4000 tecken inklusive blanksteg. Helst pdf-format.

  Din text behöver svara på frågorna:

  • Vad var din roll i projektet?
  • Hur såg processen ut?
  • Var och när gjordes projektet?
  • I vilket syfte och för vem gjordes projektet?

   

  6. Ladda upp ett signerat skriftligt intyg som styrker det du har gjort och beskrivit gällande arbetsproven. Intyget ska skrivas av en person som du samarbete med under projektet; det kan vara en projektledare, kollega, kurskamrat eller liknande. Helst pdf-format. 

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval sker i flera steg. Bedömning av betyg görs av UHR och Utbildningsadministrativa avdelningen. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp som är består av lärare vid SKH. En studentrepresentant kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut. Reell kompetens bedöms av en utsedd lärare.

  Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Masterprogram i film och media med start höstterminen 2023: 308 500 SEK per termin och 1 234 000 SEK för hela programmet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.