HPU - Högskolepedagogisk utbildning

Högskolepedagogisk utbildning (HPU) i högre konstnärlig utbildning riktar sig till lärare, professorer, bibliotekarier, doktorander med flera som arbetar med studenter.

Utbildningen bygger på SUHF:s rekommendationer och ska efter genomgången utbildning leda till kunskaper, färdigheter och förhållningssätt om att arbeta professionellt som lärare inom högskola inom sitt ämnesområde och kunna medverka i högskoleutbildningens utveckling.

Lärarrollen i högre konstnärlig utbildning (7,5 hp)

Denna kurs ger lärare inom det konstnärliga högskoleområdet möjlighet att utveckla sin roll och sin undervisning inom högre utbildning.

Delkurs 1: 2 hp

Praktiken och juridiken
I denna kursdel tittar vi på undervisning vid högskolor och universitet. Det finns ett regelverk, lagar, förordningar, lokala bestämmelser och planer. Hur dessa påverkar undervisningens praktik studerar vi i denna kursdel. Hur man använder kursplanen som ett effektivt verktyg i undervisningen ingår också, liksom bedömning och utvärdering. Orientering kring de olika stöd som erbjuds för studenter samt hur vi utvecklar och synliggör vår pedagogiska praktik inom högre konstnärlig utbildning. Vi får en genomgång av bibliotekens stöd till våra verksamheter.

Jämlikhet och likabehandling
I denna kursdel tittar vi på jämlikhetsfrågor som både direkt och indirekt påverkar vårt arbete i högskolan. Vi tittar på regelverk vid incidenter och hur man som kollega, lärare och medmänniska kan agera samt studenters rättigheter.

Läromedel

Elmgren, M. & Henriksson, A. (2015). Universitetspedagogik. (3. uppl.) Studentlitteratur AB
Elmgren, M. & Henriksson, A. (2018). Academic teaching. (2. uppl.) Studentlitteratur AB

KURSPLAN

Delkurs 2: 5,5 hp

Uppdraget som lärare
I denna kursdel låter vi de egna erfarenheterna möta inlärningsteorier, analyser av undervisningsredskap och genomgångar av lärandesituationer. Avsikten är att dela erfarenheter, öka förståelsen för den egna praktiken och ge ett underlag för den kursdel som heter ”Uppdraget”. Arbetsformerna är främst litteraturläsning och seminarier/workshops. Vi går även igenom auskultation hos en kurskollega med kamratgranskad reflektion. Deltagarna ska också skriva ett projektarbete kring någon aspekt av den egna konstnärliga praktiken och undervisningen.

Reflektion och examination av Lärarrollen i högre konstnärlig utbildning
Hur vi utvecklar och synliggör vår pedagogiska praktik provas i denna kursdel på tre sätt:

  1. Auskultation hos en kurskollega med kamratgranskad reflektion.
  2. Auskultationsrapport kring egen undervisning.
  3. Projektarbete kring någon aspekt av undervisningspraktik kopplat till ens konstnärliga disciplin.

KURSPLAN

Kursens upplägg

Kursen ges via lärplattformen Canvas och har fem obligatoriska träffar. För doktorander kan huvudhandledare besluta att kursen kan ingå i forskarutbildning.

Kursansvarig: Professor Ylva Hofvander Trulsson.

Kursträffar: 17 och 24 januari (delkurs 1: 2 hp), 4 mars, 29 april, 16 juni (delkurs 1+2, 7,5 hp).

Examination: 3 oktober

Undervisningsspråk: engelska

Plats: Stockholms konstnärliga högskola och online

Kursavgift: 20 000 SEK exkl. moms (kurslitteratur ingår inte i kursavgiften)

Notera att anmälan är bindande. Prefekt ska godkänna anmälan, eftersom det är institutionen som blir återbetalningsskyldig vid en eventuell försenad avbokning. Detta görs genom att prefekten skickar ett mejl till kursanvarig Ylva Hofvander Trulsson: ylva.hofvandertrulsson@uniarts.se

Eventuell avbokning ska göras senast en månad innan kursstartsdatum, annars debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning senare än två veckor innan kursstart debiteras hela kursavgiften. Byte av deltagare kan ske utan avgift, när som helst, före eller i samband med kursstart.

SKH:s lärare betalar inte kursavgift, däremot gäller samma avbokningsregler som för externa deltagare.

Vid färre än tio anmälda genomförs kursen ej.

Anmälan

Du anmäler dig genom att fylla i det här formuläret. Sista anmälningsdatum är 1 november 2021.

Observera! Din prefekt måste godkänna din anmälan genom att skicka ett mejl till kursanvarig Ylva Hofvander Trulsson: ylva.hofvandertrulsson@uniarts.se