Utvecklingsarbete

”Kroppen som instrument...” av Aleksandra Czarnecki Plaude

Forskare: Aleksandra Czarnecki Plaude

Projektet ”Kroppen som instrument – på spaning efter nya kroppsliga kompetenser” söker dels efter relevanta former och forum för möten mellan å ena sidan teatrala, å andra sidan mediala principer med fokus på ett fördjupat och kvalitativt kroppsligt arbete; dels vill det utveckla pedagogiska verktyg för ämnet kroppen som instrument och rörelsegestaltning i förhållande till film och media, inklusive tvärdisciplinära möten.

Aleksandra Czarnecki Plaude, lektor i rörelsegestaltning och rytmik vid StDH/Stockholms konstnärliga högskola, berättar om bakgrunden till projektets uppkomst:

- Efter ett mångårigt arbete som rörelsepedagog med specialisering mot skådespelarens arbete med kroppen och dramatisk text, och som pedagog och teaterkoreograf, har jag börjat intressera mig för att undersöka hur min kunskap kring skådespelarens kroppsliga kompetens kan ”lånas” och ”översättas” i möte med flera konstnärliga discipliner, utanför scenområdet.

Sedan några år tillbaka har jag börjat möta och arbeta med studenter och deras lärare inom film- och mediaområden. Att mötas över gränserna är en spännande och utmanande process som inspirerar, speglar mitt egna arbetsfält, väcker frågor och påminner om vikten av återkoppling till min egen rot. Under dessa samarbeten har jag upptäckt att kroppen som instrument och fysikalisering av tanke inte enbart är en viktig kompetens för skådespelaren, dansaren eller scenkonstnären.

Kroppen finns närvarande i all konstnärlig verksamhet som på något sätt förhåller sig till berättelsen om människan. Tanken om kroppen är däremot inte nödvändigvis det samma som en kroppslig eller förkroppsligad tanke och det är denna nyansering och problematisering av kroppslig kompetens som ligger till grund för mitt KU- arbete 2013-2014.

Aleksandra 2_1000.jpg

Från Troja till Verdun – Körvärk: Kroppslig läsning av Vimy – kanadensiskt monument efter slaget vid Arras, Nord-Pas-de-Calais regionen i Frankrike, 2013-09-05. Foto: Therese Dahlberg.

Hösten 2013 startade Aleksandra magisteråret Körvärk – från Troja till Verdun, tillsamman med två av sina kollegor på StDH, Harald Stjerne, professor i filmmanus och Thomas Mirstam, lektor i ljusdesign. Studentgruppen - Kören - består av nio professionella konstnärer verksamma inom scen, film och TV; skådespelare, dansare, dansantropolog, manusförfattare, regissör, animatör, producent, bokförläggare och ljusdesigner.

Studenterna agerar inte i första hand utifrån sin yrkesfunktion. Det är istället den kollektiva processen som ligger i fokus i det tvärdisciplinära mötet. Kursen syftar till att med kroppen som instrument och med avstamp i en historisk respektive mytologisk händelse (The Great War och Troja) undersöka och arbeta fram metoder för samskapande av ett performativt körverk/installation där scenljuset utgör en väsentlig del av den visuella gestaltningen. Med utgångspunkt i gestaltningsarbetet ska den kollektiva arbetsprocessen, idéarbetet och gestaltningsstrategierna senare formuleras i reflekterande texter.

Projektet Kroppen som instrument - på spaning efter nya kroppsliga kompetenser baseras delvis på fältstudier av magisterprogrammet Körvärk – från Troja till Verdun i förhållande till Aleksandras egen undervisning och handledning med fokus på kroppslig kompetens och gestaltning. Hon koncentrerar sitt arbete utifrån tre huvudsakliga områden: fysiska möten (individ, ensemble, platser och publik), förkroppsligad kunskap (hur individen och ensemblen kroppsligt inhämtar kunskap samt fysikaliserar idéarbete) och reflekterade kroppsliga erfarenheter (dokumentation).

Projektets syfte

Aleksandra Czarnecki Plaudes KU-projekt har i skrivande stund två huvudinriktningar. Hon söker delvis efter relevanta former och forum för möten mellan å ena sidan teatrala, å andra sidan mediala principer med fokus på ett fördjupat och kvalitativt kroppsligt arbete. Hon funderar över vilka olika konstnärliga arbetsprocesser, ur ett kroppsligt perspektiv, som är besläktade med varandra och vilka som är mer avlägsna. Delvis är hon på spaning efter att utveckla pedagogiska verktyg för ämnet kroppen som instrument och rörelsegestaltning i förhållande till det nya arbetsfältet hon idag verkar i, det vill säga scen, film och media, inklusive tvärdisciplinära möten.

Aleksandra 3.jpg

Kroppen som instrument, magisterklassen i filmmanus, Slovenien 2012. Foto: Tommy Håkansson

Tidsplanering

Projektet Kroppen som instrument - på spaning efter nya kroppsliga kompetenser startade hösten 2013 och ämnar pågå under hela 2014. I den första fasen, hösten 2013 till våren 2014, inhämtas material för senare studier, bearbetning och reflektion.

Aleksandra planerar att genomföra en delredovisning under våren 2014 samt slutredovisning hösten 2014.

Samarbetspartner

För att själv kunna få syn på och reflektera kring sitt arbete menar Aleksandra att ett ”utomstående öga” är nödvändigt. Med ett ”utomstående öga” menar hon då en person som själv inte deltar, men som hjälper henne att dokumentera och samla dels inspelat och dels skrivet material för en senare analys och reflektion. Detta med målet att skapa nödvändig distans till det egna arbetet.

Under hösten 2013 samarbete med Therese Dahlberg.
Under våren 2014 samarbete med Matilda Ebenstål Almeida.

Slutredovisning

Projektet slutredovisades 20 april 2015

Publikationen på svenska och engelska

Kroppen som instrument av Aleksandra Czarnecki Plaude 

Bodily Observations by Aleksandra Czarnecki Plaude 

Dokumentation

Här kan du ladda ner dokumentationen av projektet.

Dokumentation - Från Troja till Verdun (work in progress)

Kunskapsinsamling i Flandern

Kunskapsinsamling i Troja

Se filmen från projektet