Utvecklingsprojekt

"Hår, materialitet, immanens och narrativ" av Gunilla Pettersson

Forskare: Gunilla Pettersson

"Hår, materialitet, immanens och narrativ" är ett utvecklingsprojekt av Gunilla Pettersson, lektor i mask- och perukdesign.

Min avsikt har varit att undersöka en gestaltningsprocess som utgår från materialitet och visuellt uttryck. I det här arbetet har jag velat lyfta fram den visuella gestaltningen, låta den vara utgångspunkt för – och bärare av – berättelser. Jag har valt att använda mig av mänskligt hår. Det är ett av de mest förekommande materialen när det gäller peruk och maskdesign men också ett komplext material med immanenta kvalitéer, inte helt oproblematiska konnotationer och en sociokulturell problematik.
Valet arbeta abstrakt och med objekt har haft stor betydelse för projektet. Att arbeta med kroppar som del i det gestaltande arbetet hade legat nära min profession och praxis men den frånvarande kroppen visade sig ha större betydelse. Den frånvarande kroppen blev paradoxalt mer påtaglig och närvarande. Tydliggjorde det självklara, att hår också är kropp. Att reducera var ett sätt att söka materialets inneboende potential för gestaltande och ett försök att destillera det material, en materialitet och materialets immanenta kvalitéer. Det system av koder och konnotationer som tillskrivs kroppar läser vi också in i ett material som mänskligt hår. Det som inte ”syns” men ändå får betydelse i en tolkningsakt. Det som kan bära ett narrativ.

Tidplan

2021–2022

Publikation

Gunilla Pettersson Thafvelin, ‘Hair, Materiality and immanence‘, Stockholm University of the Arts (SKH), 0 (2022) https://www.researchcatalogue.net/view/1640113/1640114/0/0