Utvecklingsprojekt

"Hår, materialitet, immanens och narrativ" av Gunilla Pettersson

Forskare: Gunilla Pettersson

"Hår, materialitet, immanens och narrativ" är ett utvecklingsprojekt av Gunilla Pettersson, lektor i mask- och perukdesign.

Min avsikt är att undersöka en gestaltningsprocess som utgår från materialitet och visuellt uttryck för att skapa ett narrativ. I det här arbetet vill jag lyfta fram den visuella gestaltningen, låta den vara utgångspunkt för – och bärare av – berättelser. Jag vill använda mig av mänskligt hår. Det är ett komplext material med immanenta kvalitéer, inte helt oproblematiska konnotationer och en sociokulturell problematik.

Mål och syfte

Jag vill undersöka den kommunikativa och gestaltande potential som finns i de verktyg jag i min profession använder mig av. Den visuella gestaltningen är tänkt att ligga till grund för en reflektion kring betydelsebärande tecken och narrativ. Jag vill också att materialitet och immanens tar plats i en sådan diskurs, det som inte ”syns” men ändå får betydelse i en tolkningsakt. I hur hög grad kan vi tala om den som rent visuell, om vi med visuell endast avser uppfattad med ögat?

Genom en sådan här undersökning, att från ett specifikt perspektiv söka formulera och definiera visuell gestaltning och kommunikation, vill jag också kunna bidra till att vidga perspektiven på hur och med vilka metoder vi berättar i performativa praktiker.

Genomförande

Jag kommer att arbeta med mer eller mindre abstrakta objekt där det här materialet ingår.

Tidplan

2021-2022