Utvecklingsarbete

”Changement á vue” av Anders Larsson

Forskare: Anders Larsson

Anders Larssons anslagsfinansierade projekt ”Changement á vue – scenbytets dramaturgi” bygger, med utgångspunkt i några av de förvandlingsmaskinerier som finns bevarade runt om i Europa, upp en referensram kring vilka scenskiftesrörelser som är möjliga att genomföra. Dessa beskrivs sedan i text på ett sådant sätt att de kan förstås från en dramaturgisk synvinkel. Anders Larsson är lektor i teaterteknik.

Med utgångspunkt i några av de förvandlingsmaskinerier som finns bevarade runt om i Europa bygger projektet upp en referensram kring vilka scenskiftesrörelser som är möjliga att genomföra med maskinerierna, och sedan beskrivs de i text på ett sådant sätt att de kan förstås från en dramaturgisk synvinkel.

I en föreställning kastar vi sällan om ordningsföljden mellan scenerna i en pjäs eftersom det på ett negativt sätt skulle ingripa i det ursprungliga verket, men vi har däremot en stor möjlighet att välja hur scenövergångarna ska genomföras. Det saknas däremot ett vedertaget synsätt och en terminologi kring dramaturgin i övergångarna när vi gör överväganden kring hur scenbytena ska genomföras.

Projektets mål 

Målet med det undersökande projektet är att det ska vara till nytta för kommande generationer av teatertekniker, och även fylla en funktion för scenografer och regissörer när man talar kring hur och på vilket sätt ett scenbyte ska genomföras och vilka intryck det då kommer att ge publiken.

Projektet är anslagsfinansierat.