Forskningsprojekt

”Vem får dansa?...” av Annika Notér Hooshidar

Forskare: Annika Notér Hooshidar

”Vem får dansa? En studie om kommunikation i en inkluderande dansensemble” är ett forskningsprojekt av Annika Notér Hooshidar. Annika är lektor i dansinterpretation och i modern och nutida dans.

Annika Notér Hooshidars projekt ”Vem får dansa? En studie om kommunikation i en inkluderande dansensemble” ingår i forskningssamarbetet DANSResearch och har som mål att bidra till ökad kunskap om inkludering och tillgänglighet vid högskolan. Det övergripande syftet är att undersöka hur dans kommuniceras i arbete med dansare med funktionsvariationer, med specifikt fokus på kommunikation och interaktion mellan gruppens medlemmar. Projektet redovisades skriftligt, samt genom ett antal presentationer på olika orter och en paneldiskussion. 

Mål & syfte

Målet med projektet är att bidra till ökad kunskap om hur högskolans utbildningar kan bli mer tillgängliga och inkludera andra kroppar och röster än dem vi vanligen ser och hör, samt om hur vi kan möta olika behov.

Projektets övergripande syfte är att undersöka hur dans kommuniceras i arbete med dansare med funktionsvariationer, med specifikt fokus på kommunikation och interaktion mellan medlemmarna i gruppen. Studien har potential att synliggöra hur dans kommuniceras i en inkluderande ensemble, och ger möjlighet att vidareutveckla pedagogiska och didaktiska förhållningssätt och metoder.

Projektet har också som ambition att bidra till SKHs arbete med aktiv medveten inkludering, och i förlängningen bilda underlag för vidare frågeställningar som exempelvis:

  1. Vilka normer upprätthåller vi som danspedagoger/danslärare/koreografer?
  2. På vilket sätt kan vi utmana normer om hur en dansande kropp kan/bör se ut?
  3. Vilka personer och funktionsvariationer har/kan få plats på högskolan?

Forskningsfrågor 

  1. Hur gestaltar sig och hur upplever deltagarna en konstnärlig arbetsprocess i en inkluderande dansensemble?
  2. Vilka mönster för kommunikation och interaktion kan urskiljas?

Så här genomfördes projektet 

Projektet är en närstudie av ett konstnärligt arbete, med deltagare med olika funktionsvariationer, som inbegriper olikheter i relation till de normer om kropp och funktion som vi oftast ser i våra utbildningar. Projektet ingår i DANSResearch, som är ett forskningssamarbete mellan kultur och utveckling/dans Region Jönköpings län, DOCH/Stockholms konstnärliga högskola och ShareMusic & Performing Arts. DANSResearch är ett projekt som ska öka kunskapen om hur vi kan möta olika behov samt främja diskussion och förstärka kunskapsöverföringen inom dansområdet, med fokus på kommunikation och funktionsnedsättning, regionalt och nationellt.

Insamling av empiri för studien sker via observation, videoinspelning samt intervjuer med deltagarna. Detta för att kunna se på processen både med ett inifrån- och ett utifrånperspektiv. Studien har ett etnografiskt anslag då jag tillbringar mycket tid med gruppen och genomför både planerade intervjuer och spontana samtal (se Alvesson & Sköldberg, 2008).

Som teoretisk utgångspunkt för studien används ett socialsemiotiskt multimodalt perspektiv på kommunikation (Kress 2010, Van Leeuwen, 2005, m.fl.) Intervjuerna analyseras med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

Slutpresentation av projektet 

Projektet redovisades genom en serie presentationer av studien, där också resultatet av arbetsprocessen redovisats.

Tid och plats för presentationerna:

  • Stockholm, 22 novmeber  – Scenen på Dans och Cirkushögskolan
  • Jönköping, 23 november
  • Borås och Vetlanda, 24 november
  • Värnamo, 25 november - Gummifabriken

Till dessa redovisningar bjöds politiker på regions- och kommunnivå, högskola/utbildning, avdelning kultur och hälsa inom region Jönköping, myndigheter, danskonsulenter, tillgänglighetskonsulenter och kulturskolor in, samt andra intressenter inom fältet dans- och scenkonst.

Studien slutredovisas också i en skriftlig rapport. Rapporten kommer att spridas dels inom högskolan, användas i utbildning på DOCH och spridas i andra dansnätverk.

Läs rapporten här: 

Vem får dansa? En studie av en konstnärlig process i en inkluderad dansensamble

Du kommer även att inom kort kunna beställa ett tryckt exemplar i vår nätbutik. 

Publikation

I butiken kan du köpa Annika Notér Hooshidars bok: Vem får dansa?