Forskningsprojekt

”Unlearning performance – fragments and doubts” av Anna Lindal

”Unlearning performance – fragments and doubts” är ett forskningsprojekt av Anna Lindal.

Professor i musikalisk gestaltning Anna Lindal och regissör Karl Dunér undersöker i forskningsprojektet ”Unlearning performance – fragments and doubts” hur en kritisk konstnärlig praktik kan utvecklas som bygger på ”avlärande” och hur detta kan utmana spänningsfältet mellan konventioner och ifrågasättande - inom såväl klassisk musik som institutionell teater. Forskningsprojektet kommer bland annat att resultera i konserter, händelser, seminarier och en kortare essä.

Mål & syfte 

Anna Lindal och Karl Dunér samarbetar i forskningsprojektet ”Unlearning performance – fragments and doubts” som undersöker de besläktade spänningsfälten mellan tradition och samtid, konvention och ifrågasättande, färdigheter och unlearning, helhet och dekonstruktion och säkerhet och tvivel. Syftet är att titta på relationen mellan samtid och tradition, hur den klassiska musikens institutioner har blivit muséer och den samtida musiken - och i vissa sammanhang även den samtida dramatiken - är förvisad till marginalen. Hur kan en konstnärlig praktik bli till ett kritiskt verktyg för att belysa detta? 

Målet är att utforma en ”kritisk praktik” en praktik som genom sitt eget specifika uttryck - som bygger på unlearning, dekonstruktion, fragmentisering och improvisation - ifrågasätter och utmanar tradition och tolkningskanon inom såväl klassisk musik som institutionell teater.

Forskningsfrågor 

1)    Hur kan en konstnärlig kritisk praktik inom musikaliskt och sceniskt utövande, tolkning och interpretation utvecklas genom unlearning och vilka är dess beståndsdelar?
2)    Vilka blir konsekvenserna av att utveckla en kritisk praktik genom unlearning när musiken/texten når konsert- respektive teatersalarna? Vilka nya situationer uppstår i ”kontraktet” mellan utövare och publik?
 

Så här kommer projektet att genomföras 

Med dekonstruktion, fragmentisering och improvisation angrips en av musikhistoriens ikoniska verk, Chaconne ur Partita nr 2 i d-moll för solofiol av J.S. Bach. De tekniska och interpretatoriska svårigheter som verket erbjuder är tidlösa och utmanande i sig själva, därför används Chaconnen som fond och utgångspunkt för kompositions-, improvisations- och formexperiment. Karl Dunér och Anna Lindal kommer att i dialog analysera och utveckla experimenten och jämföra musik och text som utgångspunkter för dekonstruktion och improvisation. Rummen för gestaltning är också föremål för undersökningar – hur påverkar en process av unlearning det performativa resultatet i föreställnings- och konsertsituationen? Kan vi skapa nya sorters situationer?  

Tidplan 

Projektet löper över två år och kommer att ha en delredovisning  16 november 2016 och ett slutseminarium under våren 2017

Slutpresentation av projektet 

Projektet kommer att presenteras genom ett slutseminarium, med gäster, som dokumenteras. Projektet kommer även att få en slutlig presentation genom inspelningar och en kortare essä.

Kontinuerligt under projektet uppträder Anna Lindal i samarbete med Karl Dunér i olika sammanhang med dekonstruktioner som arbetats fram under projektets gång. Dessa konserter eller händelser kommer att bli dokumenterade och inspelade.