Forskningsprojekt

”Mellan Kronos och Kairos” av Mia Törnqvist

Forskare: Mia Törnqvist

”Mellan Kronos och Kairos / Det omedvetnas dramaturgi” är ett forskningsprojekt av Mia Törnqvist, lektor i dramatik och dramaturgi.

Projektet är en kritisk konstnärlig undersökning för att utveckla ett nytt dramatiskt skrivande i förhållande till ett narrativ. En nyckelfråga i dramaturgi är förhållandet mellan tid och rum. Genom att fördjupa den frågan söker jag en rörelse som förflyttar oss mellan olika rum, yttre och inre sådana. Här utgör drömmens uppfattning av tid, (Kairos, den kvalitativa tiden) i stället för den kronologiska (Kronos), en startpunkt och en princip för skrivandet där händelser ur olika faser i livet kan existera samtidigt liksom olika rum kan befinna sig i varandra samtidigt.

Syfte och forskningsfrågor

Målet och syftet är att undersöka ett annat sätt att skriva dramatik. Jag vill prova en annan slags dramatisk logik där narrativet styrs av associationer istället för konsekvenser, en dramatik som följer drömmens associativa förflyttningar mellan tid och rum utan att för den skull bli stillastående. Utmaningen är att hitta rörelsen utan att använda sig av tid i kronologisk bemärkelse.Min fråga är hur man skapar rörelse och förväntan i en dramaturgisk kurva som följer Kairos istället för Kronos?

Genomförande och förväntad betydelse

Den första är att skriva: Jag skriver en pjäs utifrån principen att alla händelser, både ur det förflutna och ur framtiden, existerar på samma plan i ett ständigt pågående liv bortanför det som vi kallar tid, Kronos. För att göra det måste jag med pennans hjälp kliva in i rum som i sin tur innehåller andra rum. Hur gör jag det? Ljud och musik har en stark suggestionskraft, de kan förflytta oss mellan olika rum, både yttre och inre, och jag tror att de är ett effektivt verktyg också för att öppna nya rum i skrivandet. Den andra metoden är workshop: Jag tar in en musiker och två skådespelare vid tre tillfällen för att prova texten i rummet. Tillsammans med musiker och skådespelare provar jag sceniska lösningar som i sin tur påverkar skrivandet i nästa vända. Min strävan är att öka min egen förståelse av olika slags logik inom dramatisk skrivande, och att utveckla metoder som kan vara till nytta för mig och andra dramatiker, men också för andra yrkesgrupper som till exempel skådespelare och ljuddesigner. Och naturligtvis för studenterna!

Samverkan

Jag tar in en musiker och två skådespelare vid tre tillfällen för att prova texten i rummet. Under den senare delen av skrivperioden vill jag vara i dialog med en musiker i utveckling av texten, uppskattningsvis 40 timmar totalt.

Tidplan

Starttid september 2022, sluttid 1 juni 2023. Planerad redovisning 19 april 2023.