Forskningsprojekt

"Historia genom Konst" av Ylva Hofvander Trulsson

Forskare: Ylva Hofvander Trulsson

Ämne: Scen

“Historia genom Konst – Historia med Malmö Konstmuseums samling” av Ylva Hofvander Trulsson, professor i estetiska ämnens didaktik.

Under 2020 fick Malmö Konstmuseum externa medel från Jacob Wallenbergs stiftelse, för att ta fram ett pedagogiskt program som riktar sig till gymnasiet. Historia genom Konst- startade höstterminen 2021 och riktar sig till alla elever som läser Historia 1 på gymnasiet i Malmö. Med utgångspunkt i den nya utställningen "Samlingen", som visar konst och föremål från 1500-talet till idag, ges eleverna möjlighet att lära sig om konst och samtidigt fördjupa sig i historia på ett nytänkande sätt. Ihop med det pedagogiska programmet görs en forskningsstudie i samarbete med Stockholms Konstnärliga Högskola. Målet med studien är att se hur Konstmuseet kan samverka med skolor och bli en tillgänglig kunskapsresurs i utbildning, samt att underlätta och utveckla en tvärdisciplinär undervisningsmetod.

Forskningsstudien kommer genomföras av Ylva Hofvander Trulsson, professor i estetiska ämnens didaktik, från Stockholms Konstnärliga Högskola och i samverkan med Lunds Universitet. Syftet med forskningsstudien är att se hur museer och skolor kan samverka och hur Konstmuseet kan utvecklas som kunskapsresurs i skolan. Forskningsstudien är också ett sätt att utveckla konstpedagogiken som fält.

Syfte och forskningsfrågor

  • Projektets främsta syfte är att unga ska få ta del av kulturupplevelser, samt att skapa en långsiktig relation mellan Konstmuseet och skolor.
  • Genom forskningsstudien vill vi utveckla konstpedagogiken som fält, och främja användandet av Konstmuseet som kunskapsresurs i skolvärlden.
  • Vi vill visa att mycket finns att vinna genom en tvärdisciplinär kunskapsuppbyggnad.

Genomförande och förväntad betydelse

Enkäter skickas ut till lärare före och efter besöket. Forskare kommer även att följa undervisningen på Malmö Konstmuseum genom observationer och intervjuer med utvalda deltagare. Allt material anonymiseras och inga svar kommer att kunna knytas till enskilda individer.

  • Inför besöket skickas en kortfattad enkät ut till den/de lärare som bokat besök i Malmö Stads kulturbokning, med ett par frågor om förväntningar och tankar inför besöket. Denna fylls i innan klassen kommer till museet.
  • I slutet av besöket får eleverna digitala enkäter som de fyller i på plats.
  • Ca 2 veckor efter besöket skickas ytterligare en enkät ut till lärarna, då med frågor om besökets inverkan på historieundervisningen, hur eleverna upplevt lektionerna efter besöket, om de använt kunskapen de fick med sig och hur/om besöket förändrat deras inställning till ämnet.

Samverkan

Malmö Konstmuseum, Malmö Stad och Lunds Universitet.

Tidplan 

2021–2024