Forskningsprojekt

”Dialectics of the body” av Josefine Wikström

Forskare: Josefine Wikström

“Dialectics of the body: New and old materialisms in choreographic practices today” är ett forskningsprojekt av Josefine Wikström, lektor i dansteori.

Dialectics of materiality är början på ett större forskningsprojekt som undersöker frågan om kroppens materialitet inom samtida performanceteori och koreografiska praktiker. Forskning om detta domineras just nu av tankar och idéer som är hämtade från filosofiska strömningar där konstbegreppet har suddats ut. Detta forskningsprojekt kom delvis till för att kritisera och blottlägga de idéer om materialitet som finns inom koreografiområdet idag men också att föreslå en annan idé kring materialitet och koreografi. Projektet kommer att utmynna i ett kapitel i en bok som kommer att publiceras med Routledge 2020.

Syfte och forskningsfrågor

Det huvudsakliga syftet med projektet är att undersöka begreppet materialitet och dess relation till kroppen inom koreografiska praktiker och inom samtida teori och filosofi. Den centrala frågan som projektet försöker att svara på är: Hur kan vi förstå kroppens materialitet inom och utanför konsten idag? Ytterligare frågor som projektet har som mål att svara på är: Hur kan ett dialektiskt-materialistiskt synsätt på kroppen undvika fällan att förstå den som vare sig helt social-konstruktivistiskt (Judith Butler) eller rent biologiskt och fysiskt (Karen Barad)? Hur kan samtida och historiska koreografiska praktiker – där kroppen men också ett materialistiskt-dialektisk förhållningssätt är centralt – synliggöra en förståelse av kroppen som ett socialt fenomen och som sammankopplat med olika former av arbete?

Genomförande och förväntad betydelse

Projektet bidrar konkret till ny kunskap inom området koreografi så som det utövas av både praktiker (dansare och koreografer till exempel) samt teoretiker. Detta fält har under en tid upptagit sig vid frågan om kroppens materialitet utifrån tankar i filosofiska strömningar som benämns som bland annat nymaterialism. Detta projekt utgår från en annan teori och filosofidiskurs som kan beskrivas som kritiskt-dialektisk och som sträcker sig tillbaka ändå till mitten av 1800-talet och som därför kan kallas en ”nygammal materialism.” Forskningsprojektet binder på sätt samman denna nygamla materialism med samtida koreografiska praktiker på ett sätt som tidigare inte gjorts.

Tidplan

2019–2021

Mer

Josefine Wikström, ACADEMIA