Forskningsprojekt

”Collaborative filmmaking” av Ylva Gustavsson

Forskare: Ylva Gustavsson

”Det kollaborativa filmskapandet och sökandet efter ett kollektivt filmnarrativ” är ett forskningsprojekt av Ylva Gustavsson, Lektor i filmregi.

Jag vill skapa ett filmiskt verk som utgår från en kollaborativ, hierarkilös och maktkritisk, kollektiv konstnärlig process. Genom denna process vill jag också ifrågasätta den gällande hierarkiska maktstrukturen i filmbranschen samt undersöka huruvida det i en sådan kollektiv process även går att nå ett mer intuitivt och trancendentalt narrativ. Detta ska ske genom en serie laborativa workshops.

Syfte och forskningsfrågor

I denna praktiska skapande process är syftet att ställa frågan hur ett maktkritiskt kollaborativt arbetssätt även kan påverka det narrativa innehållet. Vidare syftar projektet också till att undersöka hur ny digital teknik i filmskapandet kan användas för att bryta den linjära filmprocessen.

Genomförande och förväntad betydelse

Projektet kommer att genomföras som en serie kollaborativa laborationer och workshops. Ur detta förväntar jag mig kunna dra ytterligare slutsatser kring maktkritiska förhållningssätts inverkan på det narrativa innehållet. För det omgivande samhället tänker jag att detta är en viktig del i förståelsen av de mekanismer som bland annat gav oss #metoo.

Samverkan

Jag har för avsikt att samarbeta med skådespelare i denna process, men också att bjuda in kollegor.

Tidplan

Arbetet påbörjades under hösten 2018 och beräknas vara klart under hösten 2019.

Mer

DIVA