Forskningsprojekt

”Avlärandets poetik” av Anna Lindal

Forskare: Anna Lindal

Avlärandets poetik är ett forskningsprojekt av Anna Lindal, Professor Emerita.

Vi utvecklar metodarbetet som vi inledde i vårt föregående forskningsprojekt (Unlearning performance, 2015-2017) och fördjupar frågeställningarna kring avlärande och tvivel som en möjligen väsentlig beståndsdel i konstnärers arbetsprocesser. Vi problematiserar de observationer vi gjort kring olika konstnärliga roller vi förkroppsligar som regissör, musiker och filmare och de konventioner dessa roller för med sig i en process av avlärande. Vi arbetar med dekonstruktion av ikoniska musikverk och "översättningar" mellan musik och text/tolkning och improvisation.

Syfte och forskningsfrågor

  • På vilket sätt är avlärande en väsentlig del av konstnärlig praktik?
  • På vilket sätt kan undersökningen av textens/dramats och musikens konventioner befrukta varandra?

Detta är projektets utgångsfrågor och syftet är att undersöka och utveckla interdisciplinära metoder för avlärande som en väsentlig dela av konstnärlig process.

Genomförande och förväntad betydelse

Vi genomför forskningen i ett antal laborationer med forskargruppen och i seminarier med inbjudna gäster. Avlärande och tvivel som aktiva och medvetna koncept i konstnärlig praktik kan vara betydelsefullt och kan ge nya och icke förväntade ingångar till den konstnärliga processen inom alla konstarter.

Samverkan

Samarbete med regissör och bildkonstnär Karl Dunér samt filmare Tomas Boman. Vi bjuder även in gäster i vårt laborativa arbete.

Tidplan

2018–2019

Mer

Forskningsgruppen arbetar för tillfället med att skapa en exposition i Research Catalogue som ska publiceras när projektet är slutfört.