Forskningsprojekt

”1+1=3… Men hur?” av Johanna Garpe

Forskare: Johanna Garpe

Ämne: Opera

1+1=3… Men hur? är ett forskningsprojekt av Johanna Garpe, Professor i Kroppsliga och Vokala praktiker. Medforskare är Erik Norberg.

Mål och syfte

Målet med projektet är att undersöka regissörens ledning av kollaborativa skapandeprocesser mot ett gemensamt verk, och de förhandlingar och överenskommelser kring mandat och ansvar som äger rum:

1. Undersöka processen kollektivt skrivande av en pjäs– utan på förhand avgränsade mandat.
2. Undersöka processerna i det konstnärliga teamet (scenografi/kostym/ljusdesign/koreografi/mask) med vetskap om yrkesrollernas kompetens och särart – men med fokus på de förhandlingar och omförhandlingar som sker. Koncept att undersöka: språk, makt och kreativitet.
3. Undersöka samarbetsformer och ledningsformer mellan regissör och skådespelare under en repetitionsprocess.

Syftet är att synliggöra och diskutera olika metoders framkomlighet för att möjliggöra självständighet, medbestämmande, kreativitet och ansvarstagande. Dessutom syftar projektet till att synliggöra processer och resultat som kan delas och användas i utbildningar på grundnivå och avancerad nivå som handlar om kollektivt skapande.

Forskningsfråga

1+1=3… Men hur? Hur realiseras en lyckosam kollaborativ process där blir resultatet större än de enskilda medverkandes bidrag? ”1+1=3…” avser en lyckosam kollaborativ process där resultatet blir större än de enskilda medverkandes bidrag och där personerna i projektet ”gör varandra bättre”. ”Men hur?” avser själva forskningsprojektet.

Så här kommer projektet att genomföras

Projektet spänner över existerande forskning inom flera ämnen: ledarskap, gruppdynamik, psykologi och språk, men fokus ligger på regissörens tolkning av samarbetsprocessen.

I centrum står språkliggörande och reflektion kring Johannas yrkeserfarenhet som regissör. Hur agerar Johanna kring samskapande, självständighet och ansvar? Hur planerar hon för processens dynamik? Vilka val gör hon i olika situationer? Hur hanterar hon relationerna under processen?

Vidare kommer Johanna att bjuda in fyra frilansande regissörer med sin huvudsakliga verksamhet på samma teater för samtal om sina metoder för samskapande och kollektiv kreativitet. Orsaken till att Johanna väljer regissörer med hemvist på samma teater är att de då har något så när liknande yttre förutsättningar för arbetsprocesserna.

Tidplan

Vårterminen 2017 skrivs ett ”lärostycke”, d.v.s. en dialog som belyser forskningsresultaten, och projektet slutredovisas.

Slutpresentation av projektet

•    I form av en självreflekterande essä: ”1+1=3… Men hur?”. Texten kommer att sammanställas med texten om regissörens etik ”Regissören – makt, mod, ansvar”
•    I form av en föreställning som spelas in på DVD.
•    I form av ett ”lärostycke”, d.v.s. en dialog som belyser forskningsresultaten.

Diskussioner under projektets gång och slutredovisning av den skriftliga essän kommer att ske i seminarieform inom profilområdet kroppsliga och vokala praktiker. Lärostycket kommer att undersökas och redovisas med studenter i workshops. Den självreflekterande essän och lärostycket kommer sedan att finnas som ett möjligt diskussionsmaterial/arbetsmaterial i utbildningar kring samskapande.

Spridning av forskningsresultaten

Forskningen har potential att även nå utanför konstnärliga universitet och högskolor. De kollektiva skapandeprocesserna inom institutionerna är ofta snabba processer. Det är processer där de medverkande på kort tid förväntas använda sin kunskap och tillägna sig ny kunskap samt utmana sig själva bort från att reproducera. Det är processer som kräver en avancerad gruppdynamik med en mängd uttalade och outtalade överenskommelser.

I större kulturinstitutioner med en hög produktionstakt utvecklas samarbeten väl – och mindre väl. Att tillgängliggöra erfarenheter som kan delas av kollegor kan belysa och utmana formerna för det kollektiva skapandet och möjligen också lära oss att väja undan för de största grynnorna. Möjligen kan forskningen även ha bäring för aktörer utanför kultursektorn då kärnfrågorna kring samskapande, kreativitet, makt, ledning och språk är centrala byggstenar i alla slags samarbeten.

Projektledare: Johanna Garpe, professor inom området Kroppsliga och vokala praktiker.
Medforskare: Erik Norberg.