Doktorandprojekt

”Släpp sångarna loss!” av Tove Dahlberg

Forskare: Tove Dahlberg

"Släpp sångarna loss! Genus, gestaltningsnormer och konstnärligt handlingsutrymme i opera", är ett doktorandprojekt av Tove Dahlberg. Tove är operasångare och doktorand i opera.

Varför framställs kön ofta så stereotypt på våra operascener? Var finns medvetenheten, upptäckarlusten och modet att utmana föråldrade strukturer? Operakonsten behöver utvecklas med sin samtid och inte i så hög grad lägga fokus på att bevara. I mitt doktorandprojekt undersöker jag om och hur nya verktyg, förhållningssätt och arbetsmodeller kan bidra till en förändring. Projektet består av praktiska laborationer kring genus, normer och konstnärligt handlingsutrymme ur operasångarens perspektiv. 

Syfte och forskningsfrågor 

Syfte: att undersöka hur genus och normer reproduceras på operascenen, utveckla metoder för att omvandla genusvetenskapliga och normkritiska perspektiv till konstnärlig praktik och för att utöka sångarens konstnärliga handlingsutrymme. Forskningsfrågor: Hur kan genusvetenskapliga och normkritiska perspektiv utveckla operasångarens gestaltning? Hur kan dessa perspektiv användas för att vidga operasångarens konstnärliga handlingsutrymme?

Genomförande och förväntad betydelse

Forskningen görs genom laborationer tillsammans med musiker, regissörer och andra sångare där konstformens normer belyses och utmanas. De verktyg och förhållningssätt för medvetna konstnärliga val kring genus och gestaltningsnormer som där vaskas fram, och de insikter om sångarens handlingsutrymme som gör under arbetets gång, kommer att presenteras både konstnärligt och i en längre reflekterande text. Jag hoppas min forskning kan bidra till större medvetenhet och ökat gestaltningsregister på våra scener och vara till hjälp för andra operapraktiker.

Samverkan

Jag samarbetar med Kristina Hagström-Ståhl, forskare och regissör, Maria Löfberg, tonsättare och Liv Elf Karlén, normkritisk utbildare och regissör.

Tidplan

Startår och slutår för forskningen 2019-2022. 

Profilbild: fotograf Malin Tvedt