Doktorandprojekt

”Darkness as material” av Mia Engberg

Forskare: Mia Engberg

"Darkness as material" är ett doktorandprojekt av Mia Engberg. Mia är doktorand i film och media.

Projektet undersöker mörkret som material i filmisk gestaltning. Med ”mörker” avses här ett imaginärt utrymme bortom bilden, en plats hos åskådaren, filmskaparen eller filmen själv, där uppmärksamheten fördjupas och berättelsens möjligheter blir obegränsade. Studien är ett försök att söka sig till berättandets innersta kärna, den plats som författaren och filmskaparen Marguerite Duras kallar för ”det mörka rum där vi är döva och blinda och passion är möjlig”.

Syfte och forskningsfrågor

Forskningen utgår från feministisk filmteori och ställer frågan: Är det möjligt att göra en film som inte bygger på objektifiering av den andra, en estetik som upphäver uppdelningen subjekt-objekt, där berättelsens tyngdpunkt förflyttas från bioduken in i åskådarens mörker?

Syftet med projektet är att hitta nya metoder att se och göra film. Metoder som är icke-hierarkiska, gränsöverskridande och hållbara för människan och planeten. Arbetet influeras av minimalistisk estetik, Buddistisk praktik och punkens do-it-yourself-ideal.

Genomförande

Studien kommer att ske i flera steg med fokus på olika mörker i relation till det filmiska berättandet:

1) Mörkret i biografen där filmens bilder projiceras.

2) Mörkret i åskådaren där filmens berättelse tas emot.

3) Det universella mörker där idéer föds och allt är möjligt.

Projektet utforskar flera aspekter av filmiskt berättande där bilden ges möjlighet att materialiseras på andra sätt än som projektion på en skärm. Hur gestaltas det filmiska berättandet i en ljudkontext, i en meditation eller ett abstrakt visuellt flöde?

Tidplan

2014-2022

Länkar

”Darkness as Material” är den tredje och sista delen i en trilogi som började med Aesthetics of Absence (Belleville Baby 2013) och The Visual Silence (Lucky One 2019). 

http://bellevillebaby.com

https://www.uniarts.se/forskning-utvecklingsarbete/forskningsprojekt/the-visual-silence