Aleksandra Czarnecki Plaude
Lektor i skådespeleri med inriktning rörelsegestaltning

Aleksandra Czarnecki Plaude

Avdelning: Institutionen för skådespeleri
E-post: aleksandra.plaude@uniarts.se
Telefonnummer: +46 8 49 400 634

Den klingande kroppen i rummet

Jag använder olika tekniker för att lyfta fram skådespelarens yrkeskunnande med fokus på kroppen som instrument, det personliga fysiska språket, ensemblespel samt mötet mellan dramatisk text och det fysiska uttrycket – bildberättandet.

Eftersom jag kom till teatern via musiken och rörelsen har mitt intresse varit att utveckla olika metoder för att arbeta med en kroppslig kompetens med fokus på musikalitet, förhållanden mellan ensemble och solist samt scenisk kommunikation via den klingande kroppen i rummet.

Rörelsegestaltning sker ibland som ett eget moment som i kursen Kropp och kostym där studenterna undersöker och reflekterar kring sceniskt kroppsspråk och den förhöjda gesten med utgångspunkt i olika typer av kostym. Ibland är ämnet integrerat med scenisk gestaltning. Några av de viktiga målen i rörelsegestaltning är självkännedom, scenisk närvaro, scenisk kondition/uthållighet, förmåga till avspänning och fokusering. Vidare är det betydelsefullt med förmåga till fysisk explosivitet, sensibilitet och lyhördhet, stil och elegans samt medvetenhet och ansvar i förhållandet ensemble-solist.

I ämnet ingår även rörelsekomposition vilket studeras i kursen Poetiska etyder. Med utgångspunkt från poetiska texter ansvarar varje student för att komponera och regissera/koreografera ett kortare rörelseverk för en ensemble samt att de själva deltar i en annan students komposition. Inom ramen för kursen får studenterna använda sig av ett poetiskt förhållningssätt till rörelse i rum och tid, tolka, fysiskt interpretera och gestalta lyrik. Syftet är att inspirera studenten till att använda sig av poetik, symbolik, plastik och egen kreativitet utan att behöva inordna sig i en specifik genre. Studenten undersöker och utvecklar sin egen metod för att fånga diktens doft, efterklang, känsla eller stämning.

Yoga

Jag har utvecklat en yogaträning för skådespelare i syfte att utöka förmågan till scenisk närvaro och avspänning samt mental och fysisk beredskap i yrkeslivet. Träningen fokuserar på två aspekter: den första avser fysisk träning för att utveckla kroppslig styrka, smidighet, uthållighet och förmåga till avspänning. Den andra avser att använda yogateknikerna (andning, asanas, meditationer) för den mentala träningen och för att utveckla förmågan till närvaro, fokusering, inre lyssnande, tillit till de egna impulserna och intuitionen. Yogaträningen blir därmed en fysisk, mental och andlig disciplin i syfte att förbereda och stärka det dagliga skådespelararbetet.

Viewpoints

Viewpoints kan beskrivas som en improvisationsteknik i syfte att undersöka skådespelarens arbete utifrån huvudsakligen två element: tid och rum. Dessa två element är i sin tur uppdelade i mindre enheter, så kallade viewpoints, med medvetna impulser till olika sceniska aktioner. Viewpoints-metoden är utvecklad av regissören Anne Bogart för arbete med skådespelare men härstammar från dansen och använder sig av en del musikaliska element. I mitt arbete med denna teknik tränar vi förmågan till improvisation, scenisk komposition och gestaltning samt reflektion kring skådespelarens/aktörens medvetna sceniska val. Jag använder viewpoints för att skapa och undersöka ett gemensamt språk för det kropparna gör och uttrycker, både i undervisning och i mitt arbete som teaterkoreograf.

Kroppslig läsning

Då jag utöver skådespelarklasser även undervisar tvärdisciplinära kurser och utbildningar har jag undersökt hur mitt praktiska kunnande kring kroppslig kompetens kan vara giltigt även för andra grupper än skådespelare. Under de senaste åren har jag utvecklat en egen metod – Kroppslig läsning – en kroppslig instudering av platser. Med kroppen som instrument gör studenten fysiska iakttagelser i en befintlig miljö och omvandlar sedan dessa intryck och impulser till fysiska aktioner i förhållande till rummets och platsens arkitektur, energi, ljus, ljud och levande materia. Under tystnad, med hjälp av medveten andning och fysiska element som exempelvis tempo, topografi, arkitektur och rumsliga avstånd görs en observation med ett kroppsligt uttryck som liknar en rörelseimprovisation. Syftet med kroppslig läsning är dock inte det performativa uttrycket utan att med kroppen som instrument studera och undersöka en plats. Metoden syftar till att låta fysiska observationer, mentala iakttagelser, sinnesförnimmelser och känslomässiga intryck lagras i minnet. Kroppslig läsning är delvis inspirerad av tekniken viewpoints.

Pågående projekt Forskningsprojekt
Visa alla i DiVA