Research project

”Vem får dansa?...” by Annika Notér Hooshidar

Researcher: Annika Notér Hooshidar

”Vem får dansa? En studie om kommunikation i en inkluderande dansensemble” is a research project by Annika Notér Hooshidar.

Read about the project on the Swedish website.