Film och media - master
Information
Ansök
Stockholms dramatiska högskola

Film och media - master

Institutionen för film och media utvecklar nytt masterprogram med många olika inriktningar med planerad start höstterminen 2020 och 2021. Se respektive inriktningssida för mer information.

Nytt masterprogram i film och media med flera inriktningar: /hitta-utbildning?filter-level=magister-masterprogram&filter-subject=film+och+media&last-clicked=filter-subject&page=2

Masterprogrammet i film och media med de tre profilerna; "Narrative Space – Produktionsdesign för film och media", "The Art of Impact" och "Dokumentära processer", vänder sig till dig som är verksam inom konst, scen, film och media och vill bredda och fördjupa dina kunskaper. Här kan du läsa om programmets och profilernas innehåll, upplägg och hur du söker till utbildningen.

Masterprogrammet i film och media är forskningsförberedande och består av två års heltidsstudier på avancerad nivå, där du väljer att studera en av de tre profilerna. Du tar del av aktuell forskning inom film och media och fördjupar dig i processer och metoder som är relevanta för din konstnärliga utövning. Du arbetar teoretiskt och praktiskt och genomför produktionsövningar. Programmet leds av högskolans professorer och lektorer. Vi samarbetar också med andra lärosäten både nationellt och internationellt.

Masterprogrammet i film och media startade senast med tre profiler höstterminen 2018:

Narrative Space – Produktionsdesign

Profilen Narrative Space – Produktionsdesign för film och media riktar sig till sökande med ett starkt intresse för visuella uttryck och konsten att utforma miljöer för rörligt bildberättande genom att använda utrymme, plats, arkitektur och objekt som berättande verktyg.

The Art of Impact

Profilen The Art of Impact är en internationell och interdisciplinär utbildning för dig som vill utvecklas i din yrkesroll, kritiskt reflektera över eget och andras konstnärliga förhållningssätt och i seminarieform och labb med stöd av ny teknik utveckla och utvidga våra ämnen. Vi har ett starkt fokus på berättande och publik, distribution och deltagande.

Dokumentära processer

Profilen Dokumentära processer vänder sig till dokumentärmakare, konstnärer och journalister som vill fördjupa och utveckla sina kunskaper i det samtida verklighetsberättandet i teori och praktik.

Masterprogrammet i film och media

Masterprogrammet i film och media består av föreläsningar, seminarier, produktionsarbete, resor och studiebesök. Jämsides med ett fortlöpande praktiskt arbete kommer du att diskutera konstnärligt mod och etiskt förhållningssätt, sätta den egna praktiken i relation till andras, studera olika konstnärliga metoder och formulera dina egna.

Undervisningsspråket är engelska. Vissa anpassningar av språket kan göras till studentgruppen så att till exempel svenska kan användas i vissa situationer under utbildningen. I utbildningens skriftliga delar kan studenten vanligtvis välja mellan att skriva på engelska eller svenska.

En del av utbildningen utgörs av obligatoriska moment som är gemensamma för alla studenter oavsett profil.

Kursen Praktisk kunskapsreflektion ger studenten redskap att kritiskt granska och formulera sig om eget och andras konstnärliga skapande genom fördjupning i det konstnärliga kunskapsområdets filosofiska och teoretiska grunder.

En annan del av utbildningen består av Valbara kurser. Studenten identifierar här sitt behov av ytterligare kunskap och tar ansvar för sin kunskapsutveckling.

Det självständiga arbetet omfattar motsvarande en termins sammanlagda arbete. Utgångspunkten för arbetet är en forskningsfråga, till exempel en studie i en konstnärlig metod eller undersökandet av en konstnärlig process. Arbetet är individuellt och redovisas i form av exempel på praktiskt arbete och skriven text.

Inom kursen Produktion ska studenten formulera och lösa avancerade konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, visa förmåga till experiment inom berättande och/eller gestaltning samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar.

Bilden ovan är från Annika Bergströms verk "Frankenstein’s motion" 2017. Annika har studerat masterprogrammet Film och media med inriktning animation, vid StDH/Stockholms konstnärliga högskola.
 
 • Läs mer om utbildningen

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå eller motsvarande samt
  Särskild behörighet:
  - Dokumenterad erfarenhet av minst ett års konstnärligt yrkesarbete inom för utbildningen relevant område
  - Engelska 5 eller motsvarande

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Se respektive profilbeskrivning för eventuella värdefulla förkunskaper under ”Läs mer om utbildningen”.

 • Så här söker du

  När utbildningen är öppen för ansökan söker du via vårt webbaserade ansökningssystem. Du kommer in i systemet genom att klicka på knappen "Ansök" på den här sida.

  Vi tar enbart emot ansökningar/intyg via ansökningssystemet, inte via mejl eller vanlig post.

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast 23.59 (svensk tid).

  Bekräftelse på din ansökan

  När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse till den e-postadress du har angett.

  Om du inte får ett bekräftelsemejl så titta i första hand i ditt skräppostfilter. Kontakta annars den tekniska supporten för ansökningssystemet:
  E-post: support@varbi.com

  Tekniska problem med din ansökan?

  E-post: support@varbi.com

  Telefon: 0520-58 00 50 (helgfria vardagar 08:30–12.00 och 13.00–16:30).

 • Efter sista ansökningsdag

  Urvalet bland de sökande sker i två eller tre steg. En antagningsgrupp bestående av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet gör det första urvalet utifrån ansökningshandlingarna. En studentrepresentant ingår också i gruppen. Hen får yttra sig men inte delta i beslut.  

  Steg två är en intervju. Den sker på skolan eller via Skype under vecka 15 (9-13 april) . Utifrån de intervjuerna fattar antagningsgruppen oftast sitt beslut. Vid behov har man även ett praktiskt prov som ett tredje steg.

  Du får kontinuerligt information om du går vidare till nästa steg eller inte och hur du i så fall behöver förbereda dig. All korrespondens sker i ansökningssystemet via den e-postadress som du använde i din ansökan. Det är alltså viktigt att du bevakar din mejl så att du inte missar någon information från oss.  

  Urvalet baseras på följande kriterier: 
  1. den sökandes gestaltande förmåga 
  2. den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen. 
  3. Bedömningen ska göras på konstnärlig grund  

  Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

   

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift  måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos oss senast sista ansökningsdag för att vi ska kunna behandla din ansökan. Om vi inte har fått inbetalningen senast sista anmälningsdag kommer vi inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för programmet med start höstterminen 2018: 1128000 SEK för utbildningen i sin helhet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften.

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.