Dokumentära processer - master
Information
Ansök

Dokumentära processer - master

Masterprogrammet i film och media med inriktning dokumentära processer vänder sig till dig som vill specialisera dig och fördjupa din kunskap inom dokumentära processer. Utbildningen är forskningsförberedande och består av två års heltidsstudier på avancerad nivå.

Inom inriktningen dokumentära processer kan exempelvis dokumentärmakare, konstnärer och journalister fördjupa och utveckla sina kunskaper i det samtida verklighetsberättandet i både teori och praktik. Tonvikten ligger i att undersöka och fördjupa de egna konstnärliga processerna i ett personligt berättande och att självständigt reflektera och formulera sig kring sitt arbete i form av dokumenterade frågeställningar och analyser. Dokumentära processer bidrar till utveckling av idéer och praktik inom olika aspekter av konstnärligt utforskande och berättande.

Bengt Bok och Erik Gandini är ansvariga lärare för den här inriktningen. 

Masterprogram i film och media med inriktning dokumentära processer

Masterprogrammet i film och media är en fördjupande och forskningsförberedande utbildning med en gemensam programstruktur för alla inriktningar. I utbildningens teorikurser introduceras studenterna till olika perspektiv på kunskap, teori, reflektion och konstnärliga forskningsmetoder.

Utbildningen har också inriktningsspecifika metodkurser. Som masterstudent i dokumentära processer tar du del av aktuell konstnärlig forskning och fördjupar dig i processer och metoder som är relevanta för din konstnärliga utövning. Jämsides med ett fortlöpande konstnärligt utvecklingsarbete kommer du att diskutera konstnärligt mod, idéarbete och etiskt förhållningssätt, sätta den egna praktiken i relation till andras, studera olika konstnärliga metoder och formulera dina egna. Kritiskt reflekterande ger dig grund för fördjupning i det egna praktiska arbetet och i din ambition att utveckla konstarten. Studierna bedrivs till största del individuellt.

Insikter och kunskaper som du tillägnar dig i de inriktningsspecifika metodkurserna tillämpas och utforskas sedan vidare i labbkurser. Du söker dig fram till en egen ton, en närvaro och ett eget uttryck. Utbildningen använder experimenterandet och reflektionen som metod för utveckling av nya tankar i arbetet och skildringen av verkligheten och idéer kring dokumentära uttryck.

Under utbildningen får du många tillfällen till möten över traditionella yrkesgränser, till exempel genom valbara kurser som är gemensamma för högskolans institutioner. Varje student identifierar här sitt behov av ytterligare kunskap.

Utbildningen leder till att du får specialiserade kunskaper som förbereder för forskning och för att kunna arbeta med dokumentära processer.

Bengt Bok, professor i Radio

Erik Gandini, professor i Dokumentärfilm

 • Läs mer om utbildningen

  Det första året ges metodkurser i dokumentära processer som behandlar processintervju och accessmetoder på avancerad nivå. Inom labbkurserna utforskar du teman, uttryck, format med mera. Vidare utvecklar studenten under handledning sina skapandeprocesser och ska formulera och lösa avancerade konstnärliga och gestaltningsmässiga problem. Under det första året får du också utveckla en personlig frågeställning inom dokumentära processer och formulera en metod för att utforska den.

  Under det andra året färdigställer du ett examensarbete samt en exposition i text eller utökat textformat av just ditt arbete och hur du förhållit dig till din frågeställning. Examensarbetet kan utgöra en närstudie av en process i det egna praktiska konstnärliga arbetet. Att utforska ett skeende i det egna berättandet. Studien kan även innehålla jämförelser med andras arbeten och metoder och reflektioner kring det. Arbetet utgår från en forskningsfråga och redovisas i form av ett praktiskt arbete och skriven text.

  Terminsöversikt för inriktningen:

  Termin 1

  Metoder inom konstnärlig forskning 1, 7,5 hp
  Labbkurs – forskningsförberedande, idébildning och metodformulering, 7,5 hp
  Inriktningsspecifik metodkurs: Dokumentära processer, del 1, 7,5 hp
  Labbkurs individuell, del 1, 7,5 hp

   

  Termin 2

  Metoder inom konstnärlig forskning 2, 7,5 hp
  Valbar programspecifik kurs, 7,5 hp
  Inriktningsspecifik metodkurs: Dokumentära processer, del 2, 7,5 hp
  Labbkurs individuell, del 2, 7,5 hp

   

  Termin 3

  Metoder inom konstnärlig forskning 3, 7,5 hp
  Valbar kurs inom SKH, 7,5 hp
  Labbkurs – avancerad projektutveckling, 15 hp

   

  Termin 4

  Examensarbete – exposition av självständigt arbete, 15 hp
  Examensarbete, 15 hp

   

 • Behörighet

  Grundläggande behörighet: för studier på avancerad nivå vilket innebär en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng.

  Särskild behörighet:

  - Konstnärlig kandidatexamen eller för utbildningen annan relevant kandidatexamen

  - Svenska 1, 2 och 3

  - Engelska 6

  - Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga inom vald inriktning

  - 15 hp samt Examensarbete inom en för sökt masterinriktning relevant inriktning från Kandidatprogram i film och media, eller motsvarande.

  Utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen hittar du här.

  Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för programmet kan du ansöka om att vi ska bedöma om du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är behörig genom ”reell kompetens”. Ansökan om reell kompetens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Du kan också ansöka om undantag/dispens från kravet på grundläggande behörighet. Ansökan om undantag/dispens lämnar du in tillsammans med din ansökan.

  Läs mer om hur du visar din behörighet.

   

 • Värdefulla förkunskaper

  Utöver den behörighet som krävs för utbildningen är det värdefullt om du har förmåga att skapa idéer, lösa problem och att du har ett kritiskt förhållningssätt samt förmåga till självreflektion.

 • Så här söker du

  Sök i tid

  Påbörja din ansökan i god tid! Vänta inte till sista ansökningsdag bara för att upptäcka att uppkopplingen till nätet krånglar eller att du har fel format på dina filer. Du kan inte efteranmäla dig om du missar sista ansökningsdagen. Tänk på att din ansökan måste vara inne senast kl. 23.59 (svensk tid).

  Gör så här när du har kommit in i ansökningssystemet:

  1. Registrera dig genom att ange namn och e-postadress.
  2. Fyll i din personliga information, kom ihåg personnummer.
  3. Fyll i ansökningsformuläret och ladda upp efterfrågade dokument.


  Innan du laddar upp dina dokument måste du förbereda dem:

  • De dokument du skannar in ska vara original. Om dokumentet är i färg ska du skanna det i färg.
  • Skanna ALLA sidor i dokumentet, även de sidor som endast innehåller instruktioner eller annat som inte nödvändigtvis rör ditt betyg. Se till att sidorna hamnar i en och samma fil.
  • Om du laddar upp kopior av originaldokument måste dokumenten vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att någon annan än du har skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Du kan be någon du känner eller en myndighetsperson att vidimera dina dokument.
  • Alla dokument ska vara i pdf-format.
  • Döp dokumenten med innehåll och ditt namn t.ex. CV_förnamn_efternamn


  Följande dokument ska finnas med för att din ansökan ska vara komplett:

  1. Dokumentation som visar att du uppfyller grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå
  • Betyg/intyg som visar att du har en en examen på grundnivå om 180 högskolepoäng för att visa att du uppfyller grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Om du studerar sista året på en kandidatexamen, ladda upp resultatintyg med slutförda kurser.
  • Har du inte studerat på högskola kan du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  2. Dokumentation som visar att du uppfyller de särskilda behörighetskraven
  • Examensbevis för konstnärlig kandidatexamen, eller motsvarande examen, inklusive kursförteckning. OBS! vi accepterar inte utskrifter från Antagning.se.
  • Dokumentation som visar att du uppfyller kravet på kunskap i engelska språket: Engelska 6 eller motsvarande. Här finns mer information om kravet på kunskaper i engelska.
  • Dokumentation som visar att du uppfyller kravet på kunskap i svenska: Svenska 1, 2 och 3.  Här finns mer information om kravet på kunskaper i svenska.
  • Dokumentation som styrker 15 hp samt Examensarbete inom en för sökt masterinriktning relevant inriktning från Kandidatprogram i film och media, eller motsvarande.
  • Har du inte studerat på högskola du ansöka om validering av reell kompetens (se nedan).
  3. Motiveringsbrev - Skriv högst två A4-sidor, dvs ca 8000 tecken inklusive blanksteg.

  Ladda upp ett motiveringsbrev som svarar på följande frågor: Varför söker du till programmet? Vad har du för förväntningar på programmet?

  4. Ditt CV

  Här listar du utbildning, yrkeserfarenheter och andra relevanta erfarenheter som du vill visa.

  5. En projektidé, konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga - högst 3 A4-sidor, 12000 tecken.

  Det ska vara något som är möjligt att genomföra som examensarbete inom masterprogrammet, men du kommer att kunna byta projektidé, konstnärlig frågeställning eller forskningsfråga under utbildningen. Förklara hur du tänkt kring de konstnärliga valen i förhållande till relevanta sociala och etiska aspekter inom den sökta inriktningen. Visa också din förståelse av konstens roll i samhället.

  6. Ladda upp ett klipp - max 2 min, max 150 MB. Filmformat: mov, mp4 or avi. Ljudformat: mp3, wav, m4a or aiff.

  Skapa ett verk med bild (film, animation or stillbilder) och/eller med ljud som gestaltar någon/något som har fångat ditt intresse nyligen.

  7. Arbetsprov - Max 5 min, max 150 MB. Filmformat: mov, mp4 or avi. Ljudformat: mp3, wav, m4a or aiff.

  Ladda upp ett arbetsprov, eller en del av ett verk, från din portfolio som du anser beskriver ditt hantverk och dina förmågor inom den inriktning du söker till på bästa sätt. Film, ljud eller animering.

  8. Skriv en beskrivning av kontexten (var, hur och varför) och din roll i produktionen ovan (Fråga 7). Max 2000 tecken.
  9. Pass eller nationellt ID-kort (om du inte är svensk medborgare)

  Du som har svenskt personnummer eller svenskt medborgarskap behöver inte ladda upp en passkopia. Kom ihåg att ange ditt personnummer när du fyller i ansökan. Sökande från s.k. tredje land måste betala anmälningsavgift, och om antagen även studieavgift, för sina högskolestudier i Sverige. Du som är medborgare i ett EU, EES-land eller Schweiz behöver varken betala anmälningsavgift eller studieavgift. Du ska ladda upp en passkopia/giltigt nationellt identitetskort så att vi kan kontrollera ditt medborgarskap.

  Om du saknar behörighet och vill ansöka om reell kompetens

  Om du inte har den utbildning som behövs för grundläggande behörighet, och/eller särskild behörighet, kan du ansöka om reell kompetens/undantag. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ladda upp:

  • ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande/särskild behörighet.
  • dokumentation av tidigare studier och/eller yrkeslivserfarenhet som styrker ditt CV. Intygen ska vara på svenska, danska, norska eller engelska - signerade och daterade av den som skrivit intyget/n. Vi godtar inte e-postmeddelanden som intyg.

  Här kan du läsa mer om reell kompetens och undantag.

 • Efter sista ansökningsdag

  Bedömning av behörighet samt urval ske i flera steg. Bedömningen av betyg görs av Utbildningsadministrativa avdelningen. Bedömning av konstnärliga meriter görs av en antagningsgrupp som är består av lärare och personer som är professionellt verksamma inom fältet. En student kan också delta i antagningsprocessen men tar inga beslut. Reell kompetens bedöms av en utsedd lärare.

  Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

  Utförlig information om behörighetsprovet och resten av antagningsprocessen hittar du här.

 • Anmälnings- och studieavgifter

  Om du är svensk medborgare eller medborgare i ett EU eller EES-land är du inte skyldig att betala anmälnings- eller studieavgift. Det finns även andra grupper som är undantagna studieavgiftsskyldigheten.

  Sedan ett antal år har det införts anmälnings- och studieavgifter för svensk högskoleutbildning. Studieavgifternas nivå beror på vilken utbildning det gäller och är satt för att täcka de faktiska kostnaderna för aktuell utbildning. SKH har vissa möjligheter att utdela stipendier som täcker hela eller delar av studieavgiften.

  Om du är skyldig att betala anmälningsavgift måste anmälningsavgiften om 900 SEK vara hos Universitets- och högskolerådet (www.antagning.se) senast det datum som anges för att de ska kunna behandla din ansökan. Om de inte har fått inbetalningen senast sista betalningsdag kommer de inte att gå vidare med din ansökan.

  Studieavgift för Masterprogram i film och media med start höstterminen 2020: 296 200 SEK per termin och 1 184 800 SEK för hela programmet.

  Stipendier för att täcka studieavgiften

  Om du är studieavgiftsskyldig kan du ansöka om att få ett stipendium som täcker studieavgiften för din utbildning. Stipendiet täcker enbart studieavgiften och inga privata kostnader under studietiden. Observera att du måste betala anmälningsavgift om 900 SEK (ej återbetalningsbar).

  Här kan du läsa mer om anmälnings- och studieavgifter, hur du betalar och hur du ansöker om studieavgiftsstipendium.