Om SKH

Här hittar du information om Stockholms konstnärliga högskola och organisationen.

Det här är SKH

Stockholms konstnärliga högskola är en dynamisk mötesplats för självständiga konstnärer där du som student är nyckelperson. SKH startade 2014 då DOCH, Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola (StDH) gick samman.

SKH har idag ca femhundra studenter och tvåhundra medarbetare.

Högskolans namn på engelska

SKH har många internationella studenter och flera kurser samt stora delar av forskarutbildningen ges på engelska. Som student är det därför bra att känna till vårt engelska namn:

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) – Stockholm University of the Arts (SKH)
 


SKHs organisation – vem gör vad?

Bilden nedan visar hur SKH är organiserat och vilka institutioner som finns här.

Organisationsschema SKH.png

Högskolestyrelsen

ansvarar för att SKH utför sitt uppdrag som består av utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle. De beslutar om verksamhetens övergripande inriktning och organisation, fördelning av studieplatser och ekonomiska resurser. Utgångspunkten finns i Högskolelagen, Högskoleförordningen och regeringens särskilda direktiv i det årliga regleringsbrevet.

Rektor

leder verksamheten och ansvarar inför högskolestyrelsen och regeringen.

Högskoleledning

Högskoleledningen består av rektor, prorektor, högskoledirektör, vicerektor för forskning och vicerektor för samverkan samt prefekterna.

Förvaltningen

består av flera avdelningar som arbetar stödjande gentemot kärnverksamheten – utbildning, forskning och samverkan. Högskoledirektören är ansvarig för detta arbete.

Ekonomiavdelningen sköter högskolans ekonomi, bland annat betalningar, redovisningar, fakturering, ekonomiska prognoser och budgetarbete.

Fastighets- och serviceavdelningen arbetar med teknik, förråd, vaktmästeri, fastighetsfrågor, reception, biljettbokning, säkerhet och upphandling.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för kommunikation och marknadsföring – internt och externt.

HR-avdelningen jobbar med löneadministration, rekrytering, arbetsmiljö och andra typer av personalfrågor.

It-avdelningen jobbar med nätverk, mejl och ansvarar över användning och tillgång till all it-utrustning på SKH.

Forskningskansliet arbetar med stöd till forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.

Utbildningsadministrativa avdelningen arbetar med studieadministration, antagning, internationalisering och utvärdering.

Biblioteket

SKH har tre biblioteksfilialer som är gemensamma för SKH:s studenter och medarbetare. Förutom böcker, tidskrifter och databaser finner du pjäs- och filmmanus, filmer, musik och noter. På biblioteket hålls även öppna event, samtal och presentationer. Adresser: Brinellvägen 58, Teknikringen 35 och Valhallavägen 193.

Forskningscentrum

Forskningscentrum leds av vicerektor för forskning som ansvarar för samordning av forskning och forskarutbildning vid SKH. I Forskningscentrum ingår forskarutbildningssamordnare och professorer i SKH:s fyra profilområden.

Nämnden för utbildning och forskning (NUF)

ansvarar bland annat för upplägg, genomförande och kvalitet av utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå.

NUF fastställer också alla utbildningsplaner och kursplaner och beslutar om inrättande av forskningsprojekt och konstnärliga utvecklingsprojekt som bedrivs vid SKH.

Ledamötena väljs av lärarkåren och studentkåren har två representanter i nämnden.

Institutionerna

Institutionerna producerar kurser och svarar för undervisningen. Kurserna på din utbildning tillhör huvudsakligen någon av de sju institutionerna:

  • Institutionen för cirkus
  • Institutionen för dans
  • Institutionen för danspedagogik
  • Institutionen för film och media
  • Institutionen för opera
  • Institutionen för scenkonst
  • Institutionen för skådespeleri

Arbetet på varje institution leds av en prefekt.

Krishanteringsgruppen

leder arbetet om någon allvarlig händelse som berör högskolan skulle inträffa.

Studentinflytande

Studentkåren har rätt att vara representerad i alla beslutande och beredande organ som behandlar utbildningsfrågor. Alla med rätt att fatta beslut som rör studenterna måste bereda studentkåren möjlighet att lämna synpunkter innan beslut fattas.