Att studera på SKH

Här informerar vi mer allmänt om hur det är att studera på SKH.

När du studerar på SKH går du en högskoleutbildning med allt vad det innebär av kursplaner, mål och examina. Som student är det ditt ansvar att känna till vad som gäller för just dina studier.

Kurser och kursplaner  

All utbildning på en högskola sker i kursform. Varje kurs ska ha en fastställd kursplan som du som student har tillgång till på intranätet. Kursplanen beskriver bland annat vilka uppställda mål som studenten förväntas nå efter avslutad kurs och vilken form av examination som kursen har. Denna examination ska säkerställa att du som student har nått kursplanens uppställda mål.  

Utbildningsprogram och utbildningsplaner 

Om du läser ett kandidat-, magister- eller masterprogram finns det uppställda mål för hela programmet som du som student ska ha nått när hela programmet är klart. Examensmålen finns i utbildningsplanen på programmet. Det hittar du också på intranätet.

Fristående kurser  

SKH erbjuder fristående kurser på grund- eller avancerad nivå.

Grundnivå eller avancerad nivå  

Kurser och utbildningsprogram kan antingen vara på grundnivå eller avancerad nivå. Avlägger man en examen på grundnivå, vilket motsvarar tre års studier på heltid, kallas denna examen för kandidatexamen. Kurser och program som är tänkta att påbörjas efter avlagd kandidatexamen är på avancerad nivå. Avlägger man en examen på avancerad nivå, vilket motsvarar två års studier på heltid, kallas den för masterexamen. Avslutar man sina studier på avancerad nivå efter ett år kan man ansöka om en magisterexamen.

Forskning och forskarutbildning   

Vid SKH bedrivs forskning inom konstnärliga praktiker. Vi har examenstillstånd på forskarnivå och kopplingen till forskning är en viktig del i SKH:s utbildningar. Doktorander och lärare bedriver forskning vid institutionerna. 

Som student har du möjlighet att fortsätta studera på forskarnivå som doktorand. Låt dig redan nu inspireras: följ forskningsarbetet på hemsidan, i det interna veckobrevet och i nyhetsbrevet för forskning.  

Kursutvärderingar

Alla högskolor är enligt högskoleförordningen skyldiga att ge studenterna möjligheter att lämna kursutvärderingar i anslutning till varje kurs. Studenterna ska ha rätt att ta del av sammanställningar av resultaten och eventuella åtgärder som vidtas utifrån dem.  

Studieregistrering i Ladok

Alla SKHs studenter registreras i Ladok, ett system för studiedokumentation som är gemensamt för högskolorna i Sverige. I Ladok registreras dina personuppgifter och studieresultat. Enligt dataskyddsförordningen GDPR har du som är registrerad i Ladok rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig.

Om du vill ha ett registerutdrag ur Ladok, t.ex. ett studieintyg, kan du själv skriva ut det från Ladok eller så kan du mejla studieinfo@uniarts.se, så skickar handläggarna på Utbildningsadministrativa avdelningen ett intyg till dig.

I Ladok kan du själv se vilka kurser du är registrerade på och även resultaten på kurserna när de är klara.

Vem vänder jag mig till om jag har frågor

Program-/inriktningsansvarig
Om du har frågor om programmet du går och beslut som rör programmet kan du kontakta den som är program- eller inriktningsvarig.

Kursansvarig
Om du har frågor om en specifik kurs och vad som gäller för den kan du kontakta den som är kursansvarig.

Handläggare på Utbildningsadministrativa avdelningen (UA)
Om du har frågor om registrering, tillgodoräknanden, studieuppehåll eller andra administrativa frågor om utbildningen kan du kontakta den UA-handläggare som stöttar din institution.

Utbildningsadministratör på institutionen
Om du har mer praktiska frågor om utbildningen, t.ex. kring schema.

Gå till Hitta folk

Tillgodoräknande

Om du har läst en kurs eller flera vid ett annat lärosäte som du anser motsvarar en del eller flera av den utbildning som du studerar hos oss kan du ansöka om tillgodoräknande. Detta för att du inte ska behöva studera något som du redan har motsvarande kunskaper eller färdigheter i.

Du kan även ansöka om tillgodoräknade av annan typ av utbildning eller arbetslivserfarenhet, så kallad reell kompetens.

Ett tillgodoräknande är beslut om att viss utbildning, kunskaper eller färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet får ingå i kurs eller examen. I högskoleförordningen 6 kap. 6–8 §§ finns bestämmelser om tillgodoräknande på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
SKH har fastställda riktlinjer för tillgodoräknande. Du behöver ansöka om att göra ett tillgodoräknande. Blanketten hittar du på intranätet. Har du frågor om detta kan du kontakta UA-handläggaren för din institution.

Studieuppehåll

Om du vill göra ett uppehåll från dina studier kan du ansöka om att göra ett studieuppehåll med platsgaranti. Eftersom de flesta kurser och program inte ges/påbörjas varje år är det inte säkert att uppehåll med platsgaranti alltid kan beviljas för den period du önskar. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller för den perioden du önskar ta studieuppehåll för.

Blanketten för ansökan om studieuppehåll hittar du på intranätet. Har du frågor om detta kan du kontakta UA-handläggaren för din institution.

Studieavbrott

Önskar du att avbryta dina studier helt behöver du lämna in en anmälan om studieavbrott. Blanketten för studieavbrott hittar du på intranätet. Har du frågor om detta kan du kontakta UA-handläggaren för din institution.

Glöm inte att anmäla till CSN om du tar ett studieuppehåll eller avbryter dina studier så att du slipper bli återbetalningsskyldig. Du har nämligen enbart rätt till studieersättning under tiden du studerar.

Internationella studentutbyten

SKH erbjuder studenter möjlighet att genomföra internationella utbyten med partnerlärosäten. Högskolan arbetar aktivt med utbyten för studenter och personal bland annat inom programmen Erasmus +, Linneaus Palme och Minor Field Studies. Läs mer om hur vi arbetar med internationalisering.