Sökande utan formell behörighet - Grundnivå

Så här bedömer Stockholms konstnärliga högskola reell kompetens och begäran om undantag för program och kurser på kandidatnivå/grundnivå.

Du kan ansöka om validering av reell kompetens/undantag om du inte har de formella meriter och betyg som behövs för grundläggande behörighet och/eller om du inte uppfyller de formella kraven på eventuell särskild behörighet. Det här grundar sig på Högskoleförordningen 7 kap. 3§, 5§ samt lokala bestämmelser på Stockholms konstnärliga högskola.

Reell kompetens för program och kurser på grundnivå

Den som har reell kompetens har skaffat sig kunskaper som motsvarar kunskaperna från gymnasiet, genom andra studier eller yrkeserfarenhet. För att ansöka om reell kompetens ska du ladda upp ett brev där du motiverar varför du anser att du har kunskaper som motsvarar grundläggande och eventuell särskild behörighet, trots att du saknar de formella meriter och betyg som krävs för den utbildning du söker. Du ska även ladda upp dokumentation av studier och/eller yrkeslivserfarenhet. Stockholms konstnärliga högskola gör en jämförelse mellan uppställda förkunskapskrav och de kunskaper du hänvisar till.

Undantag

Om du inte har reell kompetens kommer Stockholms konstnärliga högskola bedöma om vi kan ge dig undantag från behörighetskraven. Stockholms konstnärliga högskola kan bara ge undantag från behörighetskrav om du bedöms ha förutsättningar att ändå klara av utbildningen/kursen. När du ansöker om reell kompetens/undantag ska du ange vilket, eller vilka, behörighetsvillkor som berörs och motivera varför du bedömer att du kommer att klara av utbildningen. I bedömningen om undantag utgår vi ifrån samma underlag som för bedömning av reell kompetens.

Läs mer

Reell kompetens/undantag grundläggande behörighet

Reell kompetens/undantag särskild behörighet

Behörighetskrav/undantag i undervisningsspråket