Undantag för medborgare utanför EU och EES

Om du inte är en medborgare i ett land inom EU-EES alternativt Schweiz måste du betala en anmälningsavgift och - om du blir antagen - en studieavgift. Det finns några undantag från denna huvudregel.

Undantag till regeln om anmälnings- och studieavgifter

Det finns några undantag från kravet att betala anmälnings- och studieavgift. Du behöver inte betala om du:

 • är svensk medborgare.
 • har permanent uppehållstillstånd i Sverige,
 • är familjemedlem till en medborgare i en EES-stat och har uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 4 eller 7 § utlänningslagen (2005:716),
 • är familjemedlem till en schweizisk medborgare och har uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier har tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige,
 • har ställning som varaktigt bosatt i Sverige,
 • har ställning som varaktigt bosatt i en annan stat inom Europeiska unionen och har uppehållstillstånd i Sverige ,
 • är student vid en utländsk högskola men genomför en begränsad del av sin utbildning vid en svensk högskola inom ramen för ett utbytesavtal som innebär att studieavgift inte ska tas ut av den mottagande högskolan,
 • söker till eller studerar på en utbildning inom ramen för ett sådant utbytesprogram eller samarbetsprogram som studieavgift enligt beslut av regeringen inte ska tas ut för,
 • söker till en utbildning inom ramen för ett sådant utbytesprogram eller samarbetsprogram som anmälningsavgift enligt beslut av regeringen inte ska tas ut för,
 • är registrerad på en utbildning vid en svensk högskola (gäller anmälningsavgift, du kan ändå behöva avlägga studieavgift), eller
 • inte har ett uppehållstillstånd men tidigare på annan grund än studier har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som har upphört att gälla, om en ansökan om fortsatt uppehållstillstånd har kommit in till Migrationsverket innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla och ansökan avser ett fortsatt tillstånd på samma grund eller ett nytt tillstånd med stöd av 5 § lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå.
 • eller om du är brittiska medborgare (eller familjemedlem till sådan) som omfattas av artikel 10 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen.

Har du frågor om uppehållstillstånd vänligen kontakta Migrationsverket.

Om du har uppehållstillstånd i Sverige

Om du har uppehållstillstånd och inte har ett svenskt personnummer måste du lämna in dokument som visar:

 • att du har uppehållstillstånd på andra grunder än studier -  du måste ladda upp alla sidor av beslutet från Migrationsverket.
 • att du har uppehållstillstånd - du måste lämna in en bestyrkt kopia av ditt "uppehållskort" eller en kopia av beslutet från Svenska Migrationsverket.