Studera med funktionsvariation

Vid Stockholms konstnärliga högskola ska alla kunna studera på lika villkor och ha samma möjligheter att genomföra sina studier oavsett funktionsvariation. Om du som student har en funktionsvariation som påverkar din förmåga att studera har du rätt till särskilt pedagogiskt stöd.

 I Diskrimineringslagen används begreppet funktionsnedsättning och eftersom denna text avser de rättigheter du som student har enligt Diskrimineringslagen kommer detta begrepp att användas nedan.

Om du är student vid Stockholms konstnärliga högskola och har en eller flera funktionsnedsättningar som påverkar dina studier är du välkommen att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd. Det kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar. Du ska kunna visa intyg på funktionsnedsättningen.

Om du har läshinder och behöver tillgång till talsyntes och inläst litteratur så kan du kontakta biblioteket direkt för att få tillgång till dessa system. Mer information hittar du här. 

Funktionsnedsättning är enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567):

”varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns från födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.”

Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna. Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student. Alla studenter ska kunna uppnå samma lärandemål.

Tillfällig skada

Har du en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av det här stödet eftersom den inte är varaktig. Behöver du tillfälligt stöd ska du istället vända dig till program- eller kursansvarig på din institution.

Viktigt att vara ute i god tid

Det är viktigt att diskussionerna kring stöd och anpassningar kommer igång så snart du blivit antagen.

Innan du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd behöver du se till att du har ett intyg som är utfärdat av läkare, logoped eller motsvarande.

Så här går ansökan till:

  1. Gör din ansökan genom att kontakta samordnaren. Se kontaktinformation längre ned på sidan.
  2. När du har gjort din ansökan får du ett mejl av en samordnare för att boka en tid för samtal.
  3. Ta med dig underlag (till exempel läkarintyg eller utlåtande från en logoped) som styrker din funktionsnedsättning till mötet med samordnaren. Skicka inga känsliga uppgifter såsom läkarintyg och liknande på mail.
  4. Om du inte har visat ett intyg om varaktig funktionsnedsättning alternativt inte blir registrerad på utbildningen kan vi inte godkänna ansökan.
  5. När du är en registrerad student vid högskolan tas ett beslut om det särskilda pedagogiska stödet. Du kommer även få en kopia på beslutet samt rekommendationer om stöd som du kan visa för lärare. 

Vi rekommenderar att du visar upp beslut och/eller rekommendation när du pratar med ansvariga på din utbildning.

Du som redan har ett beslut, är alltid välkommen att boka en tid med din samordnare för uppföljning eller ändring av det särskilda pedagogiska stödet.

Olika typer av stöd

Det finns olika sorters stöd som du som student kan få. Stödet utgår ifrån dina behov. Det kan till exempel vara talböcker, tillgång till tolk, förlängd tid på examinationer eller anteckningsstöd.

Kontakt

Samordnare: Jonas Eklund
E-post: pedagogisktstod@uniarts.se
Telefonnummer: 08 49 400 654