Aktiva åtgärder

Från och med januari 2017 har kravet på att ha en likabehandlingsplan respektive jämställdhetsplan ersatts med ett krav på att löpande dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder handlar enligt Diskrimineringslagen dels om att förebygga diskriminering, dels om att främja lika rättigheter och möjligheter för alla. Aktiva åtgärder omfattar såväl studiemiljön som arbetsmiljön samt studenter, sökanden till utbildningar, arbetstagare och sökande till tjänster.

Vid SKH finns de högskolegemensamma aktiva åtgärderna samlade i dokumenten här intill. Alla händelser finns inte angivna i dessa dokument så här nedan finns mer information om olika åtgärder som görs för att SKH ska vara en diskrimineringsfri och jämlik studie- och arbetsplats där alla känner sig välkomna.

Ht 2020

 • Resultatet från studiemiljöundersökningen har omhändertagits inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.
 • Sedan ett antal år tillbaka genomförs utbildningstillfällen om normkritik (obligatoriskt) för alla som ingår i antagningsgrupp för antagning av studenter till utbildningsprogram.
 • Samma information ges vid introduktionsveckan för nya studenter om bland annat SKH:s lika villkorsarbete och möjligheten till särskilt pedagogiskt stöd.
 • Introduktionsutbildning för nyanställda har utökats och innehåller sedan höstterminen 2020 ett pass om lika villkor, diskriminering och kränkande särbehandling.
 • System för taltsyntes finns att tillgå vid biblioteket.
 • För att öka inkluderingen och tillgängligheten vid SKH har vissa åtgärder genomförts så som exempelvis vilorum, tyst rum, könsneutrala omklädningsrum, könsneutrala toaletter, hiss från garaget (Valhallavägen), tillgänglighetsanpassning av utrymningsrutin.
 • I planeringsfasen för nytt gemensamt hus ingår ett HBTQ-perspektiv och inkluderingsperspektiv. Förberedande arbete i form av en workshop kring inkludering har genomförts.

Vt 2020

 • I januari 2020 blev SKH HBTQ-certifierat.
 • Studiemiljöundersökning genomfördes under vårterminen 2020.
 • Delar av underlaget i rekryteringsprocessen, så som intervjuguider, mallar för annonser mm, har granskats av RFSL utifrån ett inkluderingsperspektiv.
 • Högskolegemensam föreläsningsserie om normkritik/antirasism har införts.

Ht 2019

 • Från och med höstterminen 2019 finns en högskolegemensam samordnare utsedd för studenter med funktionsvariation. Läs mer om att studera med funktionsvariation.
 • En föreläsningsserie inom diskrimineringslagens område är inplanerad som kompetensutveckling och diskussionsplattform för både studenter och personal vid SKH. Serien kommer att ges under höstterminen 2019 och vårterminen 2020.
 • Personaldag med föreläsning av Hanna Gerdes - När blir värderingar diskriminering?, samt interaktiv teater med Pocketteatern.
 • Den 11 september genomförs en HBTQ-dag för alla studenter.

Vt 2019

 • Under vårens terminsstart höll RFSL en föreläsning för alla studenter om HBTQ och diskrimineringslagen.
 • Under våren genomförde Institutionerna för dans, danspedagogik och cirkus en halvdag där delar av Diskrimineringslagen samt broschyrerna om diskriminering och kränkningar diskuterades.

Ht 2018

 • I augusti 2018 svarade SKH på en enkät om lärosätenas arbete mot sexuella trakasserier från Universitets- och högskolerådet. Du hittar SKH:s svar här intill.
 • Studentombud: För att stötta studenter inom såväl det mer organiserade kårarbetet som i individuella frågor, har SKH, tillsammans med Kungl. Konsthögskolan anställt ett studentombud på prov från och med höstterminen 2018. Studentombudet kan fungera som ett stöd för enskilda studenter vid till exempel upplevda trakasserier eller mobbning. Kontaktperson: tomas.nilsson@uniarts.se.
 • Under 2018 inleddes ett arbete med att HBTQ-certifiera lärosätet genom organisationen RFSL. En HBTQ-certifiering innebär ett strukturerat och målmedvetet arbete för att förbättra såväl SKH:s arbets- och studiemiljö, bemötande och ge personal och studenter ökad kunskap om HBTQ, normer samt hälsa och livsvillkor för HBTQ-personer. Certifieringen sker genom utbildningstillfällen, inklusive workshops, för studenter, personal samt framtagande av en handlingsplan för arbetet (handlingsplan är under framtagande).
 • RFSL genomförde en föreläsning samt workshop om HBTQ och Diskrimineringslagens innehåll för personal och studentrepresentanter.
 • Under höstterminen 2018 startade den årligen återkommande högskolepedagogiska utbildningen för lärare och doktorander. I denna kurs finns moment som syftar till att öka kunskapen och medvetenheten kring jämlikhetsperspektivet i undervisningen, som exempelvis val av material, text och litteratur. Många av SKH:s utbildningar innehåller redan lärandemål som rör jämlikhet, jämställdhet och normkritik men i och med att kursen vänder sig till samtliga lärare ökar möjligheterna att utveckla och fördjupa undervisningen vid SKH utifrån dessa perspektiv.

Vt 2018

 • SKH genomför regelbundet studiemiljöundersökningar i form av studentenkät, enkäten innehåller frågor om utsatthet och pedagogiskt stöd. En enkät genomfördes under vårterminen 2018 och resultatet av denna analyserades både på högskoleövergripande nivå samt inom institutionerna. Resultatet har omhändertagits inom det systematiska arbetsmiljöarbetet, både centralt och genom institutionerna. Resultatet har bland annat lett till ökade informationsinsatser riktade till studenter om SKH:s rutiner vid trakasserier (SKH:s gemensamma handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete). Studentenkäter genomförs på regelbunden basis.
 • Vid institutionerna för film och media, scenkonst samt skådespeleri pågår sedan 2018 ett fördjupat arbete kring makt och diskriminering. Med externt stöd genomfördes en genomlysning av verksamheten i syfte att få syn på och åtgärda det som kan ha en diskriminerande verkan hos personer och som därmed utestänger dem eller försvårar deras aktiva deltagande som studerande eller personal.
 • I ett samarbete mellan institutionerna dans, danspedagogik och cirkus genomfördes en heldagskonferens med ”Open space” på temat ”Hur bryter vi tystnadskulturen?” för att generera konstruktiva förslag inom dans- och cirkusfälten. Både anställda, studenter samt externa aktörer deltog. Läs mer om konferensen.