Lika villkor

Stockholms konstnärliga högskolas (SKH) vision är att vara en diskrimineringsfri arbets- och studieplats inom vilken människor möts på lika villkor i en miljö som tillvaratar mångfald som en förutsättning för en framtida utveckling och fördjupad kvalitet inom lärosätet. SKH ska vidare vara en högskola som värdesätter en mångfald av deltagare och perspektiv. Genom att aktivt och medvetet arbeta för jämlikhet skapas förutsättningar för framtidens kunskaps- och samhällsutveckling.

SKH:s verksamhet ska präglas av öppenhet gentemot såväl studenter och anställda som sökande oavsett någon av diskrimineringsgrunderna

  • kön,
  • könsöverskridande identitet eller uttryck1
  • etnisk tillhörighet2
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning3
  • sexuell läggning
  • ålder.

Lika villkor ska forma högskolan som arbetsplats, och som utbildnings- och forskningsmiljö. SKH ska arbeta aktivt, inkluderande och förebyggande med att tillvarata både studenters och anställdas skilda erfarenheter, förutsättningar och livsvillkor, då detta främjar högskolans vidare utveckling och samhällsutvecklingen i stort.

SKH ska vara en attraktiv studie- och arbetsplats med en kultur som bygger på respekt, likabehandling, möjlighet till engagemang och delaktighet med en väl definierad organisation med tydliga beslutsprocesser, starkt student- och personalinflytande och gott ledarskap. Högskolan ska därför kontinuerligt arbeta med att förbättra kunskapen om jämlikhetsfrågor, normkritik och likabehandling på högskolan för anställda, studenter och sökanden.

1SKH föredrar begreppen könsidentitet eller könsuttryck framför det normerande begreppet ”könsöverskridande”. Begreppen används utom i de fall där det rör sig om en hänvisning till Diskrimineringslagen.
 
2SKH föredrar begreppet etnicitet framför ”etnisk tillhörighet” då detta kan uppfattas som ett statiskt begrepp som utesluter att en individ kan ha en mångfacetterad etnisk bakgrund. Begreppet används utom i de fall där det rör sig om en hänvisning till Diskrimineringslagen.
 
3SKH föredrar begreppen funktionsvariation, normbrytande funktionalitet eller normbrytande funktionsvariation framför funktionsnedsättning. Begreppen beskriver en persons fysiska, psykiska eller kognitiva funktionsförmåga och används istället för ”funktionsnedsättning”, utom i de fall då det rör sig om en hänvisning till Diskrimineringslagen.

Läs mer på diskrimineringsombudsmannens webbplats: www.do.se
 

HBTQ certifieringsbild.jpg

SKH är HBTQ-certifierat