Kulturskoleklivet - bli kulturskolepedagog

Du behövs inom kulturskolan. Kulturskoleklivet är regeringens utbildningssatsning för att svara mot behovet av fortbildning och fler utbildade kulturskolepedagoger inför stundande pensionsavgångar i kulturskolan. Som kulturskolepedagog är du en expert i ditt konstnärliga uttryck och får jobba med att lära ut och inspirera barn och unga att lära sig en ny konstart och utveckla sin kreativitet.

Samarbete mellan SU och SKH ger både spets och bredd

Stockholms konstnärliga högskola (SKH) i samarbete med Stockholms universitet (SU) erbjuder ett gemensamt kursutbud inom Kulturskoleklivet. Tillsammans står vi för både spets och bredd inom flera konstnärliga uttryck.

Vi erbjuder ett utbildningspaket för inriktningarna bild och media, dans, drama och teater, cirkus samt fristående kurser för sökande med andra ämnesbakgrunder. Kurserna ges på grundnivå.

Utbildningspaketet består av tre nödvändiga delar som leder till kunskaper och färdigheter som behövs för att jobba som kulturskolepedagog.

  • Verksamhetsspecifik del: 37,5 hp specialpedagogik & 30 hp kulturskoledidaktik
  • Ämnesspecifik del: 30 hp ämnesfördjupande och ämnesdidaktiska kurser
  • Valbara specialiseringskurser: 22,5 hp ämnesövergripande eller ämnesspecialiserade kurser

Verksamhetsspecifik del – att undervisa i kulturskolan

En kurs i specialpedagogik utvecklar dina färdigheter i att skapa goda förutsättningar för lärarande och utveckling för barn och unga i behov av särskilt pedagogiskt stöd.

Kulturskoledidaktik består av två kurser, Uppdraget, 15 hp och Grupp och individ, 15 hp. I kurserna behandlas didaktiska frågeställningar om undervisning och lärande i frivillig estetisk verksamhet. Demokratiska värdegrundsbegrepp och förhållningssätt diskuteras i relation till barn och ungas delaktighet i estetisk verksamhet, utifrån perspektiv på individens och gruppens utveckling. Kulturskoledidaktik ger verktyg till att förstå kulturskolans verksamhet och arbeta utifrån dess uppdrag. Kurserna genomsyras av ett praktiknära förhållningssätt, praktikförlagd utbildning ingår.

Ämnesspecifik del – att undervisa i ditt konstnärsuttryck

Kurserna förankrar en konstnärlig kompetens med undervisning och lärandeperspektiv för barn och unga.

En del utgörs av kursen Kulturskoledidaktik - Ämnesdidaktisk fördjupningskurs, 15 hp. Kursen tar sin utgångspunkt i frågorna: vad ska undervisningen innehålla, varför undervisning i ett visst ämne sker på ett visst sätt och hur tillgängliggörs innehåll för eleven.

Den andra delen utgörs av totalt 15 hp med olika ämnesfördjupande kurser om 7,5 hp-15 hp. Kurserna har ett fokus på konstuttryck som är efterfrågade i kulturskolan med ett innehåll som orienterar sig runt barn och ungas utveckling i det specifika ämnet.

Valbar del - specialiseringskurser & breddningsstudier

Den tredje delen utgörs av valbara kurser motsvarande 22,5 hp. Ett antal ämnesövergripande kurser ingår i utbudet, till exempel en kurs i normkritik med dramapedagogiska metoder och en kurs om konstarter i samverkan. Därtill finns möjligheten att läsa de ämnesspecifika kurserna som ingår i angränsande ämnens ämnesspecifika del.

Läs hela paketet, 90 hp eller enstaka kurser

Olika kurser inom Kulturskoleklivet kommer att ges varje termin enligt ett rullande schema. Den som vill studera på heltid kan välja kurser som motsvarar 30 hp per termin. Den som vill läsa i en lägre studietakt kan läsa en eller två kurser per termin. Alla kurser inom Kulturskoleklivet är sökbara som fristående kurser.

Har du hittat en kurs du vill läsa?

Kurserna inom Kulturskoleklivet, 90 hp vid SKH och SU har olika ansökningsförfaranden. Du hittar ansökningsinformation under respektive kurshemsida. Var uppmärksam på att kurserna inom Kulturskoleklivet har olika förkunskapskrav, start- och slutdatum och ansökningsförfaranden.

Validering av yrkeserfarenhet – tillträde till kurser

Om du helt eller delvis saknar den högskoleutbildning som anges i behörighetskraven till en kurs men har motsvarande kompetens, kan du ansöka om validering av reell kompetens. För kurser som ges vid Stockholms universitet anmäler du dig via www.antagning.se där du även kan ansöka om prövning av reell kompetens för tillträde till kursen.

Läs mer om validering vid Stockholms konstnärliga högskola.

Läs mer om validering vid Stockholms universitet.

Läs mer om hur det är att jobba inom kulturskolan.