Så här går proven till för dig som söker kandidatprogrammet

Genom ett antagningsprov i flera steg gör en antagningsgrupp ett urval bland er som söker. I det första urvalet tas hänsyn till utbildningens krav på den sökandes musikaliska och vokala förmåga. Avgörande för den slutgiltiga antagningen är att du bedöms ha vokala, musikaliska och sceniska förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

SÅ HÄR GÅR PROVEN TILL

Genom ett antagningsprov i flera steg gör en antagningsgrupp ett urval bland er som söker. I det första urvalet tar de hänsyn till utbildningens krav på din musikaliska och vokala förmåga.

Avgörande för den slutgiltiga antagningen är att du bedöms ha vokala, musikaliska och sceniska förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Antagningsproven genomförs i fyra provomgångar. Vid den första provomgången bedöms du via inspelat material – medan provomgång 2, 3 och 4 genomförs på Institutionen för opera, SKH, i Stockholm under vecka 12.

Vid dessa prov kommer en pianist från SKH att ackompanjera dig.

Sångproven omfattar verk efter eget val. Repertoaren bör vara från olika stilområden och tidsepoker.

Sammanlagt ska du som söker ha förberett sex olika stycken enligt följande:

 • Fem arior ur musikdramatiska verk.
 • En sång eller romans.

Ett stycke ska kunna framföras på ditt modersmål, övriga på originalspråk.

URVALSPROV 1

Det första sångprovet bedöms utifrån den ljudfil och den video som du har laddat upp i vårt ansökningssystem Varbi. Du ska ladda upp ett komprimerat filmklipp (mov, mp4, avi) och en icke komprimerad ljudfil (Wav, Aiff), på vardera max 10 minuter (max 150 Mb). Du ska framföra en aria från din repertoarlista, samma aria i båda filerna.

Inspelningen bör vara gjord så att din röst framträder på ett tydligt sätt; inte i en överakustisk lokal, till exempel en kyrka med mycket efterklang och med mikrofonen på långt avstånd eller i en scenisk föreställning där du rör dig på långt håll från mikrofonen.

Antagningsgruppen beslutar om vilka som går vidare till provomgång 2.

Senast under vecka 9 får du besked om du gått vidare eller ej. Besked och eventuell kallelse skickas via Varbi.

URVALSPROV 2

Måndag 22 mars 2021

Detta prov äger rum på SKH, Institutionen för opera, Teknikringen 35 i Stockholm.

En pianist från SKH ackompanjerar dig vid provet.

 • Sångprov. Du framför en aria efter eget val och antagningsgruppen kan även be att få höra ytterligare en aria. (Ta med noter till pianist).

Efter antagningsgruppens sammanträde får du besked om du gått vidare eller ej.

Besked och eventuell kallelse med schema för kommande dagar skickas via Varbi.

URVALSPROV 3

Tisdag och onsdag 23 – 24 mars 2021   

Dessa prov äger också rum på Institutionen för opera.

 • Musikaliskt gestaltningsprov, 15 minuter individuellt prov inför antagningsgrupp.

Du kommer att arbeta musikaliskt med en aria från din repertoarlista med en av våra instuderingslärare. Vilken aria antagningsgruppen väljer får du veta när du får kallelse till provomgång 3.

 • Sceniskt gestaltningsprov, 15 minuter individuellt prov inför antagningsgrupp.

Vi arbetar sceniskt med en aria ur din repertoarlista där du inför antagningsgruppen ska kunna ta regi, använda scenisk fantasi, visa social förmåga, använda kroppsspråk och personlig uttrycksförmåga.

 • Musikteoretiskt prov: Ett praktiskt individuellt prov som innebär att du på egen hand, under 15 minuter och med tillgång till instrument, studerar in en kort sång.

Alla sökande gör även i grupp ett

 • Musikteoretiskt prov: Ett skriftligt prov som innehåller dels ett kortare gehörsprov (notering), dels ett prov i musiklära.

Såväl det praktiska som det teoretiska provet i gehör och musikteori innehåller test av kunskaper och färdigheter som vi bedömer är värdefulla att ha för dig som blivande operasångare, såväl under din studietid som i din framtida yrkesroll.  Det handlar både om att förstå det skrivna, att känna till begrepp och fenomen som finns i notbilden, för att på så sätt kunna förstå tonsättarens intentioner men också att med relativt kort varsel kunna realisera en notbild, d.v.s. att kunna studera in en kort sång på egen hand.

Dessa båda prov kan komma att ha betydelse för om du kan antas till utbildningen.

Vi har tagit fram ett exempel på hur det musikteoretiska provet kan gå till. Här nedan beskrivs det mer övergripande:

Gehör

 • Känna igen olika typer av ackord (dur- och molltreklanger, dur- och mollseptimackord, durackord med liten septima, s.k. majackord, förminskade septimackord, så kallade dimackord).
 • Lyssna ut toners funktion (grundton, ters, kvint eller septima) i ackord.
 • Upptäcka avvikelser i en notbild (”felspelning”).
 • Rytm – ange rätt alternativ, välj en av tre givna.

Musiklära

 • Förklara vanliga tempobeteckningar.
 • Förklara vanliga termer och fenomen.
 • Läsa ut:
 1. ackord
 2. intervall
 3. tonartsbeteckningar
 4. taktarter
 • Markera pulsslag i rytmer.
 • Komplettera ofullständiga rytmer med pauser.
 • Reducera ett enkelt, kortare, harmoniskt förlopp – beskriv skeendet med ackordbeteckningar eller funktionsanalys.

Formlära

 • Beskriva form i en given notbild.

Efter antagningsgruppens sammanträde får du besked om du gått vidare eller ej. Besked och eventuell kallelse med schema för följande dag skickas via Varbi. 

URVALSPROV 4

Torsdag 25 mars 2021

 • Sångprov. En aria som du väljer själv framförs. Dessutom kan antagningsgruppen begära flera verk ur din repertoarlista. (Ta med noter till pianist).
 • Intervju, c:a 15 minuter.

PIANIST

Pianist från Institutionen för opera står till ditt förfogande från och med urvalsprov 2. Ta med noter till pianisten vid de olika sångproven.

BESKED OM ANTAGNING

Besked om vilka som antagits eller reservplacerats till utbildningen lämnas via Varbi. Beskedet kan komma att dröja några veckor. Har du frågor om antagningsproven, hör gärna av dig till studieinfo@uniarts.se och skriv Opera i Ämnesraden.