Urvalsprov Kandidatprogram i dans

Urvalsprocessen till Kandidatprogram i dans består av tre urvalsprov. Urvalet delas in i tre steg, beskrivna nedan. Efter varje steg kommer beslut att fattas om vilka som går vidare till nästa steg. Alla får besked, oavsett om man går vidare eller inte.

Bedömningen av de sökande i urvalsprocessen utförs av en antagningsgrupp med expertis som speglar programmet. Bedömningen baseras på antagningsgruppens gemensamma erfarenheter och expertis samt deras förmåga att bedöma de sökandes potential att utvecklas och kapacitet att klara programkraven. Antagningsgruppen består av lärare på programmet, dansare och koreografer inom fältet. En studentrepresentant kommer också ingå i antagningsgruppen, men deltar inte i den slutliga bedömningen.

Tidsplan

  • Sista ansökningsdag: 17 januari 2022.
  • Urvalsprov 1: Sker under januari 2022 och baseras på materialet (videon/filmen) du skickat in med din ansökan. Ingen närvaro krävs.
  • Inbjudan till Urvalsprov 2: Skickas ut i mitten av mars 2022, med nya instruktioner om att skicka in nytt videomaterial inom ungefär en vecka. Ingen närvaro krävs.
  • Urvalsprov 3: Äger rum 4-7 april, 2022. Om du gått vidare till detta prov kommer du, den 1 april, att få en inbjudan och länk till digital workshop. Provet kräver att deltagarna är närvarar digitalt/online. 

 

Urvalsprov 1 – Video 

Urvalsprov 1 sker under januari. En mindre del av antagningsgruppen gör ett första urval baserat på inskickat material (din video). Ingen närvaro krävs av de sökande.

Syfte

Syftet med urvalsprov 1 är att du får arbeta under egen tid och eget rum med dina rörelsekvaliteter, din koordination och fysiska medvetenhet samt ditt sätt att navigera utifrån givna instruktioner.

Innehåll

Urvalsprov 1 består av två uppgifter. Vänligen se detaljerade instruktioner under rubriken ”Så här söker du”.

Bedömning

Antagningsgruppen kommer att observera och bedöma din förmåga och potential att arbeta med specifika rörelsematerial, din förmåga att röra dig och relatera till rummet samt hur du applicerar sina danstekniska förmågor i relation till detta. De kommer även att observera och bedöma dina rörelsekvaliteter, din koordination och fysiska potential och medvetenhet samt din förmåga att hantera givna instruktioner, principer och uppgifter. Antagningsgruppen kommer även att observera och bedöma din kapacitet att lösa uppgifter samt observera hur du utvecklar ett eget förhållningssätt till materialet. Bedömningskriterierna finns beskrivna längre ner på sidan.

Efter urvalsprov 1 gör antagningsgruppen ett urval av vilka sökanden som går vidare till urvalsprov 2. Alla sökande kommer att meddelas via e-mail under mitten av mars.

Urvalsprov 2

De digitala materal som utgör Urvalsprov 2 kommer att bedömas av antagningsgruppen under 28-31 mars. Provet är uppdelat i 4 delprov. Ingen närvaro krävs av de sökande.

Delprov 1, Solo

Syfte

Syftet med detta delprov är att du får välja ut och gestalta rörelsekvaliteter och material som du identifierar dig med, artistiskt och fysiskt.

Innehåll

Du kommer att bli ombedd att förbereda och spela in ett solo som är maximalt 2 minuter.

Bedömning

Antagningsgruppen kommer att observera hur du arbetar med dina dans-, komponerings och performativa färdigheter. Bedömningskriterierna finns beskrivna längre ner på sidan.

Delprov 2, Reflektion

Syfte

Syftet med detta delprov är att du ska arbeta med reflektion och verbal artikulering.

Innehåll

Delprovet utgörs av att du verbalt reflekterar över ditt solo.

Bedömning

Antagningsgruppen kommer att lyssna till din verbala artikulation i relation till ditt eget arbete. Bedömningskriterierna finns beskrivna längre ner på sidan.

Delprov 3 - Musikalitet 

Syfte

Syftet med detta delprov är att antagningsgruppen ska observera hur du arbetar med musikalitet och medvetenhet om dynamisk rytm. 

Innehåll

Delprovet utgörs av att du dansar till ett urval av musik.

Bedömning

Antagningsgruppen kommer att observera hur du arbetar med rytm, dynamik och musikalitet. Bedömningskriterier finns beskrivna längre ner på sidan.

Delprov 4, övning och fras

Syfte

Syftet med detta delprov är att antagningsgruppen ska observera och bedöma din förmåga att arbeta med och relatera till instruktioner.

Innehåll

Delprovet utgörs av att genomföra en övning och en fras.

Bedömning

Antagningsgruppen kommer att observera hur du tar dig an till givna instruktioner och koncept.

Efter urvalsprov 2 gör antagningsgruppen ett urval av vilka som går vidare till urvalsprov 3. Alla sökande meddelas om resultatet den 1 april, via mejl.

Urvalsprov 3 – Digitalt och live

Urvalsprov 3 är uppdelat i två delprov som äger rum 4-7 april. Provet kräver att deltagarna närvarar digitalt/online. 

Delprov 1, Workshop

Syfte

Syftet är att ge dig möjlighet att arbeta i grupp, bidra med idéer och arbeta med andra, tillsammans med koreograf/lärare. 

Innehåll

Workshopen leds av en koreograf/lärare och fokuserar på deras arbetsmetod, frågor och formspråk. 

Bedömning

Antagningsgruppen kommer att observera och bedöma hur du interagerar i gruppen och bidrar till processen samt hur du arbetar med de konstnärliga metoder som föreslås. Bedömningskriterier finns beskrivna längre ner på sidan.

Delprov 2, Intervju 

Syftet med intervjun är att få en mer personlig kontakt med dig och samtala om hur du ser på dans och koreografi samt dina framtidsvisioner inom dansen och förväntningar på programmet. Intervjuerna sker individuellt ihop med en mindre del av antagningsgruppen (2-3 personer). 

Efter urvalsprov 3 ger antagningsgruppen förslag på vilka sökande som ska antas och vilka som ska placeras på reservlistan. 

Kriterier för bedömning av sökande

Bedömningen av sökande i urvalsproven görs av en antagningsgrupp med kompetens som speglar den aktuella utbildningen. Bedömning görs utifrån antagningsgruppens samlade erfarenhet och expertis samt dess förmåga att bedöma de sökandes potential till utveckling och kapacitet att klara utbildningens krav. Bedömningen görs enligt en femgradig skala där 1 är det lägsta omdömet och 5 det högsta. Bedömningen relaterar till de syften som är framskrivna för respektive delprov. Intervjun kommer dock inte att bedömas enligt nedanstående kriterier. 

Kriterierna för de olika bedömningarna är:

  1. Den sökande förmår inte visa den förmåga eller potential som efterfrågas i provet.
  2. Den sökande förmår till viss del visa den förmåga eller potential som efterfrågas i provet.
  3. Den sökande förmår visa den förmåga eller potential som efterfrågas i provet.
  4. Den sökande förmår väl visa den förmåga eller potential som efterfrågas i provet.
  5. Den sökande förmår mycket väl visa den förmåga eller potential som efterfrågas i provet.