Urvalsprov

Urvalsprocessen till Kandidatprogram i dans består av tre urvalsprov. Bedömningen görs av en antagningsgrupp. Urvalsprov 1 baseras på din inskickade video. Urvalsprov 2 och 3 sker på plats i DOCHs lokaler i Stockholm.

Urvalsprov 1 – Video 

Urvalsprov 1 sker under februari månad och baseras på inskickat material (din video). Inget deltagande av den sökande behövs. Bedömningen görs av en mindre del av antagningsgruppen. 

Syfte
Syftet med denna del är att du på egen tid får arbeta med dina rörelsekvaliteter, din koordination och fysiska medvetenhet samt ditt sätt att hantera givna instruktioner, principer och uppgifter. 

Innehåll
Urvalsprov 1 innehåller en uppvärmningsövning, en samtida dansfras, en hoppövning samt kreativt arbete (2 scoreövningar). Se detaljerade instruktioner under rubriken ”Så här söker du”.

Bedömning/kriterier
Antagningsgruppen kommer att observera och värdera dina rörelsekvaliteter, din koordination och fysiska potential och medvetenhet samt förmåga att hantera givna instruktioner, principer och uppgifter. Antagningsgruppen observerar och värderar även din förmåga och potential att lösa uppgifterna, samt tittar på hur du klarar av att utveckla ditt individuella förhållningssätt till materialet. Bedömningskriterier finns beskrivna längre ner på sidan.

Efter urvalsprov 1 gör antagningsgruppen ett urval av vilka sökanden som går vidare till urvalsprov 2. Resultat av urvalsprov 1 meddelas via mejl.

 

Urvalsprov 2

Urvalsprov 2 består av tre delprov som sker i DOCHs lokaler i Stockholm mellan 12–16 mars 2018.

Urvalsprov 2 - Delprov 1

Syfte
Syftet med denna del är att du får arbeta med dina rörelsekvaliteter, din koordination och fysiska medvetenhet samt ditt sätt att hantera givna instruktioner, principer och uppgifter. 

Innehåll
Delprovet innehåller en uppvärmning, fysiska övningar samt en samtida dansfras.

Bedömning
Antagningsgruppen kommer att observera och värdera dina rörelsekvaliteter, koordination, fysiska potential och medvetenhet samt förmåga att hantera givna instruktioner, principer och uppgifter. Bedömningskriterier finns beskrivna längre ner på sidan.

Urvalsprov 2 - Delprov 2, Rörelsematerial och improvisationer 

Syfte
Syftet med detta prov är att du utifrån ett givet material omvandlar detta och improviserar, arbetar kreativt och löser problem i stunden. 

Innehåll
Rörelsematerial samt kreativt arbete.

Bedömning
Antagningsgruppen observerar och värderar din förmåga och potential att lösa uppgifter, samt tittar på hur du klarar av att utveckla ditt individuella förhållningssätt till materialet. Bedömningskriterier finns beskrivna längre ner på sidan.

Urvalsprov 2 - Delprov 3, Solo 

Syfte
Syftet är att du ska få möjlighet att dansa ett material som du konstnärligt och fysiskt identifierar dig med och ger dig möjlighet att visa olika kvaliteter. Innehållet är det du själv som väljer. Du avgör om du vill använda musik och i så fall vilken. 

Innehåll
Till detta prov skall du förbereda ett danssolo på max 2 minuter. Det kommer i samband med solot ställas några korta frågor av juryn om ditt arbete med solot.

Bedömning
Antagningsgruppen kommer att observera och värdera ditt val av solo, din fysiska förmåga att utföra det, din tolkning, rörelsekvalitet, musikalitet och hur eventuell musik används. Bedömningskriterier finns beskrivna längre ner på sidan.

Efter urvalsprov 2 gör antagningsgruppen ett urval av vilka som går vidare till urvalsprov 3. Resultat av urvalsprov 2 meddelas via mejl.


Urvalsprov 3

Urvalsprov 3 består av fyra delprov. Alla delprov sker i DOCHs lokaler i Stockholm mellan den 19-22 mars 2018. 

Urvalsprov 3 - Delprov 1, Samtida dansklass

Syfte
Syftet är att du ska få visa dig i ett annat samtida rörelsematerial, visa dina danstekniska färdigheter och din förmåga att röra dig i rummet. Klassen fungerar också som uppvärmning inför workshop. 

Innehåll
Arbetet innehåller rörelsematerial som ger dig möjlighet att visa andra sätt att arbeta.

Bedömning
Antagningsgruppen observerar och värderar din förmåga och potential att arbeta med specifika rörelsematerial, din rumsliga rörelseförmåga samt hur du tillämpar dina danstekniska färdigheter i relation till detta. Bedömningskriterier finns beskrivna längre ner på sidan.

Urvalsprov 3 - Delprov 2, Workshop 

Syfte
Syftet är att du ges möjlighet att arbeta i grupp, bidra med idéer och samverka med andra i en öppen arbetsprocess tillsammans med koreograf/lärare. 

Innehåll
Workshopen leds av en koreograf och fokuserar på koreografens egna arbetsmetod, principer och formspråk. 

Bedömning
Antagningsgruppen observerar och värderar hur du interagerar i gruppen och bidrar i processen samt hur du arbetar med de konstnärliga metoder som föreslås. Bedömningskriterier finns beskrivna längre ner på sidan.

Urvalsprov 3 - Delprov 3, Solo

Syfte
Syftet med delprovet är att du utifrån instruktioner får möjlighet att arbeta med och framföra samma solo som du framförde i urvalsprov 2. 

Innehåll
Du ska till detta prov återupprepa ditt solo från urvalsprov 2 med specifika instruktioner som du får vid provets början. 

Bedömning
Antagningsgruppen observerar och värderar ditt arbete med ditt solo, din förmåga att arbeta med det och ditt sätt att förhålla dig till instruktionerna. Bedömningskriterier finns beskrivna längre ner på sidan.

Urvalsprov 3 - Delprov 4 Intervju 

Syftet är att få en ytterligare personlig kontakt med dig och att få höra dig tala om hur du ser på dans och koreografi och hur du tänker dig din framtid inom dansen. Du får också uttrycka dig kring dina tankar om varför du söker dig till Kandidatprogrammet i dans och DOCH och hur du ser på dansaryrket. Intervjuerna sker individuellt tillsammans med en mindre del av antagningsgruppen (2-3 personer). 

Efter urvalsprov 3 sammanträder antagningsgruppen och ger förslag på vilka sökande som ska antas och vilka som ska placeras på reservlistan.  Efter förslag från antagningsgruppen fattar dekan beslut om antagna och reserver.


Kriterier för bedömning inom samtliga urvalsprov

Bedömningen av sökande i urvalsproven görs av en antagningsgrupp med kompetens som speglar den aktuella utbildningen. Bedömning görs utifrån antagningsgruppens samlade erfarenhet och expertis samt dess förmåga att bedöma de sökandes potential till utveckling och kapacitet att klara utbildningens krav. Bedömningen sker enligt en femgradig skala där 1 är det lägsta omdömet och 5 det högsta. Bedömningen relaterar till de syften som är framskrivna för respektive delprov. Intervjun kommer inte att bedömas enligt nedanstående kriterier. 

Kriterierna för de olika bedömningarna är:

1. Den sökande förmår inte visa den förmåga eller potential som efterfrågas i provet.
2. Den sökande förmår till viss del visa den förmåga eller potential som efterfrågas i provet.
3. Den sökande förmår visa den förmåga eller potential som efterfrågas i provet.
4. Den sökande förmår väl visa den förmåga eller potential som efterfrågas i provet.
5. Den sökande förmår mycket väl visa den förmåga eller potential som efterfrågas i provet.


Antagningsbesked
När urvalsproven är klara fattar DOCH beslut om vilka som ska antas till programmet och vilka som ska placeras på reservlistan. Du kommer att meddelas resultatet i ett antagningsbesked. För att behålla din plats måste du tacka ja till din plats på utbildningen. Detta gäller även om du är reservplacerad. Om DOCH inte får ett svar från dig senast sista svarsdag stryks du från din plats på utbildningen. Antagningsbesked skickas ut senast vecka 14.