Så här går proven till för dig som söker kandidatprogrammet

Genom ett antagningsprov i flera steg gör en antagningsgrupp ett urval bland er som söker. I det första urvalet tas hänsyn till utbildningens krav på den sökandes musikaliska och vokala förmåga. Avgörande för den slutgiltiga antagningen är att du bedöms ha vokala, musikaliska och sceniska förutsättningar att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

SÅ HÄR GÅR PROVEN TILL

Antagningsproven genomförs i fyra provomgångar. Vid den första provomgången bedöms du via inspelat material – medan provomgång 2, 3 och 4 genomförs på Institutionen för opera, SKH, i Stockholm under vecka 12.

Vid dessa prov kommer en pianist från SKH att ackompanjera dig.

Sångproven omfattar verk efter eget val. Repertoaren bör vara från olika stilområden och tidsepoker.

Sammanlagt ska du som söker ha förberett sex olika stycken enligt följande:

 • Fem arior ur musikdramatiska verk.
 • En sång eller romans.

Ett stycke ska kunna framföras på ditt modersmål, övriga på originalspråk.

URVALSPROV 1

Det första sångprovet bedöms utifrån den ljudfil och den video som du har laddat upp i vårt ansökningssystem Varbi. Du ska ladda upp ett komprimerat filmklipp (mov, mp4, avi) och en icke komprimerad ljudfil (Wav, Aiff), på vardera max 10 minuter (max 150 Mb). Du ska framföra en aria från din repertoarlista, samma aria i båda filerna.

Inspelningen bör vara gjord så att din röst framträder på ett tydligt sätt. Undvik en överakustisk lokal, till exempel en kyrka med mycket efterklang och med mikrofonen på långt avstånd. En scenisk föreställning där du rör dig på långt håll från mikrofonen fungerar inte heller.

Antagningsgruppen beslutar om vilka som går vidare till provomgång 2.

URVALSPROV 2

Måndag 21 mars 2022

Detta prov äger rum på SKH, Institutionen för opera, Teknikringen 35 i Stockholm.

En pianist från SKH ackompanjerar dig vid provet.

 • Sångprov. Du framför en aria efter eget val och antagningsgruppen kan även be att få höra ytterligare en aria. (Ta med noter till pianist).

Efter antagningsgruppens sammanträde får du besked om du gått vidare eller ej.

URVALSPROV 3

Tisdag och onsdag 22 – 23 mars 2022  

Dessa prov äger också rum på Institutionen för opera.

 • Musikaliskt gestaltningsprov, 15 minuter individuellt prov inför antagningsgrupp.

Du kommer att arbeta musikaliskt med en aria från din repertoarlista med en av våra instuderingslärare. Vilken aria antagningsgruppen väljer får du veta när du får kallelse till provomgång 3.

 • Sceniskt gestaltningsprov, 15 minuter individuellt prov inför antagningsgrupp.

Vi arbetar sceniskt med en aria ur din repertoarlista där du inför antagningsgruppen ska kunna ta regi, använda scenisk fantasi, visa social förmåga, använda kroppsspråk och personlig uttrycksförmåga.

 •  Instuderingsprov: Ett praktiskt individuellt prov som innebär att du på egen hand, under 15 minuter och med tillgång till instrument, studerar in en kort sång.

Alla sökande gör även ett

 • skriftligt prov i gehör och musikteori. Provet är indelat i två delar; en gehörsdel och en musikteoridel

Provet i gehör och musikteori testar färdigheter och kunskaper som är värdefulla och nödvändiga att ha som blivande operasångare, såväl under din studietid som i din framtida yrkesroll. Under utbildningen fokuserar undervisningen i gehör och musikteori på att träna upp det inre gehöret, uppfatta och förstå det klingande, kunna läsa det noterade och kommunicera med rätt termer och begrepp, för att på så sätt kunna realisera kompositörens intentioner och självständigt kunna instudera och tolka musiken.

Provet innehåller:

Gehör

Identifiera:

 • Ackord (dur- och molltreklanger, förminskade och överstigande treklanger, dur- och mollseptimackord, halv- och helminskade fyrklanger).
 • Ackordtoner (grundton, ters, kvint eller septim) i ett ackord.
 • Rätt rytm utav tre givna alternativ.
 • Upptäcka avvikelser i en notbild.

Musikteori

 • Intervall
 • Ackord
 • Tonarter
 • Förklara vanligt förekommande tempobeteckningar
 • Förklara vanligt förekommande termer och begrepp
 • Rytmlära:
 1. Identifiera taktarten i ett rytmexempel.
 2. Markera pulsslag i ett rytmexempel.
 3. Komplettera ofullständiga rytmer med pauser.
 • Analysera ett enklare harmoniskt förlopp med hjälp av ackord-, funktions- eller steganalys.

Formlära

 • Analysera formen av en given sång.

Efter antagningsgruppens sammanträde får du besked om du gått vidare eller ej. Besked och eventuell kallelse med schema för följande dag skickas via Varbi. 

URVALSPROV 4

Torsdag 24 mars 2022

 • Sång- och gestaltningsprov. Antagningsgruppen väljer en aria från din repertoarlista. Tillsammans med pianist och regissör arbetar du med hela eller delar av arian. Dessutom kan antagningsgruppen vilja höra dig sjunga flera verk ur din repertoarlista. (Ta med noter till pianist).
 • Intervju, c:a 15 minuter.

PIANIST

Pianist från Institutionen för opera står till ditt förfogande från och med urvalsprov 2. Ta med noter till pianisten vid de olika sångproven.

 

Har du frågor om antagningsproven, hör gärna av dig till studieinfo@uniarts.se.