Behörighets- och urvalsprov kandidatprogram i skådespeleri

Urvalsprocessen till Kandidatprogrammet i skådespeleri består av ett behörighetsprov samt fyra urvalsprov. Bedömningen görs av en antagningsgrupp. Behörighets- samt urvalsprov 1 baseras på den filmade monolog du bifogar din ansökan. Urvalsprov 2, 3 och 4 sker på plats vid Stockholms konstnärliga högskola.

Behörighetsprov

Behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga i skådespeleri bedöms av en antagningsgrupp. Bedömningen baseras på det inskickade arbetsprovet. 

Bedömning av behörighetsprovet relaterar till kriterierna för de båda delarna i provet. Den sökande måste ha godkänt i båda delar för att bli godkänd på behörighetsprovet. 

 • Kunna arbeta utifrån en förelagd skådespelaruppgift (enligt instruktion på hemsidan)
 • kunna gestalta med sin röst och kropp

Betygsskalan för bedömningarna är:

Godkänt: Den sökande visar den efterfrågade förmågan

Underkänt: Den sökande visar inte den efterfrågade förmågan

 

Urvalsprov 1

Urvalsprov 1 sker under januari och februari månad och baseras på det inskickade arbetsprovet i form av en monolog filmad med mobilkamera. För denna urvalsomgång behöver du som sökande alltså inte delta på plats på högskolan.

För mer information, se fliken "Så här söker du" på utbildningssidan.

Alla behöriga sökande som skickat in en fullständig ansökan i tid får besked om de blir kallade till prov 2 eller ej.

 

Urvalsprov 2

Provet äger rum i Institutionen för skådespeleris lokaler i Stockholm mellan den 1 mars och 11 mars. Sökande deltar en av dagarna antingen en förmiddag eller en eftermiddag. Du kan inte själv välja dag och tid. Du ska vara beredd att stanna i minst 4 timmar då vi inte kan ge exakta tider för när just ditt prov äger rum.

Blir du kallad till prov 2 ska du förbereda två monologer och en fysisk gestaltning att framföra för antagningsgruppen:

 • Den monolog som du skickade in i din ansökan.
 • En av de andra monologerna som du kunde välja mellan till din ansökan.

Varje monolog får ta max 2 minuter att framföra.

Du ska även förbereda en fysisk gestaltning att framföra för antagningsgruppen:

 • Gestaltningen ska bygga på den monolog du framförde i din mobilfilm. Din gestaltning ska framföras utan text genom fysiska aktioner i rummet. Gestaltningen behöver inte vara "stum", du får om du vill använda dig av andning, röst, enstaka ord samt musik eller annat ljud. Gestaltningen får ta max 1 minut att framföra.

Du framför scenprovet ensam. Vi erbjuder ingen motläsning under proven. Det kommer inte att finnas rekvisita eller möbler till förfogande under provet.

Du ska repetera scenerna väl och kunna monologerna utantill. Det är inte tillåtet att spela med texten i handen.

När hela den andra provomgången är avslutad bestämmer antagningsgruppen vilka som går vidare till prov 3. Alla som har deltagit i prov 2 får besked om de har gått vidare eller ej.

 

Urvalsprov 3

Provet äger rum i Institutionen för skådespeleris lokaler i Stockholm mellan den 21 mars och 30 mars. Sökande deltar en av dagarna. Blir du kallad till provet ska du reservera hela dagen.

Under prov 3 kommer du att få agera delvis individuellt och delvis tillsammans med övriga sökande. Under provet ingår även övningar i improvisation.

 

Urvalsprov 4

Provet äger rum i Institutionen för skådespeleris lokaler i Stockholm mellan den 6 april och 13 april. Sökande deltar alla dagar. Blir du kallad måste du även vara beredd på att kunna delta kvällstid.                                                                            

Under prov 4 kommer du att delta i ett flertal workshops tillsammans med institutionens lärare.

 

Bedömningskriterier

Bedömning och urval görs på konstnärlig grund och baseras på följande kriterier:

Prov 1 - 2

 • Förberedd (en genomarbetat scen)
 • Förmåga att förstå en scenisk uppgift och arbeta utifrån den
 • Gestaltningsval (kreativitet)
 • Språkkänsla och förståelse för dramatisk text (omsätta en text till sceniska val)
 • Kroppens uttrycksförmåga (kroppsliga och rumsliga val)
 • Röstens uttrycksförmåga
 • Scenisk Närvaro (koncentration och kommunikation genom gestaltning)
 • Fantasiförmåga
 • Berättarglädje

Från och med prov 3 tillkommer dessutom:

 • Samarbetsförmåga (lyhördhet för medspelare kontra att jobba självständigt)
 • Utvecklingsbarhet (förmåga att uppfatta skillnader i rytm, harmonier, tonhöjd i både röst, rörelse och musik)

 

Viktigt att veta om proven

Det är viktigt att du funderar och fantiserar kring innehållet i de monologer du valt: Vem är rollkaraktären i monologen? Vad vill rollkaraktären? Varför är rollkaraktären där och varför säger rollkaraktären det som den säger? Antagningsgruppen är intresserad av hur just du väljer att tolka och framföra monologen.

OBS! att vi är mycket restriktiva med att ändra dag och tid för proven. Ändringar medges endast i undantagsfall, t.ex. i händelse av sjukdom alternativt om du arbetar eller studerar den aktuella provdagen. I dessa fall kräver vi läkarintyg eller intyg från arbetsgivare eller skola. Vi kan, trots detta, inte garantera att du kan erbjudas ett nytt provtillfälle. 

Antagningsgruppen ger ingen motivering för sitt beslut efter prov 1, 2 och 3. Först efter sista provomgången, prov 4, har den sökande möjligheten till ett uppföljande samtal med en av medlemmarna från antagningsgruppen.

Utförligare information om vad som kommer att ingå i respektive prov samt hur du behöver förbereda dig meddelas kontinuerligt. All kommunikation sker via vårt antagningssystem Varbi. Du har själv ansvar för att bevaka din e-post inklusive din skräppost-inkorg så att du inte missar viktig information från oss!