Behörighets- och urvalsprov Masterprogram dansdidaktik

Tidplan

Sista ansökningsdag via antagning.se: 16 januari 2023

  • Du ansöker till programmet och laddar upp dokumentation som styrker din behörighet vad gäller grundläggande behörighet samt särskild behörighet i form av Engelska 5 och 6, konstnärliga eller annan relevant kandidatexamen eller motsvarande, samt professionell yrkeserfarenhet som danspedagog, koreograf eller dansare.

Sista dag att skicka in arbetsprov via Varbi: 16 januari 2023

  • Du registrerar dig i Varbi och skickar in arbetsprov i form av text, film, CV samt idéskiss. 

Sista dag att komplettera för din behörighet via antagning.se: 1 februari 2023

Behörighets- och urvalsprov: 13–15 mars 2023 

 

Behörighetsprov

Den särskilda behörigheten består av flera delar. Dels den språkliga behörigheten, dels tidigare studier motsvarande konstnärliga kandidatexamen eller motsvarande, dels yrkeserfarenhet och dels arbetsprov bestående av dokumentation som du laddar upp med din ansökan samt ett behörighetsprov som genomförs via Zoom. Du måste uppfylla samtliga behörighetskrav för att vara behörig till utbildningen.

 

Arbetsprov

Arbetsprovet svarar mot det särskilda behörighetskravet Godkänt arbetsprov som visar egen erfarenhet av och förmåga att utveckla pedagogiskt arbete i konstnärlig verksamhet

Arbetsprovsprövningen görs av en antagningsgrupp som bedömer det samlade materialet för arbetsprov du har laddat upp via antagning.se och Varbi.

Bedömning

Godkänd, den sökande visar förmåga enligt följande kriterier:

  • erfarenhet av och förmåga att utveckla pedagogiskt arbete i konstnärlig verksamhet

Icke godkänd, den sökande uppfyller inte kriterierna för godkänt.

 

Behörighetsprov

Arbetsprovet svarar mot det särskilda behörighetskravet Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig, pedagogisk och reflekterande förmåga

Provet genomförs via Zoom och bedöms av en antagningsgrupp. Provet består av de tre delar där den sökandes konstnärliga, pedagogiska och reflekterande förmåga bedöms:

  1. Genomförande av ett pedagogiskt undervisningskoncept, där deltagarna består av andra sökande (ca 20 min). Inför provtillfället förbereder du och lämnar in en skriftlig didaktisk planering över undervisningskonceptet (ca 1 A4 sida).
  2. En skriftlig analys och reflektion över en medsökandes pedagogiska undervisningsidé som görs i samband med behörighetsprovet.
  3. En undersökning av ett rörelsematerial. Du förbereder en rörelsefras (ca 1 minut) och kommer i samband med provet ges instruktioner för att undersöka ditt eget material.

Bedömning

Godkänd, den sökande visar förmåga enligt följande kriterier:

  • konstnärliga förmåga till artikulerad rörelse och kreativitet,
  • pedagogiska förmåga att relatera kommunikation, interaktion och ditt pedagogiskt undervisningskoncept,
  • reflekterande förmåga att analysera och kritiskt granska förhållningssätt

Icke godkänd, den sökande uppfyller inte kriterierna för godkänd

 

Efter behörighetsprövning

Efter behörighetsprovet fattar prefekt för Institutionen för danspedagogik beslut om behörighet. Urval till utbildningen sker genom urvalsprov bland behöriga sökande. De sökande som uppfyller kraven på grundläggande och särskild behörighet går vidare till urvalet.

 

Urvalsprov 

Urvalet sker genom bedömning av inskickad idéskiss och intevju som genomförs via Zoom. Bedömningen görs av en antagningsgrupp.

Idéskissen bedöms utifrån förmågan att formulera en idé med syfte att utveckla det danspedagogiska fältet. Under intervjun får du möjlighet att muntligt beskriva din idé. Urvalet baseras på en helhetsbedömning av idéskiss och intervju där både din pedagogiska och konstnärliga grund beaktas.

Bedömning

Idéskiss och intervju bedöms utifrån den sökandes förmåga att formulera en idé med syfte att utveckla det danspedagogiska fältet. Bedömningen sker enligt en femgradig skala där 1 är det lägsta omdömet och 5 det högsta.

1. Den sökande visar inte efterfrågad förmåga.

2. Den sökande har i viss grad visat efterfrågad förmåga.

3. Den sökande visar efterfrågad förmåga.

4. Den sökande visar väl efterfrågad förmåga.

5. Den sökande visar mycket väl efterfrågad förmåga.

 

Efter urvalsprövning

Efter urvalsprov sammanträder antagningsgruppen och ger förslag på vilka sökande som ska antas och vilka som ska placeras på reservlistan. Efter förslag från antagningsgruppen fattar rektor beslut om antagna och reserver.