Antagningsprov ämneslärarprogrammet i dans

1. Behörighetsprov (12-15 mars)

Processen
Processen att kontrollera om du är behörig är uppdelad i två delar. Den ena är att DOCH bedömer de gymnasiebetyg du skickar in och den andra delen är behörighetsprovet i dans. Alla som har skickat in kompletta ansökningar kommer att bli kallade till behörighetsprov. Efter behörighetsprovet i dans tas ett beslut om din samlade behörighet. Du måste uppfylla alla behörighetskrav för att vara behörig till utbildningen.

Kriterier för bedömning av behörighet i dans
Behörighetsprovet sker genom tre delprov. Fokus för de tre proven är dansteknik, improvisation samt bearbetning av givet rörelsematerial. På behörighetsprovet blir den sökande godkänd eller underkänd. För att få godkänt på hela behörighetsprovet krävs godkänt på alla tre delproven. Bedömningen relaterar till det innehåll och de kriterier som är framskrivna för respektive delprov och genre.
 

Delprov 1 - Dansprov med fokus på dansteknik

Syfte
Syftet med detta prov är att bedöma din skicklighet gällande dansteknik och din valda genres specifika estetik.

Innehåll
Du deltar i en danslektion i din genre.

Jazzdans
Provet i jazzdans kommer att ha fokus på och efterfråga din förmåga att använda danstekniska kunskaper som snabba viktskiften, användning av tyngd, explosivitet, dynamisk variation, rytmisk tydlighet och medvetenhet om jazzdansens estetik.

Modern och nutida dans
Provet i modern och nutida dans kommer att ha fokus på och efterfråga din förmåga att använda danstekniska kunskaper som viktskiften, tyngd, sving, golvarbete, rytmisk tydlighet och medvetenhet om den moderna dansens estetik.

Bedömning
Godkänd, den sökande visar förmåga enligt följande kriterier:

- att kroppsligt visa efterfrågade danstekniska kunskaper
- att uppfatta och omsätta givna instruktioner gällande genrens specifika estetik 

Underkänd, den sökande uppfyller inte kriterierna för godkänd
 

Delprov 2 - Dansprov med fokus på improvisation

Syfte
Syftet med detta prov är att se din förmåga att i improvisation undersöka och bearbeta rörelse.

Innehåll
Du deltar i en improvisationslektion.

Bedömning
Godkänd, den sökande visar förmåga enligt följande kriterier:

- att uppfatta och omsätta givna instruktioner gällande improvisation
- att visa förmåga till kreativitet

Underkänd, den sökande uppfyller inte kriterierna för godkänd


Delprov 3 - Dansprov med fokus på bearbetning av rörelsematerial

Syfte
Syftet med detta prov är att se din förmåga att bearbeta och vidareutveckla ett givet rörelsematerial.

Innehåll
Du deltar i en workshop där du får i uppgift att på olika sätt bearbeta givet rörelsematerial i din genre.

Bedömning
Godkänd, den sökande visar förmåga enligt följande kriterier

- att uppfatta och omsätta givna uppgifter gällande bearbetning av ett givet rörelsematerial
- att visa förmåga till tydlighet i egna val 

Underkänd, den sökande uppfyller inte kriterierna för godkänd

Efter behörighetsprovet sker en samlad bedömning av den sökandes behörighet, det vill säga av gymnasiebetyg och behörighetsprov i dans. Prefekt för institutionen för danspedagogik beslutar om behörighet. Urval till utbildningen sker genom urvalsprov bland behöriga sökande. De sökande som uppfyller kraven på grundläggande och särskild behörighet går vidare till urvalet.


2. Urvalsprov

Urvalsprov 1 (9-11 april)

Urvalet sker genom urvalsprov på DOCH. Bedömningen görs av en jury.

Kriterier för bedömning inom urvalsprocess
Urvalsprocessen sker genom en serie urvalsprov. Bedömningen sker relativt en femgradig skala där 1 är det lägsta omdömet och 5 det högsta. Bedömningen relaterar till det innehåll och de kriterier som är framskrivna för respektive delprov och genre. Urvalsprov 1 består av 3 delprov.

Delprov 1 - Dansprov i din genre

Syfte
Syftet med detta prov är att se din danstekniska och gestaltande skicklighet i vald dansgenre och din musikaliska förmåga. Fokus för bedömningen är din förmåga att hantera en tilltagande dansteknisk och gestaltande svårighetsgrad samt fysiskt visa en tydlig musikalisk och dynamisk medvetenhet. Vi bedömer också din förmåga att ta till dig information och instruktioner.

Innehåll
Du deltar i en danslektion i din valda genre.

Jazzdans
Tyngdpunkten för bedömningen av detta prov ligger på hur du använder din dansteknik och gestaltande förmåga i förhållande till musik och rumsliga aspekter. Din förmåga att frasera och rytmisera samt tydliggöra musikaliska termer som accent och efterklang är i fokus liksom din förmåga att medvetet använda nivåer, riktningar och förflyttningar.

Modern och nutida dans
Tyngdpunkten i bedömningen för detta prov ligger på hur du använder din dansteknik och gestaltande förmåga i förhållande till musik och rumsliga aspekter.  Din förmåga att frasera och rytmisera samt uppfatta och arbeta med udda taktarter är i fokus liksom din förmåga att medvetet arbeta med nivåer, riktningar och förflyttningar.

Bedömning
Vid provet bedömer antagningsgruppen enligt följande poängskala:

1. Den sökande visar brister gällande förmågan att dansa med ökad dansteknisk svårighetsgrad, visar ringa förmåga att utveckla sin fysiska gestaltning och kan inte fysiskt visa en tillräckligt tydlig musikalisk, rumslig och dynamisk medvetenhet. Uppfattar endast till viss del instruktioner.

2. Den sökande förmår till viss del visa efterfrågad förmåga att dansa med tilltagande dansteknisk svårighetsgrad, visar i viss mån förmåga att utveckla sin fysiska gestaltning och kan fysiskt visa viss musikalisk, rumslig och dynamisk medvetenhet. Uppfattar instruktioner.

3. Den sökande förmår visa efterfrågad förmåga att dansa med tilltagande dansteknisk svårighetsgrad, visar förmåga att utveckla sin fysiska gestaltning och kan fysiskt visa en musikalisk, rumslig och dynamisk medvetenhet. Uppfattar och använder instruktioner.

4. Den sökande förmår väl visa efterfrågad förmåga att dansa med tilltagande dansteknisk svårighetsgrad, visar god förmåga att utveckla sin fysiska gestaltning och kan fysiskt visa en tydlig musikalisk, rumslig och dynamisk medvetenhet. Uppfattar och använder instruktioner väl.

5. Den sökande förmår mycket väl och med tydlig medvetenhet visa efterfrågad förmåga att dansa med tilltagande dansteknisk svårighetsgrad, visar mycket god förmåga att utveckla sin fysiska gestaltning och kan fysiskt visa en mycket tydlig musikalisk, rumslig och dynamisk medvetenhet. Uppfattar och använder instruktioner mycket väl.

Delprov 2 - Dansprov i annan genre

Syfte
Syftet med detta prov är att se din förmåga att dansa i ytterligare en dansgenre som balett, folkdans, jazzdans, modern och nutida dans eller street. I detta prov bedömer vi din dansteknik och din förmåga att fysiskt gestalta efterfrågade rörelsekvalitéer och specifika moment i dansgenren. Vi bedömer också din förmåga att ta till dig information och instruktioner.

Innehåll
Du deltar i en danslektion i en annan genre. Du väljer själv vilken genre du vill visa dig i.

Klassisk balett
Provet i klassisk balett kommer att ha fokus på och efterfråga din förmåga att använda danstekniska kunskaper som anatomisk funktionell placering, fot - och benarbete, rotation, koordination, styrka, balans och energi samt medvetenhet om den klassiska balettens formspråk, stilkänsla och musikaliska tradition.

Folkdans
Provet i folkdans kommer att ha fokus på och efterfråga din förmåga att använda danstekniska kunskaper i pardans. Funktionell användning av placering, position, balans och viktöverföringar individuellt och i arbete med en partner. Musikalisk tolkning, rytmisk tydlighet och medvetenhet om folkdansens estetik.

Jazzdans
Provet i jazzdans kommer att ha fokus på och efterfråga din förmåga att använda danstekniska kunskaper som snabba viktskiften, användning av tyngd, explosivitet, dynamisk variation, rytmisk tydlighet och medvetenhet om jazzdansens estetik.

Modern och nutida dans
Provet i modern och nutida dans kommer att ha fokus på och efterfråga din förmåga att tillämpa danstekniska kunskaper som snabba viktskiften, användning av tyngd, sving, golvarbete, rytmisk tydlighet och medvetenhet om den moderna dansens estetik.

Streetdans
Provet i streetdans kommer att ha fokus på och efterfråga din förmåga att använda danstekniska kunskaper som känsla/groove/funk, golvarbete, snabba viktskiften, isolationer, rytmisk och dynamisk tydlighet, fysisk styrka och medvetenhet om streetdansens estetik. Provet kommer inte att vara baserat på specifik streetstil (Popping, Locking, Hip Hop, House eller Breaking)

Bedömning                                                                                                                          
Vid provet bedömer antagningsgruppen enligt följande poängskala:
1. Den sökande visar brister gällande förmågan att kroppsligt utföra efterfrågade danstekniska kunskaper, visar otillräcklig förmåga att fysiskt gestalta specifika kvalitéer. Visar inte tillräcklig musikalisk och estetisk medvetenhet. Uppfattar endast till viss del instruktioner.                      

2. Den sökande förmår till viss del visa förmåga att kroppsligt utföra efterfrågade danstekniska kunskaper, kan delvis visa förmåga att fysiskt gestalta specifika kvalitéer. Visar viss musikalisk medvetenhet och medvetenhet om genrens estetik. Uppfattar instruktioner.                    

3. Den sökande förmår visa förmåga att kroppsligt utföra efterfrågade danstekniska kunskaper, kan visa förmåga att fysiskt gestalta specifika kvalitéer. Visar musikalisk medvetenhet och medvetenhet om genrens estetik. Uppfattar och använder instruktioner.                    

4. Den sökande förmår väl visa förmåga att kroppsligt utföra efterfrågade danstekniska kunskaper, kan tydligt visa förmåga att fysiskt gestalta specifika kvalitéer. Visar god musikalisk medvetenhet och medvetenhet om genrens estetik. Uppfattar och använder instruktioner väl.

5. Den sökande förmår mycket väl och med tydlig medvetenhet visa förmåga att kroppsligt utföra efterfrågade danstekniska kunskaper, kan medvetet och nyanserat visa förmåga att fysiskt gestalta specifika kvalitéer. Visar mycket god musikalisk medvetenhet och medvetenhet om genrens estetik. Uppfattar och använder instruktioner mycket väl.

Delprov 3 – Solo

Förberedelse
Till detta prov ska du förbereda ett danssolo på 2 minuter.

Syfte
Syftet med detta prov är att du ska få möjlighet att visa ett dansmaterial du själv har valt och haft möjlighet att utveckla och fördjupa. Vi bedömer i detta prov din förmåga att visa kroppslig medvetenhet om dynamik och uttryck i ett genomarbetat och väl förberett solo.

Innehåll
Detta prov består av framförandet av ditt solo och du avgör om du vill använda musik och i så fall vilken. Du tar själv med musiken till provet.

Bedömning
Vid provet bedömer antagningsgruppen enligt följande poängskala:
1. Den sökande visar brister gällande förmågan att visa kroppslig medvetenhet om dynamik och uttryck i ett genomarbetat och väl förberett solo. Den sökande visar inte ett tillräckligt genomarbetat eller förberett solo.                      

2. Den sökande förmår till viss del visa efterfrågad förmåga till kroppslig medvetenhet om dynamik och uttryck. Den sökande visar viss förmåga att framföra ett förberett, men inte tillräckligt genomarbetat solo.

3. Den sökande förmår visa efterfrågad förmåga till kroppslig medvetenhet om dynamik och uttryck och visar förmåga att framföra ett genomarbetat och förberett solo.

4. Den sökande förmår väl visa efterfrågad förmåga att visa kroppslig medvetenhet om dynamik och uttryck. Den sökande visar en tydlig förmåga att framföra ett genomarbetat och väl förberett solo.

5. Den sökande förmår mycket väl och med tydlig medvetenhet visa efterfrågad förmåga att visa kroppslig medvetenhet om dynamik och uttryck och visar även konstnärlig intention. Den sökande visar en mycket tydlig förmåga att framföra ett ytterst väl genomarbetat och förberett solo.

Efter urvalsprov 1 gör antagningsgruppen ett urval av vilka som går vidare till urvalsprov 2. Resultat av urvalsprov 1 meddelas via mail.


Urvalsprov 2 (12 april)

Urvalsprov 2 består av ett prov.

Delprov 1 - Dansprov i din genre

Förberedelse
Du får tillsammans med de andra sökande i din genre möta en danslärare vid ett tillfälle för att förbereda det dansmaterial som ska användas vid dansprovet.

Syfte
Syftet med detta prov är att se hur väl du i din dans integrerar dansteknik, dansgenrens specifika estetik och kvalitéer, musikalitet, dynamik och uttryck i ett dansmaterial du är bekant med. Syftet är också att se hur du utifrån givna instruktioner kan bearbeta och utveckla ett dansmaterial.

Innehåll
Det förberedda dansmaterialet framförs och utvecklas i en lektion som visas för antagningsgruppen.

Bedömning
Vid provet bedömer antagningsgruppen enligt följande poängskala:
1. Den sökande visar brister gällande förmågan att i sin dans integrera dansteknik, dansgenrens specifika estetik och kvalitéer, visar bristfällig musikalisk och dynamisk medvetenhet och visar liten förmåga att fysiskt gestalta ett dansmaterial. Den sökande visar otillräcklig förmåga att utifrån givna instruktioner bearbeta och utveckla ett dansmaterial.                       

2. Den sökande förmår till viss del visa efterfrågad förmåga att i sin dans integrera dansteknik, dansgenrens specifika estetik och kvalitéer, visar viss musikalisk och dynamisk medvetenhet och kan delvis fysiskt gestalta ett dansmaterial. Den sökande visar viss förmåga att utifrån givna instruktioner bearbeta och utveckla ett dansmaterial.

3. Den sökande förmår visa efterfrågad förmåga att i sin dans integrera dansteknik, dansgenrens specifika estetik och kvalitéer, visar musikalisk och dynamisk medvetenhet och kan fysiskt gestalta ett dansmaterial. Den sökande visar förmåga att utifrån givna instruktioner bearbeta och utveckla ett dansmaterial.

4. Den sökande förmår väl visa efterfrågad förmåga att i sin dans integrera dansteknik, dansgenrens specifika estetik och kvalitéer, visar tydlig musikalisk och dynamisk medvetenhet och kan fysiskt gestalta ett dansmaterial på ett nyanserat sätt. Den sökande visar god förmåga att utifrån givna instruktioner bearbeta och utveckla ett dansmaterial.

5. Den sökande förmår mycket väl och med tydlig medvetenhet visa efterfrågad förmåga att i sin dans integrera dansteknik, dansgenrens specifika estetik och kvalitéer, visar mycket tydlig musikalisk och dynamisk medvetenhet och kan fysiskt gestalta ett dansmaterial på ett personligt och nyanserat sätt. Den sökande visar mycket god förmåga att utifrån givna instruktioner bearbeta och utveckla ett dansmaterial.

Efter urvalsprov 2 sammanträder antagningsgruppen och ger förslag på vilka sökande som ska antas och vilka som ska placeras på reservlistan.  Efter förslag från antagningsgruppen fattar dekanen beslut om antagna och reserver.

Viktning av urvalsproven

Den valda dansgenren viktas högre än övriga delprov, det vill säga, ditt resultat i dansprovet i din valda dansgenre värderas högre än de andra urvalsproven. Viktningen sker enligt följande princip:


1. Vald dansgenre: 60%

2. Annan vald dansgenre: 20 %

3. Solo: 20 %