Antagningsprocess masterprogrammet samtida dansdidaktik

Antagningsprocess Masterprogrammet samtida dansdidaktik antagning hösten 2021

 

Behörighet

Behörighetsgranskningen består av flera delar vilka beskrivs nedan.
 

Grundläggande behörighet
Utifrån det examensbevis eller motsvarande intyg som du laddar upp bedömer SKH om du uppfyller den grundläggande behörigheten.
 

Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten består av tre delar, dels den språkliga behörigheten, dels ett arbetsprov bestående av dokumentation som du laddar upp med din ansökan samt ett behörighetsprov vilket du gör på SKH. Du måste uppfylla samtliga behörighetskrav för att vara behörig till utbildningen.
 

Del 1 - Engelska och svenska

Utifrån det gymnasiebetyg eller motsvarande intyg som du laddar upp bedömer SKH om du uppfyller den särskilda behörigheten i form av Engelska 5, 6 samt Svenska 1, 2, 3 (eller motsvarande).
 

Del 2 - Arbetsprov (Den sökande deltar ej på SKH)

Godkänt arbetsprov som visar egen erfarenhet av och förmåga att utveckla pedagogiskt arbete i konstnärlig verksamhet.

Arbetsprovsprövningen görs av en antagningsgrupp som bedömer det samlade materialet för arbetsprov du har laddat upp i Varbi.

Bedömning

Godkänd, den sökande visar förmåga enligt följande kriterier:

I bedömningen tittar antagningsgruppen på din beskrivna erfarenhet av och förmåga att utveckla pedagogiskt arbete i konstnärlig verksamhet.

Icke godkänd, den sökande uppfyller inte kriterierna för godkänt

 

Del 3 - Behörighetsprov (15-17 mars, den sökande deltar under en av dagarna i prov på SKH)

Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig, pedagogisk och reflekterande förmåga

Behörighetsprovet består av tre delar
Behörighetsprovet bedöms av en antagningsgrupp. Den består av de tre delar där den sökandes konstnärliga, pedagogiska och reflekterande förmåga bedöms:

1) Genomförande av ett pedagogiskt undervisningskoncept, där deltagarna består av de andra sökande (20 min). Du lämnar också in en skriftlig didaktisk planering över undervisningskonceptet (1 a4 sida). Allt detta är förberett hemma. Ta med utskrift på undervisningskonceptet i 12 exemplar.

2) En skriftlig analys och reflektion över en medsökandes pedagogiska undervisningsidé som görs i samband med behörighetsprovet. Detta går inte att förbereda hemma utan görs på plats.

3) En undersökning av ett rörelsematerial. Du tar med dig en rörelsefras ca 1 minut lång och kommer på plats att ges instruktioner för att undersöka ditt eget material.

Bedömning

Godkänd, den sökande visar förmåga enligt följande kriterier:

  • I bedömningen av din konstnärliga förmåga tittar antagningsgruppen särskilt på artikulerad rörelseförmåga och kreativitet.
  • I bedömningen av din pedagogiska förmåga ligger fokus på relation mellan kommunikation, interaktion och ditt pedagogiska undervisningskoncept.
  • I bedömningen av din reflekterande förmåga bedöms förmågan att analysera och kritiskt granska förhållningssätt.

Icke godkänd, den sökande uppfyller inte kriterierna för godkänd

Behörighetsprovet består av ett antal uppgifter utformade i syfte att pröva ovannämnda förmågor.

Efter behörighetsprovet sammanträder antagningsgruppen och de sökande som uppfyllt samtliga delar av behörigheten går vidare till ett urvalsprov om det finns fler behöriga sökande än platser.

 

Urval

Urvalsprov (18-19 mars, den sökande deltar via Zoom)

Till urvalsprovet ska du lämna in en idéskiss om något du framöver är nyfiken på att undersöka alternativt utveckla. Där ska vidare framgå hur detta ska genomföras och i vilket sammanhang samt varför du anser detta vara ett viktigt utvecklingsområde, (1-2 a-fyrasidor).  Idéskissen bedöms utifrån förmågan att formulera en idé med syfte att utveckla det danspedagogiska fältet. En del av provet består av en intervju där du får möjlighet att muntligt beskriva din idé. Urvalet som sedan görs baseras på en helhetsbedömning av idéskiss och intervju där både din pedagogiska och konstnärliga grund beaktas.

Bedömningskriterier
Projektidén bedöms efter ovanstående kriterier utefter en skala (1–5) där 1 är det lägsta och 5.

1. Den sökande har inte visat efterfrågad förmåga.

2. Den sökande har i viss grad visat efterfrågad förmåga.

3. Den sökande visar efterfrågad förmåga.

4. Den sökande visar väl efterfrågad förmåga.

5. Den sökande visar mycket väl efterfrågad förmåga


Efter urvalsprovet sammanträder antagningsgruppen. Efter förslag från antagningsgruppen fattar rektor beslut om antagna och reserver.

 

Observera att med hänsyn till den rådande situationen med covid-19 så kan tiden för behörighetsprov och urvalsprov vid behov komma att förlängas med några dagar.