Antagningsprocess masterprogrammet samtida dansdidaktik

Antagningsprocess Masterprogrammet samtida dansdidaktik antagning hösten 2019

Behörighet

Behörighetsgranskningen består av flera delar vilka beskrivs nedan.

Grundläggande behörighet
Utifrån det examensbevis eller motsvarande intyg som du laddar upp bedömer DOCH om du uppfyller den grundläggande behörigheten.

Särskild behörighet
Den särskilda behörigheten består av tre delar, dels den språkliga behörigheten, dels ett arbetsprov bestående av dokumentation som du laddar upp med din ansökan samt ett behörighetsprov vilket du gör på DOCH. Du måste uppfylla samtliga behörighetskrav för att vara behörig till utbildningen.

Del 1 - Engelska och svenska

Utifrån det gymnasiebetyg eller motsvarande intyg som du laddar upp bedömer DOCH om du uppfyller den särskilda behörigheten i form av Engelska 5, 6 samt Svenska 1, 2, 3.
 

Del 2 - Arbetsprov (Den sökande deltar ej på DOCH/SKH)

Godkänt arbetsprov som visar egen erfarenhet av och förmåga att utveckla pedagogiskt arbete i konstnärlig verksamhet.

Arbetsprovsprövningen görs av en antagningsgrupp som bedömer det samlade materialet för arbetsprov du har laddat upp i Varbi.

 

Bedömning

Godkänd, den sökande visar förmåga enligt följande kriterier:

I bedömningen tittar antagningsgruppen på din beskrivna erfarenhet av och förmåga att utveckla pedagogiskt arbete i konstnärlig verksamhet.

Icke godkänd, den sökande uppfyller inte kriterierna för godkänt

 

Del 3 Behörighetsprov (18-20 mars, den sökande deltar i prov på DOCH/SKH)

Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig, pedagogisk och reflekterande förmåga

Behörighetsprovet består av tre delar
Behörighetsprovet bedöms av en antagningsgrupp. Den består av de tre delar där den sökandes konstnärliga, pedagogiska och reflekterande förmåga bedöms:

1) Genomförande av ett pedagogiskt undervisningskoncept, där deltagarna består av de andra sökande (20 min). Du lämnar också in en skriftlig didaktisk planering över undervisnings-konceptet (1 A4 sida). Allt detta är förberett hemma. Ta med utskrift på undervisningskon- ceptet i 12 exemplar.

2) En skriftlig analys och reflektion över en medsökandes pedagogiska undervisningsidé som görs i samband med behörighetsprovet. Detta går inte att förbereda hemma utan görs på plats.

3) En undersökning av ett rörelsematerial. Du tar med dig en rörelsefras ca 1 minut lång och kommer på plats att ges instruktioner för att undersöka ditt eget material.

Bedömning

Godkänd, den sökande visar förmåga enligt följande kriterier:

  • I bedömningen av din konstnärliga förmåga tittar antagningsgruppen särskilt på artikulerad rörelseförmåga och kreativitet.
  • I bedömningen av din pedagogiska förmåga ligger fokus på relation mellan kommunikation, interaktion och ditt pedagogiska undervisningskoncept.
  • I bedömningen av din reflekterande förmåga bedöms förmågan att analysera och kritiskt granska förhållningssätt.

Icke godkänd, den sökande uppfyller inte kriterierna för godkänd

Behörighetsprovet består av ett antal uppgifter utformade i syfte att pröva ovannämnda förmågor.

Efter behörighetsprovet sammanträder antagningsgruppen och de sökande som uppfyllt samtliga delar av behörigheten går vidare till ett urvalsprov om det finns fler behöriga sökande än platser.

Urvalsprov (21-22 mars)

Urvalet baseras på arbetsprov/projektbeskrivning, motivationsbrev och intervju där både din konstnärliga och pedagogiska grund beaktas. Motivationsbrevet och intervjun kompletterar projektbeskrivningen och bedöms som en helhet.

Projektbeskrivning bedöms utifrån förmågan att formulera en idé med syfte att utveckla det danspedagogiska fältet. I projektbeskrivningen ska det framkomma vad du sökande vill utveckla, hur detta ska göras samt i vilket sammanhang projektet ska genomföras samt varför du anser detta vara ett viktigt utvecklingsområde.

Bedömningskriterier
Projektidén bedöms efter ovanstående kriterier utefter en skala (1-5) där 1 är det lägsta och 5.

1. Den sökande har inte visat efterfrågad förmåga.

2. Den sökande har i viss grad visat efterfrågad förmåga.

3. Den sökande visar efterfrågad förmåga.

4. Den sökande visar väl efterfrågad förmåga.

5. Den sökande visar mycket väl efterfrågad förmåga


Efter urvalsprovet sammanträder antagningsgruppen. Efter förslag från antagningsgruppen fattar rektor beslut om antagna och reserver.