ANTAGNINGSPROCESS FÖR MASTER I FILM OCH MEDIA

Denna antagningsprocess gäller inriktningarna Dokumentärregi, Fiktionsregi, Filmfoto, Filmklippning, Filmljuddesign, Manus för film och tv, Producent för film, tv och nya medier, Produktionsdesign med programstart höstterminen 2023.

Tidsplan 2023

16 januari: Sista ansökningsdag 

Vecka 9: Besked om vilka som gått vidare till intervju och inte 

Vecka 10: Intervjuer via zoom

Vecka 14: Besked om vilka som gått vidare till praktiskt prov i grupp och inte

Vecka 16: Praktiskt prov i grupp på plats

Vecka 18: Antagningsbesked

 

Steg 1. Bedömning av behörighet

Bedömningen av behörighet är indelad i två delar:

A. Den grundläggande behörigheten kandidatexamen och den särskilda behörighet konstnärlig kandidatexamen eller för utbildningen annan relevant kandidatexamen, Svenska 1, 2 och 3, Engelska 6 och 15 hp samt examensarbete inom en för sökt masterinriktning relevant inriktning från Kandidatprogram i film och media, eller motsvarande. Ev. ansökan om reell kompetens granskas av en speciellt utsedd lärare.  

B. Bedömning av det särskilda behörighetskravet Godkänt behörighetsprov som visar konstnärlig förmåga inom vald inriktning.

Behörighetsprovet

Behörighetsprovet som visar konstnärlig förmåga inom vald inriktning inom film och media bedöms av en intern antagningsgrupp. Bedömningen baseras på arbetsprover i form av filmklipp, ljudklipp eller textdokument som har skickats in i ansökan samt på följande dokument: Process- och rollbeskrivning av arbetsprov, konstnärlig frågeställning och motiveringsbrev.

Antagningsgruppen bedömer nivån på den sökandes konstnärliga arbete genom att ta del av arbetsprov och värderar:

 - hantverksmässig nivå

 - tydligheten i det konstnärliga uttrycket i arbetet

Utifrån konstnärlig frågeställning och motiveringsbrev bedömer antagningsgruppen den sökandes artikulationsförmåga baserat på:

 - motivationen till att söka till programmet

- förväntningar på studierna inom programmet

- den konstnärliga frågeställningens tydlighet och relevans i relation till programmet

- frågeställningens eller forskningsfrågans praktiska genomförbarhet och möjliga utmaningar

- kontextualisering av den konstnärliga frågeställningen inom fältet film och media och samhället

- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Bedömning

Bedömning av behörighetsprovet relaterar till kriterierna för de två delarna i provet. Den sökande måste ha godkänt i båda delar för att bli godkänd på behörighetsprovet. 

Betygsskalan för bedömningarna är:

Godkänt: Den sökande visar den efterfrågade förmågan

Underkänt: Den sökande visar inte den efterfrågade förmågan

Steg 2. Urval utifrån inskickat material

Antagningsgruppen gör ett första urval utifrån inskickat material. De som går vidare kallas till intervju.

Steg 3. Intervju – via Zoom

Den här delen av antagningsprocessen består av en intervju med antagningsgruppen. Den sökande får tillfälle att mer utförligt beskriva sin praktik och konstnärliga frågeställning. Antagningsgruppen kommer att fokusera på den sökandes konceptuella, estetiska och teoretiska intressen, samt på den sökandes visioner för två års masterstudier. Bedömning görs utifrån intervjun såväl som inlämnat material.

Steg 4. Praktiskt prov i grupp

I den här delen av antagningsprocessen fokuserar antagningsgrupperna på den sökandes förmåga att lösa konstnärliga problem i grupp. Provet består också av att den sökande, avslutningsvis gör en individuell reflektion över gruppuppgiften. Den sökande behöver inte förbereda sig på något sätt inför provet.

Urval och kriterier

Urvalet av de sökande görs på konstnärlig grund av en antagningsgrupp. Urvalet görs i ett första skede genom en samlad bedömning av inkomna ansökningshandlingar. Därefter kallas de som har gått vidare till intervju och i ett tredje steg genomförs ett praktiskt prov i grupp.

Kriterierna för urvalet är: 1. Den sökandes förmåga att lösa konstnärliga uppgifter, problem eller frågeställningar inom den sökta inriktningen. 2. Den sökandes förmåga att reflektera över den egna och andras konstnärliga uttryck.

Antagningsgruppen

Bedömningen av behörighetsprov och urval görs av en antagningsgrupp med expertkunskaper som är relevanta för programmet och den består av lärare vid Stockholms konstnärliga högskola. En student kan också delta i antagningsprocessen (steg 3 och 4) men tar inga beslut.